Referat af LAMU-møde 12. oktober 2017

Til stede: Peder S. Madsen, Steen Nedergaard, Majken Sand, Anja Aagaard Daneskjold Pedersen, Tina Fuglsang Daugaard,  Jakob Harslund.
Referent: Anni Høeg.      

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.
 2. Valg af arbejdsmiljørepræsentanter i 2018
  Peder Madsen orienterede kort om, at der skal være valg til AMI i starten af 2018. Det blev drøftet, hvordan der gøres opmærksom på valget og der blev bl.a. nævnt Nyhedsbrev, husmøder. Der henvistes i øvrigt til hjemmesiden ift yderligere information.
 3. Sikkerhedsregler for Skou bygningen
  Tina Daugaard har fremsend udkast d. 22. juni 2017 til LAMUs medlemmer. Alle medlemmer blev opfordret til at sende deres kommentarer på skrift til Tina, helst i form af konkrete forslag til ændringer i teksten. Steen vil sende noget vedr. kræftfremkaldende stoffer og Peder noget ang. GMO-affald og isotoper. Majken har også rettelsesforslag. Udkastet kan sendes ud til AMO ifm det årlige møde.
 4. Stress foldere
  Det blev bemærket til de udkast til stress foldere, der er sendt ud per mail, at de mangler tydeliggørelse af, om de omtalte kurser koster noget, og hvordan man melder sig til. Det kan også tydeligere beskrives, hvordan en kollega skal forholde sig, hvis en kollega, som menes at have stress, ikke selv har en erkendelse heraf. Hvem skal man gå til – hvis nogen?
 5. Status på: Arbejdsgruppe vedr. hjælp til forebyggelse/behandling af fysiske skader
  Der var enighed om at, hvis der ikke kan samles en arbejdsgruppe, så må det være ledelsen, som skal forholde sig til problemstillingen.
 6. Status på nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. stress (som led i handleplanen for den psykiske APV)
  Idet der siden nedsættelsen af arbejdsgruppe er taget en række initiativer andre steder fra, bliver arbejdsgruppen opgaver måske færre. Der savnes dog fortsat en målrettet indsats ift VIPs situation.
 7. Status ift retningslinjer for vaccinationer
  Intet nyt. Udfordringen er kort fortalt at få styr på en række juridiske forhold.
 8. Planlægning af årligt møde for AMO
  Der var opbakning til et arrangement, svarende til sidste års, hvor der først er et ordinært møde og derefter et fagligt input. Dette kan i år være baseret på den stress-workshop, som er beskrevet i stressfolderen: MINI-WORKSHOP OM TRIVSEL OG STRESSFOREBYGGELSE FOR LEDERE. Kan også tilbydes til samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg.
  Det blev aftalt, at Anni skal prøve at planlægge et sådant møde til medio december.
  Det blev også kort drøftet, hvorvidt LSU skal inviteres med til sidste del af mødet. AMR mødes snart og vil vende tilbage med et synspunkt herpå.
  Der kom følgende input til den årlige arbejdsmiljødrøftelse: Fysisk APV 2018
  Vedr. kompetenceplan for 2018 blev det aftalt, at Anni forespørger AMO-medlemmerne om, hvilke aktiviteter de har deltaget i i 2017, således det dokumenteres.
 9. Eventuelt
  Det blev aftalt, at ledelsen skal tage op med Bygningsservice, hvorfor der ikke kan genbruges bl.a. hård plast og flamingo i bl.a. 1170.
  Der blev spurgt, hvem der skal betale for en allergitest af en medarbejder, som kan foretages af Institut for Folkesundhed. Medarbejderen mistænker at arbejdet med mus/rotter har givet hende en allergi. Lederside redegjorde for, at det foretrækkes at test udføres i det offentlige sundhedsvæsen. Det vil formodentlig også være formålstjenesteligt, hvis der rejses en sag om en arbejdsskade.