Referat af LAMU-møde 27. september 2019

Til stede: Thomas G. Jensen, Peder S. Madsen, Steen Nedergaard, Majken Sand, Tina Fuglsang Daugaard, Jakob Le Fèvre Harslund. 
Fraværende: Olav Michael Andersen.
Referent: Ulla Vosegaard.  

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt.
 2. Op-/nedklassificering af laboratorier mht. genteknologisk status
  Skou:
  Lokale 1115-351 er ændret til klasse 2.
  lokale 1115-425 og 425E er ændret til klasse 1 og dyr.
  Lokale 1115-K18B er ændret til klasse 2 og dyr (Corydons lokale i dyrestald).
  Bygning 1182:
  Lokale XXXXX er ændret til klasse 2
  AT kommer på tilsyn 20191011.
  Laboratorier i 1171 er afmeldt mht. GMO og isotoper.
 3. Affaldshåndtering og -sortering – opfølgning
  Peder oplyste, at Anne Flensborg sørger for, at Fortum kommer og henter risikoaffald og kemikalieaffald. Hun tjekker op at der ikke kommer regninger til gamle bygninger. Hvem håndterer fakturaer til andre bygninger fx syd? Hvordan håndteres det i 1160 og 1180. Majken Sand kontakter Anne Lillevang og hører, hvordan det foregår. Der er forskellige måder, at risikoaffald håndteres på. Cathrin Guldager er kontaktet med henblik på at hjælpe med at ensarte proceduren. I 1171 og 1242 er der stadigvæk affald tilbage, som Fortum skal hente.
 4. Evaluering af evakueringsøvelsen
  Evalueringsrapporterne er udarbejdet af Anders Moestrup, tilsendes LAMU som bilag til dette referat. Dyrestalden var sidst ude – efter 9 minutter. Dyrestalden benytter ikke nødudgangen ved øvelser. 1182 vil gerne have én samleplads ved 1171-p-pladsen. Det er for uoverskueligt at danne sig et overblik over om alle er kommet ud, når der er to pladser. UVA skriver til Anders Moestrup og hører om det er muligt. Der er også et ønske om numre på vestene, så man ved hvor man skal henvende sig, når man kommer ud. De er blevet sat på i Skou.
 5. Personfølsomme oplysninger
  En excel-fil med personfølsomme oplysninger har været offentlig tilgængelig på Biomedicins hjemmeside. Den indeholdte bla. sygdomsoplysninger på medarbejdere. Medarbejderne stod ikke med navns nævnelse, men derimod med initialer. Der må ikke ligge personfølsomme oplysninger på nettet. Linksene til filen er nu fjernet fra hjemmesiden, og Google, Bing og diverse andre søgemaskiner blev ligeledes kontaktet (af HE IT med henblik på at fjerne linket til filen er.
 6. Flytte-APV status/opfølgning
  Det skrider langsom frem mht. flytte-APV’en. Det er det tekniske omkring selve udførslen som endnu ikke er på plads. Lizzi Edlich fra HR Arbejdsmiljø kontakter Rambøll for at høre om ny liste med deltagere med opdaterede enhedsnumre kan læses ind i systemet. Morten Pless skal ind over.
 7. Anbefalinger/retningslinier til gravide – Isofluran
  Stoffet Isofluran er blevet drøftet i husets AMO-gruppe, pga. en forespørgsel fra en gravid. Det er hensigtsmæssigt at melde klart ud, at gravide ikke må arbejde med Isofluran, hvis man prøver på at bliver gravid eller er gravid (1. trimester). Man kan få hjælp fra dyrestaldspersonale, hvis man har brug for det. Der er en risiko for det ufødte barn, derfor anbefaler vi, at gravide ikke arbejder med det. Det tages videre med til FAMU.
  Note:Marianne Hokland har efter mødet oplyst følgende i mail af 7/10-19 til Peder:  Jeg mener bestemt ikke,  gravide bør arbejde med isofluran, da stoffet er mærket i Kiros med H sætn (H361d - mistænkt for at skade det ufødte barn). Derfor bør gravide på AU ikke arbejde med/udsættes for isofluran.
  Mht de nye regler for registrering og arbejde med kemikalier kommer der et konkret udspil fra os (AU Kemikalienetværk) her i løbet af efteråret, men vi regner med, det kan klares ved en mindre udvidelse af APB (Kiros) med nogle få ekstra punkter/funktioner.
 8. Emne til arbejdsmiljømøde i december
  Nye risikovurderinger – nye vejledninger, i stedet for APB.Liste med farlige stoffer (rød rombe) skal kunne findes i alle laboratorier, samt sikkerhedsblade fra leverandører (se filer fra Tina).
  Det er vigtigt, at alle får oplæring og instruktion. Man må stadig henvise til APB’er.
  Det skal op på fakultetsniveau. Charlotte har sendt det videre op.
 9. Eventuelt
  Referat fra lokalt AMO-møde i Skou blev fremlagt. Nogle punkter derfra var:
  Kitler skal bæres i GMO-områder
  Man må ikke have kitler på i kontorer/kantine/mødelokaler. Dyrestalden er undtaget, for de blå de har på er rene.
  Når Bartholin er bygget om, vil Biomedicin være fordelt på de to bygninger. Fordelingen kan blive sådan, at Neuro-Membranes kan være i Skou og Infektion/inflammation og Personlig medicin kan være i Bartholin.