Referat fra LAMU-møde 23. januar 2014

Til stede: Birgitte Lüttge (BL), Peder S. Madsen (PM), Majken Sand (MS), Anne Lillevang (AL), Birgit Holm Hansen (BHH), Jette Bank Lauridsen (JBL), Rikke Nielsen (RN), Steen T. Nedergaard (SN), Steffen Thiel (ST). Referent: Anni Mandrup Høeg.

DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Meddelelser
 3. Fysisk APV
 4. Psykisk APV – ”Code of conduct”
 5. Arbejdsmiljørundgang status.
 6. Besøg fra AT.
 7. Status på opsamling af kemikalieaffald i alle husene.
 8. Årlige arbejdsmiljødrøftelse, planer for 2014
 9. Fastlæggelse af næste møde
 10. Evt.

Ad 1
Godkendt.

Ad 2
Anatomi:

 • Teknisk Forvaltning arbejder på at afhjælpe problem med container til papir
 • Renovering og udvidelse af dissektionsfaciliteter har været til drøftelse pga økonomi. Da projektet skal afhjælpe arbejdsmiljøproblemer er det kritisk, hvis det ikke gennemføres.

Bartholinbygningen:

 • Sikkerhedshåndbog modtaget fra Biokemi er blevet bearbejdet i Bartholinbygningen og er nu klar til videre sendelse til Anatomi. Den videresendes uden yderligere godkendelse. Når den har været hele organisationen rundt, lægges den på internettet/fællesdrev og oversættes.
 • Der har været drøftet bortskaffelse af handsker i forbindelse med bearbejdelsen af sikkerhedshåndbogen – her var der enighed på mødet om følgende: Ikke kontaminerede handsker kan komme i dagrenovationen, hansker, der er kontaminerede, eller brugt til celledyrkning komme i biohazard/gul spand.Der har også været drøftet hvornår der skal bruges dosimetre – anvendelsen afhænger af det anvendte radioaktive stof.

 Biokemi:

 • Miljøstyrelsen, der har kontrolfunktionen ift de ydre miljø hvor der arbejdes med GMO dyr dvs i dyrestalde og klasse dyr laboratorier, har meldt at de kommer på tilsyn i  alle klasse dyr rum. Det er forventeligt, at de også vil gennemgå klassificerede dyr rum andre steder end Biokemi. Anni Høeg skal videreformidle denne information til ledelserne af dyrestaldene.  For at være forberedt til tilsynet, skal man have styr på klassifikationerne/ tilladelserne. Bemærk at der arbejdes med lab ID-numre forskellig fra rumnumrene.  Der er få rum udenfor dyrestaldene klassificeret og det er indehaverne af tilladelserne som skal have styr herpå. Kontakt evt. Viggo, idet der er kopi af noget materiale på hans kontor.
 • Bartholin: 1 rum udenfor dyrestalden er klassificeret (3. sal), Karin Lykke Hartmann har taget sin tilladelse med fra Biokemi..
 • Anatomi har klassificeret dyrestalden og rum 026 som ”klasse dyr”.
 • Fysiologi: rum 018 har tilladelse

 

Fysiologi/Biofysik:

 • På trods af at problemer med sikre adgangsveje under ombygninger er påpeget overfor Teknisk Forvaltning/arkitekt, vurderes risikoen ved at færdes der, fortsat at være der. Muligvis må denne adgang til bygningen lukkes midlertidigt?
 • Der etables støvvæg på Biofysik for at reducere træk og støv fra det igangværende byggeri.

Øvrigt: To anmeldte arbejdsulykker. En medarbejder er faldet og fået hjernerystelse. En anden medarbejder har været uheldig at vælte mercaptoethanol ud af et stinkskab og ned af sig selv. Dette andet tilfælde giver anledning il følgende bemærkninger:

 • ansvaret for at rydde op i sådan et tilfælde er arbejdslederen
 • filtrene i gasmaskerne havde udløbet garantidato og der sker nu en udskiftning alle steder hvor de er for gamle (forslag: udskifter man for gamle øjenskyl mv, så kan man benytte lejligheden til at øve sig i at bruge dem)
 • alle bør mindes på, at når man arbejder med sådan et stof, bør man sikre sig mod at det vælter ved at anbringe det i stativ

Ad 3
På Biofysik fortsætter røgprøverne med henblik på at få fjernet kloaklugten. Klager fra andre huse om lign problemer. Det skal bringes videre til byggegruppe, at dette problem skal løses med renoveringerne.

Ad 4
Der er på Biokemi holdt møde om mobning og der er i den forbindelse kommet en del input til, hvad der er god adfærd på en arbejdsplads. Ledelsen ønsker at arbejdsmiljøorganisationen anvender disse input til at komme med et oplæg til ledergruppen med henblik på efterfølgende forelæggelse for LSU.

Det blev aftalt, at en gruppe bestående af Steffen Thiel, Majken Sand, Jette Lauridsen, Steen Nedergaard og Anne Lillevang kommer med et oplæg til næste LAMU-møde. Anne laver en doodle forespørgsel og berammer mødet efterfølgende i dette underudvalg.

Ad 5
Arbejdsmiljøgruppernes fejl/mangler liste er blevet modtaget lidt forskelligt. Der kan konstateres nogle forbedringer.

Der blev drøftet, hvordan det håndteres, når der konstateres massive brud på reglerne og der ikke umiddelbart sker en forbedring efter besøget.  Enighed om at så henvender man sig til institutledelsen og påpeger problemet.  

Ad 6
Se ovenfor.

Ad 7
Der er bevilliget ekstern hjælp til at få bortskaffet en større mængde kemikalier på Biofysik. Mængden er opstået efter at der er ryddet op i forskellige rum. De andre huse er på mail blevet inviteret til at komme og aflevere kemikalier – umærkede - der ønskes borskaffet sammen med Biofysiks kemikalier.

Ad 8
Målet i planen for 2014 ang. infofoldere drøftet. Der ses her den færdige Instruktionsfolder fra Vest: http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/604/

Der blev også drøftet en revidering af mål om møde om APB’er. Der ønskes hellere kursus i CLP-mærkning og anvendelse af KIROS f.eks. afholdt af Lina.

Der skal stå under ressourcer, at der er behov for hjælp til oversættelse af arbejdsmiljødokumenter.

Ad 9
Aftalt til 15. maj 2014.

Ad 10
Det blev drøftet, hvordan brugte skalpelblade puttet i gule kanylespande skal bortskaffes. Enighed om at spandene skal i dagrenovation.

Det blev bemærket, at det er vigtigt at flowet i stinkskabene i de nye/renoverede bygninger dimensioneres til 0,5. (fremfor 3,5). Aftalt at Anni Høeg gør ledergruppen bekendt hermed således det kommer med i byggegruppe. Birgitte har meddelt Teknisk Forvaltning det.