Referat af LAMU-møde 28. september 2016

Til stede: Peder S. Madsen, Steen Nedergaard, Majken Sand, Anja Aagaard Daneskjold Pedersen, Ulla Dansberg, Tina Fuglsang Daugaard.
Referent: Anni Høeg.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

 2. Kompetenceplaner for AMO
  Godkendt.
  Når referat af dette møde er godkendt og udsendes til alle AMO-medlemmer, opfordres disse samtidigt til at melde forslag til kompetenceudvikling ind.
  Der planlægges fortsat et fælles uddannelsestilbud om arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i form af et oplæg til det årlige AMO-møde. Peder og Anni skal finde oplægsholder, samt planlægge AMO-mødet.

 3. Den årlige arbejdsmiljø-drøftelse
  Der tilføjes evakueringsøvelser under såvel afviklede aktiviteter som kommende, idet der fremadrettet hver år skal afholdes evakueringsøvelser.
  Jani Kær gjorde opmærksom på at dyrestaldene har et problem med APB’erne, som der bør arbejdes med det kommende år: Problemet er at APB’erne på forsøg, der helt eller delvist foregår i dyrestalden, ofte ikke forholder sig til, hvorvidt der skal tages særlige forholdsregler i håndteringen af dyr i forsøgene (levende såvel som døde).
  Hidtil er der arbejdet på skema der kan bruges i dyrestalden til at risikovurdere forsøg, men dette anvendes ikke systematisk (endnu). Ligesom der er forsøgt drøftet med Lina Waldstrøm Asmussen, hvordan APB’erne kan udvides. Lina har dog taget forbehold for, hvor meget hun kan hjælpe med, da hendes ekspertise er inden for kemiske stoffer ikke biologisk materiale.
  Det blev drøftet, hvor ansvaret for at der er en APB, der også dækker dyrestalden ligger. Der var enighed om, at det kun kan ligge hos den ansvarlige for forsøget (VIP’en). Dyrestalden kan/skal ikke gennemgå alt materiale om et forsøg og forsøge at afgøre, hvordan dyrene skal håndteres. Det blev drøftet om APB’en kunne tilføjes felter eller om VIP altid skulle udfylde et standardskema til dyrestalden.
  Peder Madsen vil tage problemstillingen op med institutleder og ledelse af dyrestald.

 4. Evakueringsøvelser og alarmer
  Afholdes fremadrettet hvert år. Det blev drøftet, hvorvidt forholdene skal forbedres i de områder, hvor der ikke blev evakueret: I dyrestald i fysiologi, var der ingen varslingsanlæg og ingen kom derop. I dyrestalden og fryser-kælderen i Bartholin var der medarbejdere med høreværn, der ikke hørte alarm og som ikke blev ’fundet’.
  Konklusionerne blev følgende:
  Der, hvor der pt ingen alarm er, kommer der ingen før renovering
  Byggegruppe skal informeres om ønsket om alternativ alarmering til lyd-alarm i rum, hvor der er støj/bruges høreværn (dyrestalde, kældre) i nybyggeri/renoverede bygninger
  Ved de holdere med evakuerings-veste, der er tættest på de områder, der er i risiko for at blive glemt, opsættes opfordring til at huske disse områder (i 1160 vil det f.eks. være på 3. etage, at der skal erindres om at huske dyrestalden på 4. etage)

  Der blev også foreslået etableringen af en telefonkæde til brug ved behov for evakuering.
  Det blev drøftet om evakueringsopslag/-materialer er blevet udskiftet alle steder efter at Anders Moestrup kontaktede Bygningsservice herom. Det var ikke alle, der havde tjekket, men finder nogen forældet materiale, kan de kontakte Anni, der så vil kontakte Anders.

 5. Nærved ulykker
  Gennem indrapportering opnås et materiale om nær-ved ulykker, der kan anvendes til at forebygge ulykker. Se her for mere information om indrapportering mv: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/anmeldskade/naervedulykke/ Nær ved ulykker defineres som: Hændelser, som kunne være blevet til arbejdsulykker, men hvor der ikke skete personskade, kaldes nærved ulykker/tilløb til arbejdsulykker.

 6. Tilsyn fra Miljøstyrelsen vedr. GMO klasse dyr laboratorier og dyrestalde
  Der var kun enkelte småting, der skulle rettes.
  Peder og Steen aftaler, hvordan et specifikt lokale afmeldes (det findes i Miljøstyrelsens register, men er nedlagt hos os).

 7. Status udarbejdelse af anbefalinger ift, vaccinationer.
  Anni rykker for det aftalte udkast.

 8. Forslag om årlige trivselsmålinger fra AU
  Enighed om at det kan blive for meget med både trivselsmålinger og psykisk APV.

 9. Eventuelt
  Nybyggeri/renovering: Det blev drøftet, hvem man kan få i tale ang. bebudede besparelser, der bl.a. skulle betyde, at der ikke alle steder blive hæve-sænke flowbænke. Byggestyrelsen er bygherre, men instituttets medarbejdere kan henvende sig til Thomas G. Jensen, som er med på bygherremøder. Det blev også nævnt, at det er problematisk, at der bliver stinkskabe og flowbænke i samme rum.
  Der er opsat ’mockup’ at et laboratorie på Finlandsgade som er blevet anvendt til en drøftelse med leverandør af en række tekniske forhold (overflader på borde, fugninger osv). To medlemmer af AMO har været inviteret til besigtigelsen, men mødet var altså ikke en anledning til at drøfte indretningen.
  Problem med genetableret rist, der vanskeliggør modtagelsen af varer til dyrestalden i Anatomi-komplekset: Jani spurgte, om Majken vil undersøge sagen.
  Hvor findes den omtalte vejledning til at kalibrere geigertællere?: Peder sender link til Majken.
  Jani har ikke modtaget svar på forespørgsel om at få resultater for dyrepassergruppen fra den psykiske APV: Det må tages med i evaluering.