Referat fra LAMU-møde 7. marts 2013

Til stede: Birgitte Lüttge (BL), Peder S. Madsen (PM), Majken Sand (MS), Anne Lillevang (AL), Birgit Holm Hansen (BHH), Jette Bank Lauridsen (JBL), Rikke Nielsen (RN), Steffen Thiel (ST).
Fraværende: Steen T. Nedergaard (SN). Referent: Annette Kudahl Jensen, sekretariatsmedarbejder

DAGSORDEN

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Meddelelser
  3. Fysisk APV
  4. Psykisk APV
  5. Status på ny mærkning af kemikalier
  6. Fælles anmeldelser af narkotika præcursorer på Biomedicin?
  7. Fastlæggelse af næste møde
  8. Evt.

Ad 1
Kort præsentation af medlemmer – og dagsorden godkendt.

Ad 2
Meddelelser siden sidst.  BL, intet særligt udover efterfølgende punkter på dagsordnen. Opfordrede øvrige i gruppen til at berette.

BHH: Arbejdet med at udarbejde en sikkerhedshåndbog for huset (ØST) skrider godt frem. Der ydes adm. assistance fra sekretariatet og resultatet kan evt. anvendes som skabelon for hele Biomedicin senere.

AL fra ”tidligere” Biofysik berettede om status vedr. lugtgener. Der følges op og i disse dage besøger Bøgh’s Kloakservice lokaliteterne. Man slukker bl.a. for ventilationspumpen uden for bygningen og forsøger med farvet røg at stedfæste, hvor utæthederne evt. befinder sig. AL er meget positiv og fortrøstningsfuld mht. en kommende løsning, idet der nu anvendes en anbefalet og mere pragmatisk fremgangsmåde for at få hold på problemerne med kloakluft og lugt i bygningerne.

PM berettede, at der eksempelvis i enkelte kontorlokaler har været problemer med indeklimaet, idet rodnettet fra efeu faktisk formår at underminere div. rørsystemer. Et fænomen - særligt i de ældre bygninger, som LAMU nu er opmærksom på.

RN fra SYD gengav samme type gene med dårlig luft, hvorved de ansatte kan blive syge. I øjeblikket plager støj dog fra et stort køleskab til forsøgsopstilling (instrumenter), som skal køre koldt, de ansatte i et dobbeltlokale. Driftsleder, Viggo Nielsen har aktuelt meddelt BL, at han har iværksat en løsning, der snarest afhjælper. BL bekræfter støjgenerne fra et besøg i laboratoriet. De skal stoppes - evt. ved at flytte kompressoren til kælderen, da det i særlig grad er den, som larmer ved opstart/sluk.

ST fortalte fra ØST om status vedr. containere til affald fra dyrestalden. Der er ikke sket så meget siden sidst og arbejdet med mange uhensigtsmæssige tunge løft, der skader skuldre foregår desværre stadig. Problemet er det eksisterende udstyr, som ikke er optimalt. En endelig løsning er drøftet med Conor Leerhøj, teknisk chef, Health Byg. Drift, men det kommende byggeri på Biomedicin medvirker for nuværende tøven mht. at foranstalte omfattende, bekostelige totalændringer med helt nye containere til affald, gl. strøelse o. lign. Efter byggeriet bliver alt dog anderledes. BL følger op med Ulla Dansberg – opdaterer sig i hele sagen, så der allerede sker noget med det fysiske arbejdsmiljø inden byggeriet står færdigt og LAMU orienteres efterfølgende.

Ikke flere meddeler fra dagens spørgerunde.

Ad 3
Opfølgning på arbejdet med den fysiske APV: Der er som bekendt i fælles AMO (arbejdsmiljø organisationen) under Health på serveren adgang til IT systemet ”Sharepoint” for vores LAMU, hvorved Biomedicin kan dele filer. Det store fælles excel dokument med udtræk fra gl. SurveyXact er tungt at arbejde med, og ST har problemer med sine indrapporteringer. Når alle problemer er indrapporteret det fælles Excel ark, vil BL følger op på opgaver: Hvad er løst og hvor på Biomedicin har vi stadig problemer, der bør tages hånd om? BL udarbejder dernæst lister til Health Byg. Drift.

Ad 4
BL orienterede LAMU om følgegruppen på Health herunder navne på medlemmer udpeget af Dekan Allan Flyvbjerg.

Følgegruppen på hovedområdet, Health består af følgende personer: Anne Marie Bundsgaard
(Institut for Biomedicin), Søren K. Kjærgaard (Institut for Folkesundhed), Ole Sonne
(Institut for Biomedicin), Marianne Hokland (Institut for Biomedicin), Kristjar Skajaa
(Institut for Klinisk Medicin), Erling Østergaard (Institut for Odontologi), Caroline Hørsted
(SKT), Annette Kudahl Jensen (Institut for Biomedicin), Birgitte Lüttge (Institut for Biomedicin), Zahra Partovi Nasr (Institut for Klinisk Medicin), Jakob Bønløkke (Institut for Folkesundhed), Anna-Marie Engberg Christensen (Institut for Retsmedicin).

