Referat af LAMU 23. juni 2016

Til stede: Peder S. Madsen, Steen Nedergaard, Majken Sand, Anja Aagaard Daneskjold Pedersen, Ulla Dansberg, Tina Fuglsang Daugaard.
Referent: Anni Høeg.

Anne Lillevang deltog under punkterne 2 og 6.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.
 2. Evaluering af AMO; Anne Lillevang gennemgår undersøgelsen. Anne har efter aftale med ledelsen gennemført den lovede evaluering af den nye AMO organisering, som led i at hun har skullet lave en rapport i faget ’Organisation og arbejdspsykologi’ på den Akademiuddannelse i ledelse, hun er ved at tage. Anne gennemgik sin rapport for LAMU. 75% af AMOs medlemmer har deltaget i hendes spørgeskemaundersøgelse. Spørgsmålene, der er stillet, er drøftet med Thomas G. Jensen og Peder for at sikre, at evalueringen også dækkede de spørgsmål, ledelsen ville have besvaret i evalueringen af AMO og dermed gjorde en parallel evaluering af ledelsen overflødig. Hendes konklusion er, at den nye organisering fungerer og kan bruges fremadrettet. Samtidig er der områder, hvor der er plads til forbedring bl.a. af samarbejdet på tværs af AMO-grupperne, ligesom der er AMO-medlemmer der mangler kompetencer og tid.
  Det blev drøftet, hvordan AMO-gruppernes får et tættere samarbejde. Det blev forslået fælles platforme for samarbejde bl.a. udvidet brug af sharepoint eller Facebook. Beslutningen blev dog at prøve at samle AMO-medlemmerne – udover det årlige møde. Konkret blev det foreslået, at de samles i efteråret 2016 til et fælles kursus/møde om hvordan man som AMO-medlem og –gruppe arbejder med psykisk arbejdsmiljø. Anni og Peder skal finde konkret oplægsholder/kursusafholder.
  Udvikling af kompetencer skal forsøges løses af udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan for AMO (se punkt 6).
 3. Evaluering af evakueringsøvelser
  Evakueringsøvelserne identificerede tre svagheder/problemer:
  Manglende lyd-alarmeringssystemer i flere bygninger
  Dårlig evakuering af kældre og den øverste etage i vore bygninger (bl.a. dyrestaldene i Vest og Syd) og på rum med højt støjniveau og medarbejdere, der går med høreværn.
  Manglende viden om rollerne som Evakueringsleder og Samlepladsleder
  Sidstnævnte skal forsøges afhjulpet ved bl.a. at AMO-grupperne giver en kort introduktion til rollerne ved næste husmøder.
  Det blev foreslået at i rum med højt støjniveau, skal der opsættes alarmering med lys.
 4. Status psykisk APV.
  Der har været afholdt dialogmøder med begrænset deltagelse – ca. 20-30 på hvert af de tre møder. Mødet for engelsktalende måtte aflyses, da der kun dukkede én medarbejder op. Næste skridt er udarbejdelsen af handleplaner.
  Det tegner til at fokus bl.a. skal være på stress og mobning/omgangstone. Da det især er VIP, der er stressede er det ærgerligt, at så få af dem deltog i dialogmøderne.
  Arbejdsgruppen er fokuseret på at handleplanerne skal laves på de problemer, der kan reduceres/løses. Problemer med arbejdsmiljøet, forårsaget af forhold som økonomisk usikkerhed, er ikke til at løse.
  Det blev kort drøftet, hvordan den ’code of conduct’ vi tidligere har drøftet, netop er lavet med henblik på den høflige omgangstone. Vores ’code of conduct’ blev dog aldrig vedtaget, fordi LSU var delte i spørgsmålet om den var en god idé og fordi den nye personalepolitik indeholder normer for det daglige arbejdsliv, der er noget tilsvarende en ’code of conduct’.
