Referat fra LAMU-møde 12. september 2012

Til stede: Birgitte Lüttge (BL), Peder Madsen (PM), Majken Sand (MS), Anne Lillevang (AL), Birgit Holm Hansen (BHH).
Fraværende: Jette Bank Lauridsen (JBL), Rikke Nielsen (RN), Steen Nedergaard (SN), Steffen Thiel (ST).

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Meddelelser
 3. Fysisk APV
 4. Psykisk APV
 5. Status på ny mærkning af kemikalier.
 6. Status på opsamling af kemikalieaffald i alle husene.
 7. Fastlæggelse af næste møde
 8. Evt.

Ad 1
Dagsorden blev godkendt.

Ad 2
Der er fuld gang i byggegrupperne vedr. Nybygningen og ombygningerne. Der er deltagelse af LAMU i alle grupper.

 • Susanne Brandt Hansen fra Alectia er blevet tilknyttet som ekstern medarbejder til Sikkerhedsrådgiverfunktionen, som p.t. består af Marianne Sletting og Cathrin Guldager Sørensen. 
 • Anja Aagaard og Olav Andersen har på deres arbejdsmiljøkursus lavet en instruktion/informations folder til nye medarbejdere. Folderen går specifikt på bygn 1170- Biokemi, men det er tanken at den skal danne skelet for foldere til alle vores andre huse, samt at alle foldere skal linkes til vores hjemmeside, hvor arbejdsmiljøsiden stadig er tom.
 • Charlotte Petersen har på sit kursus lavet yderligere info til hjemmesiden om arbejdsmiljøorganisationen.
 • Indkøbsafdelingen er lige nu ved at  sammensætte en brugergruppe vedr. udbud af handsker og sikkerhedsartikler til laboratoriepersonale. Birgitte  og Anja Aagaard vil deltage fra Biomedicin.
 • Efterfølgende vil også affaldshåndtering komme i udbud.

Der har været afholdt første møde i arbejdsgruppen, som HAMU har givet til opgave at finde et fælles elektronisk system på AU til kemikaliestyring og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Der vil blive udsendt spørgeskema til brugere af Toxido for at få information om, hvordan de oplever brugervenligheden ved systemet. Der vil blive holdt et nyt møde i oktober, hvor 3 forskellige systemer (Toxido, Kemibrug og Kiros) vil blive præsenteret. Meld tilbage hurtigst muligt til Birgitte, hvis I kender et par brugere, der kan deltage for HEALTH.

Ad 3
Lige nu oprettes der et fælles AMO HEALTH "sharepoint" på fakultetsserveren, så vi får fælles tilgang til eks. APV status og ulykkesstatistikker. På dette domæne lægges et fælles excel dokument med udtræk fra SurveyXact (APVér) . Da der skal arbejdes i fællesskab i dette dokument blev det på mødet vedtaget at BL,JBL,MS,AL og BHH får skriveret og alle andre i AG, får læseret. Når alle problemer er løst/prioriteret vil APVérne fra alle husene blive hængt op på opslagstavlerne, så  alle har adgang til informationerne.

Vedr. de mange ergonomi problemer i APVérne, bestiller BL, som første led i handleplanen, et eller flere besøg  fra ”rejseholdet” fra kampagnen Job &krop, fra Videncenter for arbejdsmiljø. Mere info følger.

Ad 4
Den 13.sept. er der indkaldt til fokusgruppeinterviews for at teste den opdaterede version af spørgeskemaet til psykisk APV.

Ad 5
Den nye mærkning af kemikalier CLP(Classification, Labelling and Packaging) skal være rullet ud den 1. december,  i den forstand at alle de stoffer (ikke blandinger) der findes APBér på i RETOX, skal være mærket senest denne dato.

Alle stofblandinger skal først være CLP mærket senest 01.06.2015.

NB: Birgitte har efterfølgende  kontaktet Lina  med ønske om at alle APBér i Toxido, får vedhæftet en fil med Piktogram og relevante H og P sætninger , lige til at printe og sætte på beholderen.

Ad 6
Alle affaldsansvarlige er blevet indbudt til en tur til Kommunekemi af sikkerhedsrådgiverne.

I Anatomihuset er man i gang med en kortlægning af affaldshåndtering på alle laboratorier. Øvelsen har to formål, dels at fjerne/ minimere omhældning af affald, dels at nedbringe de enorme mængder at Z affald vi producerer på Biomedicinsk Institut.

NB: Alle der stadig bruger Ethidiumbromid i elektroforese bufferen, skal tjekke koncentrationen. Hvis den er under 0,01 % ( i Biokemihuset er koncentrationen 0,00005%) skal bufferen ikke opsamles.

Ad 7
Næste møde afholdes 18. Dec. Kl 13-15 i VAB

Ad 8
Der er lidt uklarhed om hvordan man i de forskellige bygninger opbevarer data vedr. personer der arbejder/har arbejdet med kræftfremkaldende stoffer. Ifølge lovgivningen skal arkiverne gemmes i 40 år.

BL kontakter Morten Pless for en samlet fællesprocedure.