Referat af LAMU-møde 13. marts 2019

Til stede: Thomas G. Jensen, Peder S. Madsen, Steen Nedergaard, Majken Sand, Tina Fuglsang Daugaard, Jakob Harslund.
Fraværende: Olav Michael Andersen.
Referent: Ulla Vosegaard.

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt.
 2. Flytning
  Flytningen er indtil videre gået fint. Det har fungeret godt med labels på flyttekasser, og flyttefirmaet har leveret flyttegodset til de rigtige lokaler. Bygningsdriften har været meget hjælpsom, og hvis man har mindre problemer kan man, i stedet for at gå til Conor, gå til Christian Bredvig, Hvis der er problemer med adgangskort er det Eva Nykjær, Bygningsdriften som har til huse på 1. sal i 1115 i Skou, man skal gå til.
  Indtil videre er der et lager af handsker i printerrummet på 2. sal i 1115.
  Det endelig tidspunkt for flytning af dyrestald meldes ud i nyhedsbrevet.
 3. Evakuering
  Der skal afholdes evakuering i alle bygninger; øst, vest, syd og Skou i juni måned med ½ times intervaller. Datoen findes i samarbejde med studieadministrationen og bygningsdriften. Anders Moestrup har tidligere tilkendegivet, at han gerne vil deltage. Peder tager fat i Christian Bredvig for at høre hvad tidsplanen er for opsætning af evakueringsudstyr/planer, da det pt ikke er opsat i Skou.    Hvis der foregår undervisning under evakueringsøvelsen, så skal undervisere og de studerende også forlade bygningerne og gå til den pågældende samleplads.
 4. APV
  Der er i dag sidste frist for at svare på APVen. Tallet for den foreløbige deltagelse var meget lavt, hvilket måske kan skyldes, at medarbejderne venter til flytte-APV, selvom den kun kommer til at omhandle den fysiske del.
  Der er nedsat en gruppe til opfølgning på den psykiske del; handleplaner skal laves med frist til lige efter sommerferien.
 5. Forberedelse af flytte-APV
  3-4 uger efter de sidste er flyttet ind i Skou, formentlig i august, idet sommerferien lige kommer imellem, skal der udsendes og svares på flytte-APV. Peder og Ulla aftaler forløbet med Martin Keis Kristensen, Biomedicins kontaktperson hos AU HR og Arbejdsmiljø, så det bl.a. sikres at alle berørte medarbejdere får mulighed for at svare på flytte-APVen.
 6. Forespørgsel om Polio
  Den biosikringansvarlige på Biomedicin har fået henvendelse vedr. udryddelse af Polio. Henvendelsen gik på om der på Institut på Biomedicin findes spyt- og fæcesprøver inficeret med Polio. Der var nogle prøver i Bartholin Bygningen; de vil nu blive destrueret og bortskaffet.
 7. Evt.
  Tina oplyste, at Thomas Corydon har spurgt om man i laboratorierne ønsker handskeholdere for enden af konsollerne. Der var enighed om at det måtte være individuelt om der skal sættes handskeholdere op, så laboratorierne kan vælge om de ønsker det eller ej.
  Der blev yderligere diskuteret om der skal sendes skema om arbejde med kræftfremkaldende stoffer til HR. Det skal der som udgangspunkt ikke; det bør ikke være nødvendigt, idet man jo arbejder efter forskrifterne. Alle stoffer er registrerede, så man vil altid kunne finde tilbage til det, hvis der på et senere tidspunkt skulle være behov for det.