  Der blev nævnt i forbindelse hermed, at der i personalepolitikken måske kunne/burde indføres en form for konsekvenstiltag, hvis man ikke kan opføre sig ordentligt overfor medarbejdere/kolleger (i form af samtale med institutleder/andre).
 5. Sygefraværsstatistik
  Det blev vendt, hvorvidt alt sygefravær registreres. Der var enighed om at det nok ikke er tilfældet for især VIP-medarbejdere. Herefter drøftedes om retningslinjerne for registrering af fravær – specifikt at sekretariatet altid skal have besked – er ressourcespild. Fordelen er at reglerne er blevet præciseret og ensartet. Ledelsen har også klart meldt ud, at det er vigtigt, at reglerne følges. Hertil blev bemærket, at sekretariaterne ikke alle steder tilkendegiver samme vigtighed af at reglerne følges. Det bør der måske drøftes.
 6. Status på APV
  AMO-grupperne gav som ønsket en tilbagemelding på, hvorvidt Bygningsservice er blevet bedre i forhold til at varsle, når der skal laves arbejde på bygningerne, der vil forstyrre. Der var enighed om, at de nok er blevet bedre, når det gælder planlagte arbejder. De mange akutte problemer, de skal løse, sender de nu også flere informationer ud om – men det er i sagens natur uden varsling.
 7. Efteruddannelse for medlemmer af AMO
  Det blev aftalt, at der hvert år tilstræbes at planlægges ét fælles uddannelsestilbud til alle i vores AMO. Dette år skal det være ’hvordan man som medlem af AMO arbejder med psykisk arbejdsmiljø’. Der skal derudover i den årlige kompetenceplan indgå, at sekretæren for AMO skriver rundt og erindrer alle om deres ret til efteruddannelse. AMO medemmerne skal selv finde frem til relevante kurser, men opfordres til at dele forslag til kurser med resten af AMO ved at bruge maillisten for AMO (skriv evt. til Anni for at få listen).
  Anni og Peder laver udkast til Kompetenceplan for 2016 baseret på ovenstående og forelægger på næste AMO-møde. Derefter kommer de årlige planer til at blive fastlagt samtidigt med den årlige arbejdsmiljødrøftelse (omkring årsskiftet).
 8. Eventuelt
  Kalibrering af geigertællere blev drøftet. Kalibrering som beskrevet på Statens Institut for Strålebeskyttelses hjemmeside skal være beskrevet i sikkerhedsforskrifterne vedr. arbejde med radioaktive isotoper.
  Det varslede tilsyn fra Miljøstyrelsen midt i ferietiden, vil Peder anmode om udskydes. Når der kendes en ny dato, skal AMO-grupperne finde ud af, hvem der kan være til stede i de anførte laboratorier. Det blev bemærket, at rækkefølgen af besøgene er vigtigt pga forskellig sundhedsstatus for dyrene, rummene bruges til. Peder drøfter dette nærmere med Ulla.
  Det blev drøftet, hvorvidt der kan sikres, at vigtig information som bl.a. skift af leverandør af psykologhjælp, altid når ud lokalt. Der blev ikke identificeret en god løsning herpå.
  Der blev spurgt, om der er afsat plads til kemikalierum i den nye bygning. Der var ingen på mødet, der kunne sige dette med sikkerhed, men der var klart en formodning om, at der bliver et sådant.
  [Efter mødet har referent undersøgt spørgsmålet og der kommer kemikalierum på 0. etage]
  Der er utilfredshed med, at der ikke kan skrives kommentarer i den psykiske APV. Det blev kort drøftet, at vi kan tage synspunktet med til evaluering af den psykiske APV. Årsagerne til at det ikke er muligt at skrive kommentarer skulle dels være, at kommentarerne af hensyn til anonymiteten af undersøgelsen ikke læses og bruges af andre end dem der laver rapporterne, dels at der kan komme mange ikke konstruktive – og nogle gange meget ubehagelige og personlige - bemærkninger i kommentarfelterne.