Referat fra LAMU-møde 19. december 2013

Til stede: Birgitte Lüttge (BL), Peder S. Madsen (PM), Majken Sand (MS), Anne Lillevang (AL), Birgit Holm Hansen (BHH), Jette Bank Lauridsen (JBL), Rikke Nielsen (RN), Steen T. Nedergaard (SN).
Fraværende: Steffen Thiel (ST).

DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Meddelelser
  3. Fysisk APV.
  4. psykisk APV
  5. Arbejdsmiljørundgang status.
  6. Besøg fra AT
  7. Status på den årlige arbejdsmiljødrøftelse og start på drøftelse for 2014
  8. Fastlæggelse af næste møde
  9. Evt.

Ad1
Dagsorden blev godkendt.

Ad 2
I bygn 1180/1182 er der ombygninger flere steder. Dette medfører at der er ”byggeplads” på alle sider af bygningerne. Der ligger generelt så mange underlige ting henkastet fra håndværkerne, at det vurderes af det er usikkert at gå ind og ud af bygningerne. Birgitte vil kontakte Conor Leerhøy for at få ryddet op i området.

På grund af pladsmangel I Bartholin bygningen, sløjfes kaffestuerne på de enkelte etager og der henvises til kaffestuen på 6. etage. Det er medarbejderne generelt kede af.

Der spørges til hvorfor vi generelt ikke har containere, separat til papirgenbrug ude på campus. Birgitte sender spørgsmålet videre.

Ad 3
Et øjebliksbillede af den fysiske APV er printet ud og ligger i den orange arbejdsmiljøhåndbog (se under punkt 6.) og på hjemmesiden. Det er en god ide at kigge ind på Sharepoint for opdatering ved løste problemer.

Der er generelt tilfredshed med elastikbåndsøvelser i husene. Selvfølgelig er det forskelligt fra gang til gang hvor mange der deltager. Men der er samling forskellige strategiske steder hvor man udfører øvelser.

Ad 4
Som tidligere oplyst, arbejder vi videre med indsatsområderne. ( se evt. på hjemmesiden eller i en orange mappe).

Den 11/12 blev der, i samarbejde med Viden center for arbejdsmiljø, afholdt en temadag for ansatte i biokemi bygningen. Temadagens fokus var forebyggelse af mobning på jobbet og udarbejdelse af en fælles ”code of conduct” på hele instituttet. Input fra dagen vil danne grundlaget for udarbejdelsen i LAMU, SU og ledergruppen, således at vi ender op med et godt fundament for vores kollegiale samarbejde.

I januar skal instituttets psykiske APV kontaktgruppe samles og evaluere  hele den psykiske APV proces. I den forbindelse vil LAMU gerne opfordre instituttets kontaktgruppe til at evaluere anonymitetsprincippet i undersøgelsen, af hensyn til det fremadrettede arbejde. Kunne man mon teknisk indføje et spørgsmål, der popper op efter en tilkendegivelse til mobning. Evt. i retningen af ”ønsker du at blive kontaktet”

Ad 5
Vi har nu gennemført rundering i alle huse.
Proces: Alle bygningens lokale AGér er med til hele runderingen og skriver referat på mangler og påtaler. Referatet sendes efterfølgende ud til alle medarbejdere lokalt i bygningen.

Generel tilfredshed med forløbet bordet rundt. Vi laver det til en årlig begivenhed og skriver det på som mål på vores arbejdsmiljødrøftelse 2014.

Ad 6
Som tidligere meddelt har AT varslet besøg på udvalgte matrikler på Aarhus universitet. Besøgene vil komme inden for perioden 18. december til 18. marts.

Da vi er en forholdsvis ny organisation er det vigtigt at alle medarbejdere orienterer sig om arbejdsmiljøorganisationens opbygning og har klarhed over hvem den nærmeste AMR/AL er.  Der er desuden udarbejdet en orange mapper mærket ”ARBEJDSMILJØHÅNDBOG” med vigtige informationer, eks, status på fysisk og psykisk APV. Der er et eksemplar  af mappen i hver bygning, centralt placereret på sekretariatskontorer eller i udvalgte lokaler. Desuden kan der henvises til instituttets hjemmeside, under arbejdsmiljø for videre info.

Ad 7
AU´s sikkerhedsrådgiver Trine Guldager  har været på besøg i alle laboratorier i Bartholin for at reviderer håndteringen af kemikalieaffald. Der arbejdes nu videre for at få alt i faste rammer og i 2014 kommer turen til biokemibygningen.

Ad 8
Stort set har vi nået alle vores mål i 2013. Et enkelt fokusområde har det ikke været teknisk muligt at få taget hul på, derfor overføres dette punkt til næste år. Vi arbejder videre på næste møde, hvor vi forhåbentlig har fået fokusområder fra FAMU.

Ad 9
Intet til Evt.