Referat fra LAMU-møde 15. maj 2014

Til stede: Peder S. Madsen (PM), Majken Sand (MS), Anne Lillevang (AL), afløser for Birgit Holm Hansen (BHH), Jette Bank Lauridsen (JBL), Rikke Nielsen (RN), Steen T. Nedergaard (SN), Steffen Thiel (ST).
Fraværende: Birgit Holm Hansen.
Referent: Anni Mandrup Høeg.

DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Håndtering af flydende kvælstof på Anatomi
 3. Mærkning af kemikalier på AU
 4. Ny KIROS brugerflade
 5. Kræftfremkaldende stoffer (bilag 1)
 6. Forslag til skema vedr. arbedsmiljøgennemgang fra FAMU ( bilag 2)
 7. Sporgasmålinger (bilag 3 og 4)
 8. Dissektionskælderen
 9. AT-påbud dyrestalden Anatomi
 10. Status psykisk APV – drøftelse af code of conduct oplæg udarbejdet af nedsat underudvalg (oplæg vedhæftet)
 11. Status APV
 12. Meddelelser
 13. Fastlæggelse af næste møde
 14. Evt.

Ad 1
Godkendt.

Ad 2
Drøftet hvorvidt nuværende placering af kvælstof-tanke på Anatomi også fortsætter efter ombygningen. Det var umiddelbart ikke opfattelsen hos dem, der havde deltaget i byggemøder, men det bør tjekkes. Praksis er således ikke optimal, selvom der er foranstaltninger i form af iltmålere.
Der er ikke tanke placeret som på Anatomi andre steder.

Ad 3
Det blev rejst som et problem at det samme stof har forskellig mærkning på de forskelige hovedområder. SDS mærkes f.eks. som giftigt ét sted og ikke et andet sted.

Forklaringen på den varierende mærkning findes i leverandørernes brugsanvisninger, da disse reflekterer leverandørlandenes regler for mærkning af kemikalier.

LAMU aftaler, at vi på Institut for Biomedicin generelt bruger hvad HE foreslår.

Der er tilsyneladende en vis inflation i farlighed, hvilken kan medføre en skødesløshed ift omgang med virkeligt farligt stoffer. Ved opslag af LD50-værdi kan der differentieres mellem de mest farlige og de mindre farlige.

Ad 4
KIROS har fået ny brugerflade og der udarbejdes derfor en ny brugermanual. KIROS forventes i øvrigt erstattet af andet system i løbet af to år. Der blev udtrykt frustration over hyppige ændringer, idet det giver en større arbejdsbyrde.

Ad 5
Det var den overvejende vurdering, at det fremsendte ikke afviger meget fra hvad der gøres i dag.

Det blev drøftet, hvor registreringen af medarbejdere, der arbejder med kræftfremkaldende stoffer skal ske.  Pt. er eneste mulighed P-sag, idet disse er elektroniske og opbevares lovligt.

I forlængelse heraf blev Anni Høeg bedt undersøge, hvorvidt alle gamle P-sags arkiver fra de gamle bygninger er forsvarligt overført til HR-afdelingens arkiver. Vi skal således opbevare oplysninger i 40 år.

Det blev drøftet, hvor man finder liste over kræftfremkaldende stoffer. Steen Nedergaard har liste på fil. Ellers kan det slås op på hjemmeside.

Det blev endvidere drøftet, hvordan man som arbejdsmiljørepræsentant arbejder med opgaven. Det blev nævnt at medarbejdernes egen opgave ift at være opmærksom på arbejdet med nye stoffer/processer måske skal medføre en risikovurdering, skal nævnes i intro-materiale. Det skal understreges at det er gruppelederen der har det endelige juridiske ansvar for arbejde med kræftfremkaldende stoffer.  Steen Nedergaard nævnte, at han med mellemrum skriver ud til alle og hører hvad de arbejder med jf. deres APB.

Ad 6
Skemaet blev drøftet. Der var opbakning til at bruge det som en tjekliste men ikke som dokumentationsskema. Det vil blive for tungt at udfylde et skema for hvert lab, der gennemgås.

Ad 7
AT udstedte tidligere på året et påbud til Biofysik-bygningen om sporgasmålinger af stinkskabe, hvor der arbejdes med kræftfremkaldende stoffer. Påbuddet er nu efterlevet.

