Referat af LAMU-møde 3. april 2017

Til stede: Peder S. Madsen, Steen Nedergaard, Majken Sand, Anja Aagaard Daneskjold Pedersen, Tina Fuglsang Daugaard. 
Fraværende: Jakob Harslund
Referent: Anni Høeg.  

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

 2. Vedr. flytning – fase 1 – forberedelse:
  a) Etablering af interim-arbejdsmiljøorganisation for Skoubygningen, herunder udpegning af affaldsansvarlig(e) i Skou bygningen, strålingsansvarlige mv.
  Det blev besluttet at lægge de eksisterende AMG-grupper sammen, således at de, dels fortsætter arbejdet, hvor de er, dels indgår i en fælles interim AMG for Skou-bygningen. Nuværende affaldsansvarlig, strålingsansvarlige fortsætter tilsvarende i den nye organisering. Endelig ny AMO og AMG-grupper kan først etableres når alle har deres varige placering(dvs. efter renoveringerne).

  b) Udarbejdelse af sikkerhedsfolder til Skou–bygningen
  Der blev besluttet, at der på sigt kun skal være én sikkerhedsfolder for instituttet. Tina Daugaard laver 1. udkast til en ny sikkerhedsfolder baseret på Bartholin-bygningens idet den er mest udbygget. Udkastet skal efterfølgende drøftes i LAMU. Instituttet skal understøtte med hjælp til oversættelse og evt. kompensation til Tinas VIP(drøftes direkte).
  Det blev specifikt drøftet, at der nu skal ske ensartning af praksis ift bortskaffelse af affald, således det sker efter reglerne og med mindst mulig omkostning til følge. Det er aftalt, at sikkerhedsrådgiver Cathrin (Trine) Guldager Sørensen kommer med anvisninger på, hvordan det skal gøres med angivelse af begrundelser, således vi kan informere herom til organisationen. Vi skal også huske at informere rengøringen.
  Specifikt på Biokemi er der skilte med forkerte anvisninger, som Peder Madsen nu fjerner.

  c) Udarbejdelse af manual for transport af farligt gods i forbindelse med flytning
  Emnet er drøftet af Bartholin-AMG med AUs ekspert og der foreslås flytning med trækvogn, idet al flytning i bil/lastbil kræver uddannelse/godkendelse. Materialerne foreslås placeret i plastickasser med låg og med sugende materiale, for at komme spild i forkøbet. Viggo Nielsen vil stå for indkøb heraf.

  d) Skoubygningen skal oprettes i APV systemet
  Sker automatisk samtidig med tildeling af P-nummer? Anni Høeg tjekker.

  e) Afmelding og tilmelding af isotoplaboratorier
  Strålingsansvarlig er ansvarlig herfor(Ulf Simonsen), men Anni Høeg og Viggo Nielsen vil bistå.

  f) Afmelding af GMO laboratoriegodkendelser (lab. id. numre) i Bartolin og på Anatomi og GMO godkendelse af laboratorier Skou bygningen; resumé fra møde med Finn Wellner fra Miljøstyrelsen
  AMG i Bartholin lægger der op til fælles afmelding medio december 2017.
  Forslaget fra Miljøstyrelsen mht. GMO klassificering er at rummene (laboratorier og dyrestalde):
  Inddeling i 6 grupper:

  - Ingen klassificering
  - GMO klasse 1
  - GMO klasse 1/dyr
  - GMO klasse dyr
  - GMO klasse 2
  - GMO klasse 2/dyr

  Hver GMO klasse tildeles et fælles lab. id. nummer. Ved fremtidige ændringer flyttes rummene mellem de 6 klasser. Forslaget skal godkendes af Arbejdstilsynet.

  g) Overflytning af eksisterende GMO projekter til lab. id-numre i Skoubygningen
  Forskningsgrupper med tilladelser fra div. myndigheder må selv sørge for at få deres tilladelser opdateret med nye lokale-oplysninger.

 3. Vedr. flytning – fase 3 – efter flytning: APV i forbindelse med flytning
  Drøftet om APV skal foregå via brug af arbejdsmiljøgennemgang-skemaet eller der skal laves en fuld elektronisk APV. Beslutning udsat. Der var dog enighed om, at APV’en kan lægges medio januar 2-4 uger efter alle er flyttet ind.

 4. Inddragelse af dyrestaldene i forbindelse med arbejdsmiljøgennemgang
  Emnet tages op igen på næste møde, hvor der deltager en repræsentant fra dyrestalden. Foreløbig var der dog enighed om, at fastholde at området har sin egen arbejdsmiljøgruppe, men at det ikke udelukker at de øvrige grupper inddrager/orienterer dyrestaldens AMG – eller de lokale dyrepassere – i drøftelser om forhold, der har en sammenhæng med/relevans for dyrestalden.

 5. Evakueringsøvelser F2017
  Besluttet at gennemføre som sidste år. Inden da skal følges op på aftaler om forbedringer fra sidste gang. Ledelsen skal arrangere en ’belønning’ for alle, der evakuerer(f.eks. en is).

 6. Opdatering ift vaccinationer
  Frank De Paoli har afleveret udkast til retningslinje til ledelsen, som nu har bolden. Der er dog en række problemstillinger, som skal afklares, førend der kan implementeres en retningslinje.

 7. Hjertestarter til 1160-komplekset
  Ledelsen har besluttet opsætning af hjertestarter.

 8. Eventuelt
  Der er et stort ønske om at almindeligt affald kan sorteres, således at papir/pap/plast mv genbruges. Det er ikke i alle bygningskomplekserne hvor der pt er beholdere som muliggør dette. Det skal naturligvis være muligt i den nye bygning.