Marianne Hokland er udpeget som formand for følgegruppen og Ole Sonne er blevet bedt om at skrive i forbindelse med handlingsplaner og opfølgningsarbejdet. BL har selv til opgave at se på data for hele Biomedicin. Andre i gruppen skal tolke data på tværs under hele Health for eksempelvis kategori TAP el. VIP – alle medlemmer har fået opgaver. BL fortalte om følgegruppens 1. møde 28. februar efter AU’s psykiske APV 2012 offentliggørelse medio feb. LAMU på Biomedicin og andre kan evt. følge link her til rapporten for Health: Følgegruppen rekvirerer ekstra datakørsler via CUL. Det drejer sig om: mere detaljerede opgørelser, hvor alle svarkategorier er med og ikke sammenlagt samt en opgørelse og sammenstilling med resultaterne fra 2009 for de spørgsmål, hvor de er identiske. Når gruppen har dette materiale tages stilling til flere kørsler og evt. yderligere data.

BL orienterede videre om den lokale kontaktgruppe på Instituttet, som holdt sit første møde den 1. marts.

Arbejdsgruppen består af følgende personer: Steen Vang, Ole Sonne, Anne Marie Bundsgaard, Birgitte Lüttge, Annette Kudahl Jensen, Majken Sand. Thomas G. Jensen er formand. Kontaktgruppen enedes om ligeledes at efterspørge flere tal: Opdeling per gamle institutter, Opdeling per stillingskategori, Opdeling i svar kategorier (f.eks. hvor mange er i ”ved ikke” grupperne) og vi vil gerne se absolutte tal. BL bekræftede overfor LAMU, at anonymiteten ikke kompromitteres og fortalte, hvorledes hun selv har gennemlæst rapporten flere gange og har valgt at dele sine noter i en ”positiv” samt ”negativ” liste. BL præciserede, at observationerne i sagens natur er objektive, og opfordrede alle i udvalget til at finde tallene i den psykiske APV rapport.

LAMU drøftede ikke alle spørgsmål fra AVP rapporten, som BL fremdrog, men ”tilfredshed med fremtidsudsigterne i arbejdet på Biomedicin”, hvor tallet desværre ligger lavt - særligt for VIP blev debatteret. Følgende vinkling og spørgsmål fremkom: Kan administrative og lovgivningsmæssige barrierer for de mere løst ansatte, der kæmper med stramme regler for ansættelsesforlængelser skabe usikkerhed?

BL vil viderebringe problemstillingen til højere niveau (FAMU), hvis opfølgningsarbejdet afslører, at udefrakommende, overordnede forhold omkring f.eks. lovgivning, bremser og bevirker usikre fremtidsudsigter i ansættelser på instituttet, hvor finansieringen i øvrigt er på plads og derfor ikke en del af problemet.

I forbindelse med de kommende APV handlingsplaner blev spurgt til en delpolitik for håndtering af stressramtes tilbagevenden til instituttet efter evt. sygemelding. Der bør evalueres, hvorved implicerede kan berette, hvad i forløbet arbejdspladsen kan gøre rigtigt, for at opnå en nænsom indslusning til arbejdslivet igen. LAMU mener, det er vigtigt at skelne ml. længerevarende fysiske og psykiske sygdomsforløb. BL vil adspørge vores lokale HR Partner, Bo Sanden, hvorledes vi bør forholde os. Skal LSU involveres og på hvilken måde?

Ad 5
Det nye GHS (Global Harmonised System)/CLP (i EU = Classification, Labelling and Packaging) og lovgivningskravene om revidering med helt nye etiketter efter CLP giver en del udfordringer.

Der er en proces i gang med at finde et fælles AU system til bl.a. udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger, derfor er Retox systemet, lukket ned og der udtrykkes blandt mødedeltagerne frustrationer i forbindelse med overgangssystemet ”Chess”, der dels ikke opfylder lovkravene, dels er vanskeligt at komme ind i og gamle oplysninger er forsvundet. LAMU ønsker at vide mere vedr. en tidshorisont.

BL videregiver til Marianne Hokland, at der er problemer og, at der i det daglige arbejde med kemikalier, farlige stoffer, affald(klassificering) med ændring til lokale forhold m.m. medgår længere tid på at overholde lovgivningen.

Ad 6
BL forklarede kort om baggrunden for dette pkt. På alle lokaliteter på Biomedicin ligger forskellige tilladelser til anvendelse af præcursorer i forbindelse med forskningen. Det er et krav fra SKAT, at disse licenser fornyes med jævne mellemrum. BL forslår en ensretning ved, at instituttet laver en ny samlet anmeldelse til SKAT på vores nye EAN, stedkode m.v., der så dækker samtlige stoffer, som er i anvendelse på stedet. Der bliver ikke tale om en generel  tilladelse på baggrund af alle potentielle præcursorer, men på dem, som anvendes på instituttet.

Medlemmer af LAMU sender relevante oplysninger til BL, som dernæst anmelder.

Ad 7
LAMU bestræber sig på at afholde min. 4 møder årligt, som ligger i forlængelse af FAMU-møder. BL udmelder kommende mødedato til gruppens kalender.

Ad 8
Drøftelse af håndtering af affald fra celledyrkning, herunder etik. MS har i flere tilfælde valgt at anvende bortskafning via Kommunekemi, hvor det måske har været unødvendigt af rent sikkerhedsmæssige årsager. Andre steder på instituttet anvendes autoklave eller der tilsættes evt. klorin, eller 70 % ethanol,  inden affald hældes i kloakken. Angående det etiske aspekt, så påpegede ST, at der i DK faktisk er defineret, hvorledes man bør agere.

Der blev spurgt til, om LAMU skal handle her og nu på resultatet af den psykiske APV. BL oplyste, at grupperne på Health og instituttet afventer ekstra kørsler, som evt. kan belyse nærmere, hvor LAMU bør sætte ind.