De sonderinger, ift behov for at foretage målinger flere steder, påbuddet førte til, har medført tvivl om grundlaget for at iværksætte og bedømme sporgasmålinger. Det ser således ud til at den danske standard ikke længere er gældende fordi der er kommet et rammedirektiv fra EU. Det ser til gengæld ikke ud til at være udmøntet i danske regler, herunder i en ny dansk standard. Dog således at det ser ud til at være udmøntet i regler/standarder for ventilation i nybyggeri. FAMU afklarer, hvad der er gældende.

Ad 8
Peder er gået ind i arbejdet med arbejdsmiljøproblemerne i kælderen, som hidtil er varetaget af Marianne Hokland. Løsningen på sigt er renovering og udvidelse, men denne er pt ikke iværksat, idet der søges finansiering. Foreslåede midlertidige foranstaltninger vil blive dyrere end hidtil ventet og er pt heller ikke iværksat.

Der var enighed i LAMU om at der hurtigst muligt skal sikres en løsning af problemerne.

Det blev bragt op, hvorvidt ansættelse af ledige(e) konservatorstilling(er) er blevet besat for langsomt af skade for de tilbageværende arbejdsvilkår. Hertil blev oplyst, at der er to stillinger under besættelse.

Ad 9
Forskellige løsningsmodeller er vurderet ud fra pris, mulighed for at bruge det, som indkøbes i den nye stald og i hvilken udstrækning, arbejdsmiljø problemerne løses. Det er besluttet at indkøbe IVC-reoler og der planlægges et udbud sammen med indkøbsafdelingen. Der er endvidere planlagt møde i juni, hvor det praktiske skal koordineres. Ventilationen skal ændres, de nye reoler skal ind osv. Det kan være nødvendigt med en udsættelse af fristen 1. august. En ansøgning herom vil i så fald blive sendt efter koordineringsmødet, hvor tidsbehovet kendes.

Ad 10
Aftalt at det fremlagte oplæg sendes til ledergruppen (minus sidste 1½ linje).

Ellers kort drøftet at afskedigelserne har præget det psykiske arbejdsmiljø de seneste måneder.

Ad 11
På Biofysik er der fortsat problemer med kloaklugt. Der arbejdes på sagen og er bl.a. gennemført nye røggasprøver.

Ad 12
Peder Madsen opsummerede hvad der sket siden sidst:

 • ŸMiljøstyrelsen har været på besøg for at godkende klasse Dyr-laboratorier i Biokemi og  et enkelt klasse Dyr-laboratorium på Fysiologi.
 • ŸDen af AT påbudte sporgasmåling i Biofysik er gennemført, der blev ikke identificeret utilstrækkeligt flow nogetsteds, endelig rapport er endnu ikke modtaget.
 • ŸDyrestalden på Anatomi har fået et AT påbud om etablering af procesventilation
 • ŸEt strakspåbud til Bartholin om mærkning af kemikalieaffald er efterkommet.
 • ŸAT har godkendt øvelser i bakteriologi, under forløbet har der været drøftelse af deres anbefaling om at kursusdeltagerne skal anvende hansker, idet ét af formålene med øvelserne netop er at give de medicinstuderende viden om hvornår hansker er nødvendige.
 • ŸBåde Miljøstyrelsen og AT har godkendt arbejde med banafluer i et lab på Biokemi.
 • ŸDer er blevet afleveret stor mængder kemikalieaffald ved eksternt firmas hjælp.

Ad 13
Tirsdag d. 16. september kl. 9-11 i VAB-mødelokalet.

Ad 14
Anne Lillevang orienterede om, at hun har inviteret hendes kollegaer på en tur rundt i parken for at vise hvor de nærmeste hjertestartere er placeret. Interesserede kan se placeringerne på hjertestarter.dk ligesom der også findes en app.

Til stede: Peder S. Madsen (PM), Majken Sand (MS), Anne Lillevang (AL), Afløser for Birgit Holm Hansen (BHH), Jette Bank Lauridsen (JBL), Rikke Nielsen (RN), Steen T. Nedergaard (SN), Steffen Thiel (ST). Referent: Anni Mandrup Høeg.
Fraværende: Birgit Holm Hansen.