Referat af LAMU-møde 17. marts 2016

Til stede: Peder S. Madsen, Steen Nedergaard, Majken Sand, Anja Aagaard Daneskjold Pedersen, Ulla Dansberg.
Fraværende. Tina Fuglsang Daugaard.
Referent: Anni Høeg.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.
 2. Status på APV
  Syd – er færdige med alt, der kan løses og har skrevet handleplanerne ind
  Vest/Fysiologi-Biofysik – er færdige med alt, der kan løses men mangler at skrive handleplanerne ind
  Vest/Biokemi – mangler ét enkelt tiltag (oversættelse af en protokol for at sikre korrekt brug)
  Øst– i arbejdsmiljøgruppen i Biomedicin Øst har den fysiske APV givet anledning til udarbejdelse af 14 handleplaner. De 13 er udførte og færdige, mens den sidste handleplan som omhandler et kursus i ergonomi for 5-6 medarbejdere, stadig er i planlægningsfasen. Der er taget kontakt til ergoterapeut og penge til kurset er bevilliget af Instituttet. Generelt kan vi sige at det har været en god proces og driftsleder, teknisk service samt håndværkere har været yderst behjælpsomme og hurtige til at løse de problemer der har været (denne status blev ikke givet på mødet, men er modtaget på mail efterfølgende).
  Dyrestalde – er færdige med alt, der kan løses og har skrevet handleplanerne ind
  Det blev konkluderet, at vi dermed er færdig med denne runde fysisk APV.
 3. Psykisk APV.
  Thomas G. Jensen sender erindring ud om at deltage i undersøgelse. Pt svarprocent på instituttet på 60%.
  Der nedsættes arbejdsgruppe til at arbejde med resultaterne bestående Thomas G. Jensen (formand) og medlemmer udpeget af henholdsvis LSU og LAMU. HR Partner Dagmar Kjær Brøndt fungerer som sekretær for arbejdsgruppen.
  LAMU udpegede: Peder Madsen, Majken Sand. LSU udpegede tidligere på ugen: Anne Marie Bundsgaard og Anne Flensborg. Arbejdsgruppen begynder sit arbejde efter uge 21, hvor resultaterne forelægger.
 4. Evakueringsøvelser.
  Der er aftalt møde med Anders Moestrup 30/3, hvor der bl.a. skal drøftes:
  Afholdelse af evakueringsøvelser, herunder om de skal være varslet eller ej*
  Hvilket evakueringsmateriale, der skal findes lokalt (AMO har været opfordret til at tjekke materialet, men det er uklart, hvad den korrekte version er?)
  Parkering brandveje
  *LAMU ønsker varslede øvelser af hensyn til at undgå forstyrrelser af forsøg mv.
 5. Status reparationer i byg.  1182
  En faldstamme er blevet udskiftet hele vejen ned gennem bygningen og lugtgenerne vurderes at være reduceret - om end ikke helt forsvundet. Bygningsservice arbejder på at skaffe finansiering til en foring af de resterende faldstammer. I et centrifugerum er et kloakløb blevet lukket, mens der i to andre rum vil blive skiftet afløb.
 6. Allergitest.
  Det er muligt at blive allergitestet gratis (f.eks. ift allergi overfor mus/rotter) ved henvendelse til: Vibeke Heitmann Gutzke, Folkesundhed, vhgu@ph.au.dk eller 87167865.
 7. Bartholin-gruppen har ansøgt ledelsen om bevilling af ergoterapeutisk gennemgang af 8 arbejdspladser da der i den fysiske APV var nogle kolleger som gjorde opmærksom på at de har ondt i arme/skuldre/ryg, pga. dårlig pipetteringsteknik og/eller dårlig arbejdsstilling (enten lab eller computerplads). Er det relevant at indhente et nyt tilbud det omfatter besøg i flere huse?
  Steen vil vende tilbage til Anni ift om der evt. er en medarbejder i Vest/Fysiologi/Biofysik, der kunne have behov for en sådan gennemgang. I de andre områder er det taget hånd om indberetninger i den fysiske APV om gener forårsaget af arbejdsstillinger på anden vis (bl.a. ved erfaringsudveksling).
 8. Eventuelt.
  Dagsordener og referatet skal sendes ud til AMO og lægges på medarbejdersiden.
  Der er igen kommet kloakvand ind i Dyrestalden i Bartholin. Da det knæk på et kloakrør, der menes at være skyld i begge udslip, nu er omlagt/rettet ud, så forventes det ikke at ske en tredje gang.
  Peder og Anni sørger for, at der rykkes for udkast til de aftalte retningslinjer for vaccinationer.