Referat af LAMU-møde 18. juni 2018

Til stede: Peder S. Madsen, Steen Nedergaard, Majken Sand, Anja Aagaard Daneskjold Pedersen, Tina Fuglsang Daugaard,  Jakob Harslund.
Referent: Ulla Vosegaard

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt.
 2. Udpegning af næstformand for LAMU
  Peder S. Madsen blev udpeget til næstformand for LAMU. (Thomas G. Jensen er formand).
 3. Flytning
  Flyttemøderne er næsten færdige, så det vil snart være klart, hvilke rum der skal bruges til hvad. Her tænkes især på, hvilke rum der skal være klassificerede til hhv. GMO, dyr og isotoper. Når flytte-møderne er færdige udarbejder Thomas Corydon, Birgitte Mønster og Morten S. Nielsen lister over hvilke lokaler der skal klassificeres og afleverer dem til Ulla Vosegaard Als, som så vil søge om klassifikation.
  Der er lige kommet ny lovgivning på isotopområdet, som Marianne Hokland er ved at sætte sig ind i. De isotopansvarlige skal i den forbindelse udfylde et indberetningsskema, fristen for at indberette er d. 28. juni 2018.
  (Marianne oplyste på FAMU mødet d. 21 juni, at det er aftalt med SIS at fristen til 28. juni udsættes; hun vil henvende sig til de isotopansvarlige for at samle informationerne fra indberetningskemaerne og sende dem til SIS)
  Jakob Harslund aftaler møde med Dyreforsøgstilsynet om forhåndsvurdering i uge 33/34.
  Mht. til affaldssortering vil Peder forsøge at få Cathrin Guldager til at tydeliggøre reglerne, således at det bliver klart, hvornår der er tale om almindeligt affald og affald som skal sendes til Fortum (Kommunekemi)
 4. Skiltning ved indgangen til laboratorier i Skou bygningen
  GMO/Isotop/trykflaske skilte – Peder S. Madsen og Viggo Nielsen udarbejder en masterplan/template, så et ensartet udtryk opnås.
  Alt er GMO 1 klassificerede idet der ikke er mange regler som skal overholdes; Kittel skal bæres. En af elevatorerne går direkte op i laboratoriet, hvilket er problematisk idet det er et klassificere laboratorie. Thomas G. Jensen har møde med Conor Leerhøy og Peder S. Madsen om det mandag. Corydon vil tale med Conor Leerhøy om hvad der kan gøres; hvor der kan sættes døre eller glas-vægge til afskærmning.
  De fleste GMO er ufarlige, nogle arbejder med mikroorganismer BCL som er farlige, men dem er der  særlige retningslinier for.
  Jakob Harslund og Morten S. Nielsen, Birgitte Mønster og Thomas Corydon får en snak om  dyrestaldene, så rummene bliver klassificeret hhv. GMO dyr + klasse 2 dyr. Alle steder hvor der er dyr = GMO klasse dyr.
 5. Evaluering af evakueringsøvelsen
  Dyrestalden i vest kom ud i år. På anatomi var dissektionssalen ikke blevet varskoet. I Bartholin bygningen blev evakueringen afblæst for tidligt – inden alle var samlet på samlepladsen. Som opfølgning på evakueringen er der kommet et ønske om, at vestene forsynes med numre, så man nem kan se hvilke gule og orange veste der hører sammen, så man nemt kan finde hinanden på samlepladsen, og få talt om, om alle er kommet ud. Tina Daugaard spørger Anders Moestrup, og informerer ham generelt om kommentarer fra øvelsen.<Vest har lavet en løsning med at sætte skilte på vestene, hvor der står, at man skal huske at varsko dyrestalden + 3. sal. Det er ikke hensigts-mæssigt med to samlepladser – næste år skal der være en  samleplads mellem 1160 og 1182.
  Talevarsling er ikke lovpligtig og det er på AU besluttet, at man kun sætter varslingsanlæg op i forbindelse med totalrenoveringer af bygninger.
  Vest (1182) kl. 9
  Anatomi kl. 9.30
  Skou kl. 10   
            

