Referat fra LAMU-møde 5. september 2013

Til stede: Birgitte Lüttge (BL), Peder S. Madsen (PM), Majken Sand (MS), Anne Lillevang (AL), Birgit Holm Hansen (BHH), Jette Bank Lauridsen (JBL), Rikke Nielsen (RN), Steffen Thiel (ST),
Steen T. Nedergaard (SN).

DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Meddelelser
  3. Fysisk APV. Hvad sker der i husene
  4. Psykisk APV
  5. Info om byggeri på Biomedicin
  6. Fastlæggelse af næste møde
  7. Evt.

Ad 1
Dagsorden blev godkendt med den ændring, at punkt 2 og 3 tages på en gang.

Ad 2 og 3
Birgitte har været på rundtur i anatomibygningen, hvor vores affaldskonsulent Trine Guldager Sørensen har hjulpet med affaldshåndtering på laboratorierne. Arbejdsmiljørepræsentanterne i Bartholin bygningen indkaldes nu til et informationsmøde, inden processen skydes i gang her.

I Bartholinbygningen er arbejdet med at tilrette sikkerhåndbogen til de aktuelle forhold i bygningen ved at være færdige og denne stafet skydes snarest i gang i anatomibygningen.

I værkstedet i Bartholin bygningen, har der været ansat en akutjobber, det har været rigtig dejligt at der har været hjælp at finde, de er meget travlt optaget i værkstedet.

I Anatomibygningen, har man fået flyttet en meget larmende kompressor fra et stort køleskab ned i kælderen - det virker! Og er rigtig dejligt.

Der er gang i den indledende proces ved renoveringen af dissektionsområdet i Grønnegården. Her er deltagelse af arkitekter, ingeniører, bygningsdrift, brugere og LAMU.

I Biofysikbygningen arbejdes der på at fjerne lugtgener. Der været informationsmøde med bygningsdrift. Der laves stadig røgprøver og man fortsætter med at lappe huller indtil bygningen er tæt! Der observeres kraftig lugt fra træet i parken, hvor udluftningen fra kloarken i Biofysik finder sted.

I stueetagen indrettes der laboratorier til en forskergruppe fra Biokemibygningen. Det giver mange støjgener. Der har samtidig været en ret omfattende sætningsskade, der har krævet fuldstændig renovering af gulvet, med nyt slidlag og nye fliser, også dette arbejde har givet temmelig generende støj.

Der har været usikkerhed blandt personalet, om rumventilationen i laboratorierne har været tilstrækkelig uden for arbejdstid - Dette er nu afklaret fra bygningsdrift. Alt er OK!

I fysiologibygningen er der larm fra trykkeriet  op til et kontor beliggende lige over trykkemaskinen.  Det er desværre et problem der først løses ved flytning til den nye bygning.

I Biokemibygningen har man i dyrestalden fået godkendt et adfærdsrum, klassificeret en ny musestald samt et stinkskab.

Der har været en stor vandskade i kælderen, hvilket har medført evakuering og reparation af kontorer og laboratorium. Lokalerne skulle nu være i orden.

Der foregår lige nu en stor rokering i bygningen, for at skaffe plads til den nye forskergruppe fra DANDRITE Neuroscience.  I den forbindelse vil stinkskabene i de berørte laboratorier blive rengjort af et professionelt firma.

Ad 4
Vi arbejder videre med indsatsområderne. Instituttets kontaktgruppe har desuden lavet tilbagemelding til fakultetets APV gruppe, i forhold til indsatsen på instituttet indtil nu.
Thomas G har informeret på institutmøde og i nyhedsbreve.
Næste skridt for kontaktgruppen er evaluering af hele den psykiske APV proces.

Ad 5
Nybygningen: Her er vi kommet til indretningen af klasse 2 og 3 laboratorier. Der har været møder med Bygst., rådgivergrupper og arkitekter og vi er nu i gang med BioRisk analyse og brugergranskning.

Der har desuden været studieture til England og Stokholm for at se på indretning af dyrestaldsfaciliteter.

I Grønnegårdsprojektet, er man nu i en fase i indretningen hvor der skal tages store hensyn til ergonomi, kemisk påvirkning og Atex APV. Her er stor inddragelse af brugere og arbejdsmiljøorganisation.

Ad 6
Birgitte Indkalder til møde i november måned.

Ad 7
Intet.