Referat af LAMU-møde 22. juni 2017

Til stede: Peder S. Madsen, Steen Nedergaard, Majken Sand, Anja Aagaard Daneskjold Pedersen, Tina Fuglsang Daugaard,  Jakob Harslund.
Referent: Anni Høeg.    

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt
 2. Evaluering af evakueringsøvelser
  Mens der i Bartholin har hjulpet at gøre opmærksom på, at huske 6. sal og kælder, når der evakueres, blev dyrestalden på Fysiologi igen overset. Bygningsservice har foreslået et internt alarmeringssystem som en midlertidig løsning. Anatomi ønsker noget tilsvarende. Anni gøre ledelsen opmærksom herpå.
  Ift de gæster, som ikke havde fået informationen om øvelsen, må gruppeledere med gæster næste gang mindes om, at det er deres ansvar at få givet sådan information videre.

  Der er fortsat plads til forbedring, når det gælder vestene og de tilhørende roller. AMG må informere igen på kommende husmøder. Det skal måske også overvejes at bede Anders Moestrup at være mere tydligt ift det som sker, når bygningerne er tømt.
 3. Registrerede arbejdsulykker 1Q 2017
  Er der mulighed for læring af sagerne?
  Er der behov for ekstra bekymring pga det store antal?
  Kan vi forbedre kvaliteten af anmeldelserne?
  Der var enighed om at en del af det relativt høje antal anmeldte skader formodentlig skyldes, at vi er gode til at få anmeldt. Der er således små skader anmeldt. Ift forebyggelses drøftelse bedre introduktion af medarbejdere i lab og i dyrestald og skærpet opmærksomhed på at tilbyde hjælp. Det blev aftalt, at der skal skrives om det i nyhedsbrevet. Herunder opfordres til at anmelde skader.
 4. Rygepolitik
  Instituttets samarbejdsudvalg har drøftet om der skal laves en rygepolitik og herefter ladet det være op til ledelsen at drage konklusion af drøftelserne. Ledelsen ønsker også at have input fra LAMU
  LAMU var enige om at det vil være godt at få rygningen væk fra altaner og fra bygningerne(f.eks. minimum 5 meter). Der må indrettes områder til rygerne. Der var dog lidt uenighed om instituttet skal gå enegang og indføre sådanne regler. Overvejelserne forelægges ledergruppen.
 5. Arbejdsgruppe vedr. hjælp til forebyggelse/behandling af fysiske skader
  Instituttets samarbejdsudvalg har drøftet forslag om at få tilknyttet en fysioterapeut til instituttet. Det blev besluttet at arbejde videre i en fælles arbejdsgruppe for LSU og LAMU med idéer til ’ hjælp til forebyggelse/ behandling af fysiske skader’.
  Synes LAMU også dette er en god idé?
  Og hvem vil i så fald deltage i et sådant arbejde?
  Emnet blev drøftet og der var opbakning til en arbejdsgruppe. Forslag til deltagere i gruppen skal sendes sammen med referatet.
 6. Orientering om møde med AT og Miljøstyrelsen vedr. GMO
  De er parat til at komme på tilsyn, så snart bygningen er så færdig, at rummene vil kunne godkendes, hvilket forventes at være noget før grupperne kan flytte ind. Herefter skal grupperne have deres projekter flyttet til de nye lab ID-numre.
  NB: De vil ikke godende til BSL1 + 2 på forhånd. Her skal specifikke projekterne anmeldes og de vil så komme på tilsyn.
 7. Opfølgning på drøftelse på sidste møde ift forbindelserne mellem arbejdsmiljøgruppen i Dyrestalden og de øvrige grupper
  Der fastholdes en organisering, hvor dyrestalden har sin egen gruppe, men AMG i de enkelte huse inviterer repræsentant fra dyrestalden i bygningen med som observatør til nogle eller alle AMG-møder(dog ikke til de fortrolige dagsordenpunkter). Arbejdsmiljørundgangen i husene omfatter som udgangspunkt ikke dyrestaldene, idet der er særskilte opmærksomhedspunkter her.
 8. Status på nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. stress(som led i handleplanen for den psykiske APV)
  1.møde afholdes efter sommerferien.
 9. Status på retningslinjer for vaccinationer på instituttet
  Også drøftet i FAMU på seneste møde.
  Anni arbejder fortsat på diverse opklarende spørgsmål ift de foreslåede nye vaccinationsretningslinjer.
 10. Kort drøftelse af hvilket/hvilke sprog fremtidige møder, herunder dagsordener og referater, samt informationer fremover skal udarbejdes på i AMO/LAMU
  Primært på dansk, men der bør inkluderes engelsk summary hvor muligt.
 11. Eventuelt
  Der er kommet en henvendelse vedr. udsættelse for allergener i frokoststuen, når medarbejdere kommer i frokoststuen i det samme tøj som de har haft på i dyrestalden. Jakob Harslund vil undersøge mulige løsninger.
  Det blev aftalt at 1.udkast til fælles sikkerhedsregler rundsendes til alle i LAMU til kommentering.