  Mail fra Anne Lillevang:
  Fra: Anne Lillevang
  Sendt: 22. juni 2018 08:55
  Til: Peder Søndergaard Madsen
  Emne: Input til evaluering af evakueringsøvelse
  Hej Peder!
  Herunder følger input til evalueringen af evakueringsøvelsen afholdt d. 12/6-18, som kommer fra et TAP-møde for bygning 1160/1163/1182.
  Helle Jakobsen og jeg var desværre forhindret i at være tilstede under selve evakueringsøvelsen.
  På vores netop afholdte TAP-møde for bygning 1160/1163/1182 spurgte vi ind til, hvordan oplevelsen havde været og vi fik nogle input, som vi lovede at gå videre med:
  Lederen af selve evakueringsøvelsen er IKKE til at genkende/få øje på
  Der er stadig to samlepladser for bygning 1182, hvilket er meget usmart
  Der mangler en samlet opfølgning på samlepladsen – en form for status på om alle er kommet ud. Netop denne mangel betød, at kollegerne ikke fandt øvelsen professionel udført.  
  Generelt syntes kollegerne, at det er en dårlig idé at samlepladserne var lige uden for bygningen – måske bedre at 1160/1163/1182 havde samleplads ved 1170/1171 – og omvendt. Problematikken med de to samlepladser for én bygning har vi påpeget flere gange tidligere.
  Jeg kan forstå på Steen Nedergaard, at du og Anders Moestrup arbejder på at ændre placering for samlepladserne, hvilket glæder os.
  God weekend
  Mvh.
  Anne

 6. Næste år skal der være en ½ times interval mellem øvelserne og rækkefølgen skal være anderledes:  Status på sikkerhedsforskrifter
  Sikkerhedsforskrifter ikke godkendt endeligt efter kommentarer er tilføjet. Tina Daugaard sender  forskrifterne til LAMU, som så har 14 dage til at godkende.
  Arbejdsmiljø kan være svært at finde på Biomedicins webside. Det skal ligge først for på                    hjemmesiden. Tina Daugaard skriver igen til Morten Pless for at få det flyttet.
 7. Evt.
  a) Peder S. Madsen deltager i FAMU og et punkt på dagsordenen er vaccinationspolitik, som er udarbejdet af Anni Høeg og Frank De Pauli. Uffe B.S. Sørensen har godkendt. Den bliver vist på hjemmesiden.
  b) Brandslukningskursus. Tina Daugaard spørger Anders Moestrup om de findes på AU. Der menes ikke at være nogen krav til medarbejderne.
  c) Projektgodkendelserne bliver sendt til AU elektroniske E-boks og derfra omdeles de til rette          vedkommende. Hvis man mangler en godkendelse kan man henvende sig til Pernille Leth, AU HR,  udvikling og arbejdsmiljø, så kan hun hjælpe.
  d) Vinduer skal skiftes i Fysiologi, hvor der foregår isotop og celledyrkning. Det er planlagt at skulle ske med at der sættes en plade for vinduet, så vinduet kan tages af mens det holdes lukket (lufttæt). Der er tvivl om det kan holdes tæt nok. Hvornår udskiftningen skal foregå skal aftales, da der skal være nogen til stede, når apparatur skal flyttes.
  e) Skou. Der er muligvis lidt forsinkelse på inventar, idet Labflex har problemer med at levere. Noget af træbeklædningen er lidt beskadiget, da den er blevet opbevaret for fugtigt ifm. skift af håndværkere.
  f) AU overtager Skou i juli og indflytning kan starte 3 mdr. Senere. Den nordlige bygning er længere  fremme end den sydlige – hvilket er et forhold, som der måske skal tages hensyn til når flytningen skal sættes i gang.