Referat fra LAMU-møde 16. september 2014

Til stede: Peder S. Madsen (PM), Majken Sand (MS), Birgit Holm Hansen (BHH) (vikar forJBL), Rikke Nielsen (RN), Steen T. Nedergaard (SN). 
Fraværende: Anne Lillevang (AL); Jette Bank Lauridsen (JBL); Steffen Thiel (ST).
Referent: Anni Mandrup Høeg.

DAGSORDEN:

Godkendelse af dagsorden.

 1. Tilsyn på Bartolinbygningen og Fysiologi.Bilag 1 og 2.
 2. Oversættelse af sikkerhedshåndbog.
  Anne Lillevang efterspørger hjælp til oversættelse til engelsk
 3. Hepatitis vaccination.
  Frank Vincenzo de Paoli.
 4. Anmeldelse af  arbejdsulykker på Biokemi og Fysiologi.
  Bilag 3 og 4.
 5. Bekendtgørelse angående Biologiske agenser.
  Bilag 5.
 6. Status på dyrestalden Anatomi.
 7. Status psykisk APV.
  Bilag 6.
 8. Status APV.
 9. Arbejdsmiljørundgang; fastlæggelse af hvorledes vi gør på Biomedicin. Bilag 7 og 8 beskriver hvorledes arbejdsmiljørundgangen afholdes på Tandlægehøjskolen.
 10. Fællesmøde for arbejdsmiljørepræsentanterne.
 11. Forslag ønskes til emner der kan drøftes på mødet.
 12. Meddelelser.
 13. Fastlæggelse af næste møde.
 14. Evt.

Ad 1
Godkendt.

Ad 2
Tilsyn i Bartholin gik fantastisk fint. AT roste sikkerhedshåndbogen. Rod blev påtalt, hvor man så det, og der blev stillet spørgsmål til psykisk arbejdsmiljø. Kemikaliemærkning interesserede dem ikke, men tilsynsopgaven i forhold hertil ligger også hos Miljøstyrelsen.

Tilsynet i bygning 1163 gik tilsvarende godt. Her spurgte man bl.a. til løft i trykkeriet. Der var ikke opmærksomhed på brandforebyggelse, i forhold til hvilket Peder bemærkede forholdene i trykkeriet, og har gjort ledelsen opmærksom herpå. Tilsyn ift brand ligger også andetsteds.

Ad 3
Ledelsen er indstillet på at få lavet en oversættelse men foreslår at det venter til hele revisionen er tilendebragt dvs alle huse har arbejdet med håndbogen (pt hos Anatomi).

Ad 4

Til orientering kan medarbejdere blive vaccineret på instituttet. Ansatte på institutmidler kan få dækket udgiften af institutmidler, hvis vaccination anbefales. Ph.d. studerende o. lign. må dække udgiften af egne midler.

Ad 5
Peder Madsen orienterede nærmere om de to ulykker. Det ene tilfælde har givet anledning til lapning af asfalt på P-plads, det andet til oprydning i centrifugerum og nye procedurer for opbevaring af ting i rummet, således andre ikke snubler.

Det blev drøftet, hvornår og hvortil mindre arbejdsulykker der ikke umiddelbart giver skader/sygefravær skal indberettes. Konkret anvisning kan læses her: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/anmeldskade/

 

Ad 6
På Anatomi anvendes botox, der er opført på listen. Derfor undersøges nu, om grænseværdien er overskredet. I så fald skal der ansøges om tilladelse og udpeges sikkerhedsansvarlig inden frist 24/9. Det skal i så fald nok drøftes/koordineres med fakultetets arbejdsmiljøleder Marianne Hokland.

Det blev aftalt, at Peder og Anni snarest sender forespørgsel ud til alle ansatte i forhold til, om der anvendes stoffer på listen (over grænseværdierne) andre steder.

Ad 7
AT ansøges om yderligere en måneds udsættelse, idet leverandør først kan levere 14. oktober og der derefter skal ske tilslutning til ventilation mv.

Ad 8
Intet nyt.

Ad 9
Peder Madsen orienterede om at der overvejes udsættelse i ½ år af næste APV-runde og nyvalg til arbejdsmiljøorganisationen pga den proces der pågår i forhold til AUs organisation. Det blev bemærket fra LAMU, at vores interesse ligger i en udsættelse til efter byggeri og renovering – det meste i den seneste APV skal løses heraf.

 Ad 9
Drøftet. Enighed i LAMU om at arbejdsmiljøorganisation ikke skal overtage ansvaret fra forskningslederne. Arbejdsmiljøgennemgangene skal derfor ikke modelleres efter hvad der gøres på Tandlægehøjskolen.

Det blev besluttet at hvert hus kan laves et tjekskema efter lokale behov f.eks. med inspiration fra fakultetets tjekliste (udsendt med dagsordenen til maj-mødet) eller den som bruges i Bartholin (udsendes med dette referat).

Ad 11
KIROS (oplæg ved Lina), udveksling af erfaringer. Møde foreslås afholdt 3. eller 4. december.

Ad 12

Ad 13
19. november 9-11. Der skal bl.a. tages den årlige ”Arbejdsmiljø-drøftelse”

Ad 14
Sekretariatsleder har bekræftet at registreringer af arbejde med kræftfremkaldende stoffer skal arkiveres i personalesag. Se bilag fra sidste møde ang. emnet.

Det blev rejst, at der bør være reelle oplysninger om bortskaffelse i KIROS. PT står der bare Z-affald ved alt.

Det blev kort drøftet, hvorvidt ledelsen skal anbefales at købe hjertestartere.