Referat fra LAMU-møde 14. januar 2015

Til stede: Peder S. Madsen, Majken Sand, Anne Lillevang, Jette Bank Lauridsen, Rikke Nielsen, Steen T. Nedergaard.
Fraværende: Steffen Thiel.
Referent: Anni Mandrup Høeg.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.
 2. Godkendelse af referat
  Godkendt.
 3. AMO valg (bilag 1 og 2)
  Institutledelsen skal senest 27/1 meddele AU HR Arbejdsmiljø, hvilke organisation der er blevet besluttet og dermed hvilke grupper der skal vælges til.
  Herefter er næste skridt at AU HR Arbejdsmiljø udsender info til institutledelsen om valget, som de skal udsende med evt. lokale tilpasninger (ikke i valgprocedure, men f.eks. kan tilføjes individuelt formulerede opfordringer til at stille op/deltage i valg osv).
  Derefter er der en opstillingsperiode 2.-16-februar, hvor hver enkelt der stiller op, skal udfylde og indsende blanket.
  Efter d. 16. februar opgør valgsekretariatet hvilke repræsentanter, der er direkte valgt, og i hvilke områder, der skal afholdes valg i.
  Det blev besluttet ikke at indsende et høringssvar fra LAMU ang. forslaget til ændring af AMO, idet der var enighed om at der på AMO-mødet 16. december og på LSU-møde 12. januar var fremført alle argumenter overfor institutlederen.
  Der blev spurgt ind til, hvornår der indmeldes arbejdsleder-
  repræsentation i den nye organisation?
 4. Udpegning af 2 LAMU medlemmer til at medvirke til evaluering af samarbejdsstrukturen på AU (bilag 3)
  Majken Sand og Steen Nedergaard.
 5. Biosikring, udpegning af biosikringsansvarlige (bilag 4)
  Peder Madsen orienterede om at vi, trods drøftelser mellem Marianne Hokland og Steen Giese fra CBB, skal udpege minimum en sikringssansvarlig på instituttet. CBB kan ikke godkende at Lena varetager funktionen.
  Da de to aktuelle ansøgninger begge udgår fra Fysiologi var der enighed om at det er fornuftigt, hvis det er én derfra. Da der endvidere var enighed om at opgaven som udgangspunkt falder tilbage på ansøgerne om en tilladelse, så foreslog Steen sig selv som ny sikringsansvarlig. Han vil kontakte Marianne Hokland ang. at blive registreret som sikringsansvarlig, herunder blive anført på de aktuelle ansøgninger og blive tilmeldt kursus.
  Siden sidst er tilladelsen givet til Mie Brüel faldet bort, idet hun kan gøre brug af undtagelsen for stoffer pakket af apotek.
 6. Dyrestalden Anatomi; dyrepasser udsat for tetraklorkulstof
  En dyrepasser er blevet udsat fra dampe ifm injektioner af rotter, der gjorde hende utilpas.
  Dyrepasseren var kommet i dyrestalden for at yde hjælp til sondefodring af rotter til  en ny udenlandsk post doc. Men kommer så også til at bistå med injektioner.
  På forespørgsel oplyser post doc til dyrepasser, at stoffet der bliver sprøjtet ind er ufarligt, og det behøver derfor ikke foregå under udsugning.
  Undervejs går post doc for at hente mere stof og imens bliver dyrepasser dårlig og ophører med arbejdet.
  Post doc har godkendelse til at arbejde i dyrestald, fordi vedkommende tidligere har arbejdet med dyreforsøg og skal på dansk §2 kursus indenfor kort tid. Post doc’en har også fået introduktion til laboratoriearbejdet her efter tiltrædelse (laboratoriekørekort).
  Læring at drage:
  Der skal være APB i dyrestalden på de stoffer der bruges i dyrestalden
  Dyrepasserne skal sætte sig ind i disse APB’er
  VIP der ansætter nyt personale, skal også sikre sig at disse reelt har de kompetencer der fremgår af deres CV førend de tillades adgang til dyrestalden. Dyreforsøgskursus skal være gennemført før der må arbejdes selvstændigt med dyreforsøg.
  Der skal evt. udleves sikkerhedsfolder til alle nyansatte
 7. Arbejdsmiljørundgang; status (bilag 5 og 6)
  I Bartholin og på Fysiologi/Biofysik er rundgangene færdige, mens de er planlagt til henholdsvis 15. januar på Biokemi og 16. januar på Anatomi.
 8. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse (bilag 7)
  Drøftelsen blev foreløbig godkendt, idet der nu bliver mulighed for at sende tilføjelser til Peder og drøftelsen tages op igen ifm at der er valgt et nyt AMO/LAMU.
 9. Brandøvelser på Instituttet/Biomed Vest
  Det er længe siden at der har været afholdt brandøvelser og det blev derfor drøftet, hvem der har ansvaret for at initiere sådanne. Peder og Anni afklarer med driftsleder Viggo Nielsen.
  Der er til gengæld testet tale-/varslingsanlæg.
 10. ”Tale-/varslingsanlæg” i bygn. 1160/1163
  Det blev drøftet, hvorvidt der ikke skal opsættes et tale-/varslingsanlæg i bygning 1160/1163. Steen Nedergaard oplyste, at det hidtil ikke har været planen pga forventningerne – eller manglen på samme – til bygningens fremtid. Den har til gengæld sin egen evakuerings-/brandplan.
 11. Meddelelser
  Kort orientering om at der pt drøftes ændringer i samarbejdsstrukturen foranlediget af ændringerne i administrationen. Det har alene betydning for sammensætningen af FSU og FAMU. Det betyder ikke noget for os på institutniveau.
 12. Fastlæggelse af næste møde
  Peder indkalder til møde for alle nyvalgte AMO-medlemmer 11. marts kl. 9-11.
  Her skal der bl.a. tages stilling til sammensætning af LAMU jf. reglerne for nedsættelse af LAMU, der kan findes via dette link under Rollebeskrivelser: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/
 13. Evt.
  Drøftes hvorvidt der ikke kan laves flow chart for behandlingen af arbejdsskader. Det er pt temmelig uigennemskueligt.
  Drøftelse af regler for børns færdsel på instituttet: Der kan som minimum indskærpes af institutlederen: Medarbejder som tager børn med ind på instituttet skal udvise omtanke og hensyn til andre medarbejdere. Herunder respektere at der er områder, hvor børn ikke må komme (f.eks. dyrestaldene). Den lokale ledelse har ret til at begrænse adgang af hensyn til dyrevelfærd, beskyttelse af apparatur og forskningsmaterialer /-resultater, persondata mv, samt det almindelige hensyn til instituttets medarbejdere.
  Medarbejderne skal også være opmærksomme på, at instituttet ikke nødvendigvis kan gøres erstatningspligtig, hvis en gæst ved grov uagtsomhed pådrager sig skader. Ligesom apparatur mv, en gæst forvolder, ikke nødvendigvis vil kunne erstattes af instituttet/AU (hvorvidt der kan rejses krav mod barnet/forældrene er uklart).