Referat af LAMU-møde 24. juni 2019

Til stede: Thomas G. Jensen, Peder S. Madsen, Steen Nedergaard, Majken Sand, Tina Fuglsang Daugaard.
Fraværende: Olav Michael Andersen, Jakob Le Fèvre Harslund.
Referent: Ulla Vosegaard.

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsorden godkendt.
 2. Organisering af biosikring efter flytning.
  Vi har to biosikringsgrupper på Biomedicin. Steen Nedergaard er ansvarlig for den ene, Uffe Birk Jensen er ansvarlig for den anden. Vi har to tilladelser, men er fordelt på tre adresser. Mai Marie Holm bliver sideordnet ansvarlig med Steen Nedergaard, idet de tilsammen vil dække den oprindelige tilladelse, som nu vil omfatte Anatomi, Vest og de dele af Skou-bygningen, der ikke dækkes af Uffe.  Derudover har Center for Biosikring oplyst, at gl. tilladelser kan fortsætte. De skal dog oplyses om, i hvilke lokaler kemikalierne nu er. Ændringsansøgning fra Steen og Mai er indsendt. Ulla minder Uffe om, at han skal forny sin tilladelse ved at oplyse om lokalenr.
 3. Evakueringsøvelse.
  Evakueringsøvelsen finder sted 20. august.  Anders Moestrup har sagt, at han gerne vil deltage. Øvelsen starter i 1160+1182 kl. 9, Anatomi kl. 9.30 og Skou kl. 10.
  Alarmen er jo allerede gået nogle gange i Skou-bygningen. Tina mener, at en forklarende mail om årsag til alarmerne bør udsendes kort tid efter.
 4. Opfølgning på APV.
  Der har været afholdt dialogmøder, samt institutforum, hvor fokus har været på stress, dårlig tiltale og mobning. Tiltag, som er foreslået, er at sætte velkomst af medarbejdere i system (Onboarding) herunder at præsentere de nye på infoskærme, samt hvem der tager sig af nye medarbejdere. Thomas vil gerne hilse på alle nye medarbejdere.
  Der vil også være fokus på karriere og udvikling; kompetenceudvikling. Tiltag vedr. VIP er at mentorprogram skal i gangsættes. MUS-samtaler skal der også fyldes noget fornuftigt ind i. Det kunne bl.a. være folderen om stress, som er et godt stressværktøj.
  Thomas har følgende planer for handling; strategidag, ryste sammen møde mellem laboranter og bioanalytikere, fokus på diversitet, hilsekultur, infoskærme.
 5. Isotoper.
  Lovgivningen vedr. isotoper er ændret og blevet skærpet væsentligt mht. mængder og beskrivelser. Man skal nu lave en versionsstyret sikkerhedsvurdering med navne og arbejdsprocesser. Dosis (binding) skal beregnes under almindelig arbejde og ved uheld. Til SIS har Peder og Marianne Hokland sendt sikkerhedsvurderinger vedr. I125, som er kommet retur flere gange. Når den er blevet godkendt, kan den bruges som template. Alle steder, hvor der arbejdes med isotoper, skal det iværksættes. Der er også krav til tid man må opbevare affald, så det skal afhentes jævnligt. Dosisgrænserne kan ses i lovgivningen. Der skal købes mindre mængder ind, vi får ikke længere dispensation til store mængder. Dokumentationsarbejdet er omfattende. Alle ændringer skal opdateres løbende. Man skal have en strålingsekspert til at hjælpe sig og årligt skal der indrapporteres, hvor meget man har på lager.
 6. Biologiske agenser.
  Da HIV-inficerede mus skulle flyttes til Skou, blev Jakob sent opmærksom på, at nogle tilladelser fra Arbejdstilsynet ikke var indhentet.  Han fik lov til at flytte dem alligevel, mod at der blev bragt orden i papirerne hurtigst muligt derefter. Peder og Jakob følger op på det.  GMO-klasser 2, 3 og 4 skal anmeldes. Der er ikke noget skema, man skal bare skrive til AT.
 7. Eventuelt.
  Nogle laboratorier skal afmelde GMO-klassificering og nogle laboratorier vil gerne nedklassificeres. Listen til AT skal opdateres.
  Peder undersøger ved AT, om kitler skal til vask i gelatineposer, om gulvvaskemaskinen må køre fra kontor til lab og videre ud, og om der skal være et afmærket skriveområde i lab.