Referat fra LAMU-møde 12. december 2012

Til stede: Birgitte Lüttge (BL), Peder Madsen (PM), Majken Sand (MS), Anne Lillevang (AL), Birgit Holm Hansen (BHH).
Fraværende: Jette Bank Lauridsen (JBL), Rikke Nielsen (RN), Steen Nedergaard (SN), Steffen Thiel (ST).

DAGSORDEN

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Meddelelser
  3. Fysisk APV
  4. Psykisk APV
  5. Årlig arbejdsmiljødrøftelse
  6. Status på ny mærkning af kemikalier.
  7. Status på opsamling af kemikalieaffald i alle husene.
  8. Fastlæggelse af næste møde
  9. Evt.

Ad 1
Godkendt.

Ad 2
2.1.
Spørgeskema undersøgelsen vedr. psykisk APV er overstået, institut for Biomedicin havde en svarprocent på 81,3. Der er nu  nedsat en følgegruppe med, med følgende medlemmer:

Marianne Hokland (formand), Anne Marie Bundsgaard ?(Biomedicin),  Søren K. Kjærgaard ?(Folkesundhed), Ole Sonne ?(Biomedicin). Kristjar Skajaa?(Klinisk Medicin), Erling Østergaard ?(Odontologi), Caroline Hørsted ?(SKT),Annette Kudahl Jensen ?(Biomedicin), Birgitte Lüttge ?(Biomedicin), Zahra Partovi Nasr ?(Klinisk Medicin), Jakob Bønløkke ?(Folkesundhed), Anna-Marie Engberg Christensen ?(Retsmedicin)

2.2.
Der arbejdes fra centralt hold, ved Lisa Arnfred, på at lave en fælles arbejdsmiljøside for hele AU med link fra alle niveauer.

2.3.
På fakultetsplan er der nu nedsat en arbejdsgruppe, med blandt andet Marianne Hokland og Erling Østergaard, med formålet at finde et fælles system til udarbejdelse af Arbejdspladsbrugs anvisninger , på AU. Der er 3 forskellige systemer i spil: Kemtox (som vi kender på Health), Kiros ( er udviklet på kemisk inst) og Kemibrug (udviklet på DTU og bruges på alle andre universiteter)

2.4.
Jeg har lagt ”Vejledning til arbejde med kræftfremkaldende stoffer på Aarhus universitet” på SharePoint. I dokument 2 skal skemaet udfyldes, hvis man ikke kan undgå at arbejde med kræftfremkaldende stoffer. Ifølge lovgivningen skal dokumentet gemmes i 40 år. Vi arbejder på at finde en holdbar løsning til arkivering centralt.

Ad 3
Nu er der endelig oprettet et fælles AMO HEALTH "sharepoint" på fakultetsserveren, så vi nu endelig har fælles tilgang til vores Excel ark med den fysiske APV status . Alle arbejdsmiljøgrupper opfordres til at tjekke/arbejde på filen, så dokumentet hele tiden er opdateret. Når alle problemer er løst/prioriteret vil APVérne fra alle husene blive hængt op på opslagstavlerne, så alle har adgang til informationerne.

Ad 4
Se punkt 3 under meddelelser.

Ad 5
Dokumentet med vores årlige arbejdsmiljødrøftelse vedhæftes referatet og lægges efterfølgende ind på institut hjemmesiden.

Ad 6
Vedr. CLP(Classification, Labelling and Packaging) mærkning af faste stoffer, har Lina Walstrøm, haft en lille afprøvning i gang vedr. etikettyper. Forsøget er afsluttet og Lina vil nu arbejde på at lægge etiketter på alle APBér i TOXIDO,  så arbejdet bliver lidt lettere. 

NB:Alle stofblandinger skal først være CLP mærket senest 01.06.2015.

Ad 7
To kemikalietransporter fra AU er blevet standset ved en politi razzia på forsendelse af farligt gods, og Marianne Sletting har sendt denne korte redegørelse for hændelsen:

Politiet forlanger at al indvendig emballage, også UN godkendte 5 L plastdunke, skal stå opret i tromlen med vermakulite imellem.

Dunke og tromler må kun være fyldt 90 %.

Når man sender en 25 L plastdunk med ukendt væske, skal man tjekke, om dunken er mærket med UN 3H1/X. Er dunken ikke X kvalitet, skal den have en ny udvendig emballage, der er X kvalitet, f.eks. en tromle mærket med UN 1H2/X.

I øjeblikket er der rigtig mange politi razzia på farligt gods transporterne. Det er vigtigt, at vi får strammet op på ovenstående, så vore forsendelser er sikre og vi ikke får bøder fremover.

Ad 8
Næste møde afholdes 26.feb. Kl. 830-1030  i VAB