Referat af LAMU-møde 5. april 2018

Til stede: Peder S. Madsen, Steen Nedergaard, Majken Sand, Anja Aagaard Daneskjold Pedersen, Tina Fuglsang Daugaard,  Jakob Harslund.
Referent: Ulla Vosegaard Als     

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt.
 2. Planlægning af evakueringsøvelser
  Peder oplyser at Anders Moestrup gerne vil deltage i evakueringsøvelserne, og at det er ham som udfylder evakueringsøvelsesskemaerne.
  Der skal findes en dato for øvelsen i samarbejde med studieadministrationen, så dage med undervisning og eksamen undgås, samt i samarbejde med Bygningsservice.
  Folkesundhed i 1182 skal også varskos om øvelsen.
  Der indkøbes is til uddeling på samlepladserne.
  Der blev diskuteret hvad man kunne gøre for at dyrestalden i 1160 også bliver varskoet om brand, så de kan nå ud. Der, hvor man tager vestene, er der skiltet at man skal huske også at varsko dyrestalden. Der kigges på om skiltene måske skal tydeliggøres noget mere. 
 3. Nærvedulykke
  Er arbejde med termometre med kviksølv almindeligt?
  Der opfordres til at kviksølvstermometre så vidt muligt udfases og man i stedet bruger elektroniske termometre.
 4. Arbejdspladsbrugsanvisninger på engelsk
  Der findes kun APBer på dansk på de 12.000 stoffer som er i Kiros. Det er nævnt på sidste FAMU møde, at det er et problem, når der er hele grupper som kun er engelsksprogede og derfor må ty til leverandørbeskrivelser på engelsk. Svaret har været at der ikke er ressourcer til at oversætte de 12.000 datablade. Thomas mener ikke det kun er et problem på institutniveau, men derimod på fakultetsniveau. Peder vil tage det op igen med Marianne Hokland, når referatet fra sidste FAMU møde er kommet.
 5. Eventuelt
  Svar til Arbejdstilsynets påbud skal indrapporteres online i AT, og der skal findes nogle få medarbejdere som skal have adgang. Det blev Morten Pless og UIla Vosegaard Als.
  Grupperne skal selv forfatte svaret, men Morten eller Ulla vil så indrapportere svaret online. 
  GMO anmeldelse/godkendelse skal de enkelte grupper selv klare.
  Når der flytter nye folk ind i Syd og nye laboratorier tages i brug, skal AMO indover. Birgitte Münster koordinerer.
  Bygning 1182 har ingen autoklave, så alt der skal autoklaveres, transporteres nu over gaden til 1170. Peder har nævnt for Morten Nielsen at autoklaven skal flyttes over i 1182, når 1170 rømmes. Der skal være punktudsug i det rum, hvor den kommer til at stå.