Referat fra LAMU-møde 28. maj 2015

Til stede: Peder S. Madsen, Steen Nedergaard, Majken Sand, Tina Fuglsang Daugaard, Anja Aagaard Daneskjold Pedersen, Ulla Dansberg.
Referent: Anni Høeg.

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt.
 2. Status på problemer foranlediget af oversvømmelse i dyrestalden
  I forbindelse med letbanebyggeri skulle der pumpes kloakvand fra ét kloaksystem til ét andet og dette fik kloakvand til at komme ind i dyrestalden via et afløb/ventil ved autoklave (forhal, kontor i mellemgang ind til dyrestalden og gangarealer i dyrestalden). Dyrepassere og håndværkere fik kloakvand skubbet ud i gården, bortskaffet bl.a. oversvømmet strøelse og desinficeret gulve og vægge i dyrestalden. Efter kontakten med kloakvandet opfordredes de involverede medarbejdere af ledere i dyrestalden til at gå til egen læge og forhøre sig om evt. behandling og minimum 2 medarbejdere er blevet hepatitisvaccineret (institut betaler). Ingen medarbejdere har haft efterfølgende sygedage som tilskrives oversvømmelsen. Dyrenes sundhedstilstand er blevet testet og her er ikke fundet nye infektioner, men vandet kom heller ikke ind i dyrerummene. Teknisk Forvaltning har skønnet at ventil/afløb under autoklave ikke skal sikres anderledes. Det sker ikke igen. Der arbejdes pt på at få dækket instituttets udgifter ifm oversvømmelsen til overarbejde, ødelagte varer, ekstra sundhedskontrol mv.
  På mødet drøftes:
  Der burde været lavet indberetning af oversvømmelsen som en arbejdsulykke til HR – Ulla Dansberg vil nu gøre dette
  Det skal afklares, hvilke anbefalinger for vaccinerer, vi skal have på tværs af instituttet ift forskellige forskningsmaterialer, idet det åbenbart pt er forskelligt. Anni vil rette henvendelse til Frank de Paoli, der i Vest forestår vaccinering.
 3. APV
  Den fremsendte tidsplan blev taget til efterretning. Enighed om at rigtig mange forhold i vores APV formodentlig først skal løses ifm nybyggeri/renovering. Spørgeskemaet som sendes ud er forbedret vha erfaringerne fra sidst.
 4. Registrering af nærved ulykker
  Majken fremlagde en udfyldt registrering, der er sendt til HR og LAMU, til inspiration.
 5. Opdatering af arbejdsmiljømappe.
  Anni varetager denne opgave (planlægges til juli) med bistand fra AMO. Nye sider sendes pr mail til AMO-grupperne.
 6. Udpegning af biosikringsansvarlig i Bartholinbygning.
  Uffe Birk Jensens lab har sendt ansøgning ind og Uffe selv er i den forbindelse blevet udpeget til biosikringsansvarlig i området. Vi forventer han kan godkendes, selvom han ikke er ansat på instituttet men ved Institut for Klinisk medicin.
  Der foretages også ændringer i isotop-organisationen. Steffen Junker afmeldes som isotop-ansvarlig og Ulf Simonsen kommer til at være ansvarlig for 1.-3. sal. Hvilket også giver god mening, idet man her deles om ét lab. Da der stilles store uddannelsesmæssige krav til isotop-ansvarlig, skal vi have få anmeldte ansvarlige, men de forskere som har isotop-tilladelser skal naturligvis tage med-ansvar.
  Peder nævnte i forlængelse heraf, at vi betaler en årlig afgift på alle isotop-laboratorier. Vi bør være opmærksom på at få af-registreret rum der ikke længere anvendes.
 7. Status vedr. oversættelse af dokumenter.
  Nyansat sekretær har fået opgaven. Der følges op på næste møde ift hvor langt man er.
 8. Orientering om at turen kommer til HE i foråret 2016 ift at afholde evakueringsøvelser
  Orientering taget til efterretning. Der blev opfordret til, at der ikke gives fritagelser for deltagelse. Når øvelserne er varslet kan grupperne afstå fra at begynde med f.eks. operationer på dyr den pågældende dag, som begrunder fritagelse.
  Peder orienterede kort om at det på FAMU var drøftet, hvem der skal ind gå ind og konstatere, om en alarm er udløst ved en fejl eller er reel. Gentagne fejl-alarmeringer på Odontologisk har foranlediget spørgsmål. LAMU var enige om at det må være uddannet personale – brandvæsenet – som afklarer årsagen til alarmer. Uanset hvor hyppigt det sker. Problemet med at medarbejdere overlagt udløser alarm uden der er årsag hertil må løses gennem andre tiltag.
  Kort drøftet arbejdsmiljøet i dissektionsområdet indtil renovering/nybyggeri er færdig. Der er gjort forskellige nye tiltag bl.a. anskaffet nye værnemidler.
 9. Evt.
  Drøftet hvor ansvaret for opfyldning af førstehjælpskasser mv ligger – hos AMO eller forskningsgrupperne selv? Dette var foranlediget af at førstehjælpskasserne var fundet ufuldstændige i Bartholin ifm Arbejdsmiljørundgang. Overvejende stemning for at den løbende erstatning af produkter, der forbruges, varetages af grupperne. Samtidigt er husene dog også forskellige, nogle steder er førstehjælpskasserne mere et fælles anliggende end andre pga deres placering.
  Klager fra medarbejderne om gener ifm Kapsejlads. Institut vil efter møder i Institutforum og LSU rette formel henvendelse om problemerne til dekan med henblik på at det tages op i universitets ledelse.