Referat af LAMU-møde 24. september 2015

Til stede: Peder S. Madsen, Steen Nedergaard, Rikke Nielsen (suppl. for Majken Sand), Tina Fuglsang Daugaard, Olav Andersen (suppl. for Anja Aagaard Daneskjold Pedersen), Ulla Dansberg.
Referent: Anni Høeg.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. APV
  Det er fortsat mulighed for at tilmelde sig kursus i det it-værktøj, der bliver stillet til rådighed for APV-arbejdet, men det skønnes ikke nødvendigt for efterfølgende at bruge det af de, der har deltaget i kurset.
  Kort drøftet at bruge samme fremgangsmåde som sidst ifm behandling af APV-svarene:
  1) Den lokale arbejdsmiljøorganisation starter med at løse enkle, lokale problemer og kategorisere de øvrige (her kan f.eks. identificeres problemer, der skal løses af renovering af bygninger/flytning til ny bygning)
  2) Der laves en fælles drøftelse på de problemer der ikke umiddelbart kan løses lokalt
  Arbejdsmiljøgrupperne kan henvende sig til driftsleder Viggo Nielsen, hvis de behøver noget udbedret/udskiftet ift bygninger, apparatur mv. Han vil så om nødvendigt indgå aftaler med Bygningsservice eller ledergruppen.
 3. Psykisk APV (bilag 2)
  Kort drøftet. Pt er der mulighed for at få lokalt formulerede spørgsmål med.
  Dekanen har nedsat en arbejdsgruppe på fakultetet bestående af både LSU- og arbejdsmiljørepræsentanter. Institutlederen overvejer noget tilsvarende lokalt.
 4. Orientering om isotopansvarlige aktuelt
  Syd: Arne Andreasen
  Bartholin 4. og 5. etage: Marianne Hokland
  Bartholin 1., 2. og 3. etage: Ulf Simonsen (vi mangler dog at melde ordenligt ud), laborant Lisbeth Dahl Schrøder bistår ift lagerføring mv.
  Bygn. 1182: Flemming Cornelius
  Bygn. 1160: Jens Peter Andersen
  Bygn. 1170: Peder Madsen
  Kort drøftet at der skal ske afklaring af organisation på sigt bl.a. pga. forestående fratrædelse blandt de ansvarlige og ny bygning fra 2017. Ansvaret kan måske samles på færre hænder (kan kun være VIP med isotopkursus), hvis der til gengæld kan arrangeres at de praktiske opgaver i hverdagen varetages af andre (f.eks. laborant der i forvejen arbejdet i/ved det enkelte laboratorie).
 5. Orientering om instituttets forpligtigelser ifm medarbejder oplever fysiske gener evt. fremkommet ifm forkert arbejdsstilling (specifik sag der kan være af almen interesse)
  Hvis den pågældende vil have dækket sine udgifter til fysioterapi, så skal denne anmelde sine problemer, som en arbejdsbetinget lidelse via egen læge.
  Den pågældende skal til gengæld have stillet nødvendig (standard)IT til rådighed. Folkesundhed har tidligere i år fået et påbud fra arbejdstilsynet, da en medarbejder kun arbejdede på bærbar PC uden docking station mv. På instituttet afholdes IT-udgifter af grupperne.
 6. Orientering om – og drøftelse af - indplacering af Dandrite-grupper med kontor, labs mv i Biofysik-kompleks og VAB i AMO
  Ledelsesbeslutningen taget til efterretning. Kort drøftet at ansvaret for at de enkelte labs er klar til tilsyn ligger hos grupperne/gruppelederne. AMO kan tilbyde råd og vejledning.
 7. Status udarbejdelse af anbefalinger ift vaccinationer
  Frank de Paoli arbejder på udkast og indhenter pt inspiration fra andre institutioner.
 8. Status for opdatering af arbejdsmiljømappe
  Er fuldt opdateret, når de sider, der uddeltes på mødet, bliver sat i mappen.
 9. Status vedr. oversættelse af dokumenter
  De to dokumenter som pt er sendt til oversættelse: Bartholin sikkerhedshåndbogen og Instruktion for Vest er begge næste færdigoversatte. Sidstnævnte mangler f.eks. kun korrekturlæsning.
 10. Eventuelt
  Peder Madsen har lavet aftale om et informationsmøde med vores handskeleverandør til december-mødet.
  Sag om psykisk arbejdsmiljø henvist til Forskeruddannelsen, idet det vedrørte ph.d.-studerende/vejleder-relation. Lignende sager må behandles tilsvarende.
  Der er varslet tilsyn i VAB og hos Dandrite.
  Kort drøftet, hvordan studerende er stillet forsikringsmæssigt, hvis der sker uheld i lab: De skal have egen forsikring, men såfremt én medarbejder på instituttet skader en studerende kan instituttet/AU være erstatningspligtige afhængigt af de konkrete omstændigheder. Læs mere om forsikring her: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/forsikring/forsikring/
  Kort drøftet at Dyrestalden savnede et nummer at ringe til udenfor almindelig dagstid, da de mødte ind til stor vanskade, hvor der bl.a. var vand i elektriske installationer. Trods udfald af strøm og deraf udløst alarm, var der ingen der havde reageret og det var uklart, hvem der kunne ringes op fra Bygningsservice. Anni vil iværksætte opfølgning herpå.
  Førstehjælp: Ønske om flere kurser.