Referat af AMO-møde 19. december 2019

Til stede: Steen Nedergaard, Uffe B. S. Sørensen, Bettina Bundgaard, Helle Jakobsen, Majken Sand, Tina Drejer, Tina Fuglsang Daugaard, Charlotte Christie Petersen, Thomas G. Jensen (TGJ), Peder S. Madsen, Jakob Harslund, Olav Michael Andersen, Jani Kær, Heidi Knudsen.
Fraværende: Rikke Nielsen, Anne Lillevang, Anna Prudnikova, Anja A.D. Pedersen.
Ulla Vosegaard Als deltog som referent.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt. 
 2. Den nye isotoplovgivning v/Marianne Hokland
  Marianne Hokland orienterede om, at den væsentligste forskel fra tidligere er, at der nu kun er to        bekendtgørelser, som man har brug for. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 84 af 2. februar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse samt Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 85 af 2.    februar 2018 om brug af radioaktive stoffer. Sundhedsstyrelsen har en god hjemmeside, hvor man  kan finde bekendtgørelserne og skemaer til at indberette mm.
  Man skal være opmærksom på at der er en undtagelsesgrænse, så hvis man er under en given     grænseværdi, behøver man ikke indberette.
  Der skal laves en liste over strålingsansvarlige. Sundhedsstyrelsens liste er ikke opdateret. Peder er    koordineret stråleansvarlig person.
  Man skal huske at afmelde isotop labs igen - de koster penge.
  I Skou vil der være et Isotop lab på 1. etage.
 3. Risikovurdering (Bilag 1, 2 og 3) v/Marianne Hokland
  Den udleverede vejledning skal ses som et forsøg på at få fokus på risikovurdering. Når vi skal flytte, er det tanken, at man tager udgangspunkt i allerede eksisterende risikovurderinger. Hvis der er ændringer, så tilføjer man dem.
  Arbejdstilsynet varsler om nye vejledninger til APB, hvor det er muligt at tilføje risikovurdering.
  Kemisk risikovurdering inkorporeres i Kiros.
  Der vil også på sigt skulle laves en APB på affald. Sikkerhedsrådgiver Trine Guldager vil afholde kurser om affaldsbehandling. GMO-, kemisk affald – hvad skal autoklaveres? mm.
  APB’er findes kun på dansk, så ledelse vil gerne at der fokuseres på oplæring, så internationale medarbejdere og studerende ved, hvad APB’en indeholder, selvom den kun foreligger på dansk, idet Kiros kun er på dansk.
  Risikovurdering vedr. biologisk agens skal laves af de ansvarlige brugere, forskere. APB’en skal udfyldes på forhånd, så der også tages højde for dyrepassernes pasning af dyr efter et dyr er blevet injiceret. Dette har været et problem i dyrestalden.
  Dyrestalden vil forsøge at integrere diverse skemaer på hjemmesiden, så der kan tages højde for dette.
 4. Flytning
  Nedklassificering af labs. AT kontrollerer ikke, det skal vi selv gøre. Der udnævnes en lab-ansvarlig og der er lavet et skema, som udfyldes og sendes til AT, som så skal have slettet lab-ID’ene i deres system. Der er 4 lab-ID i Skou, som også kan bruges, når der flyttes tilbage til Bartholin Bygningen. GMO 1 er klassificeres administrativt; man udvider bare lab-ID med nyt laboratorium.
 5. Sikkerhedsskiltning af laboratorier
  Grafisk afd. har udarbejdet skabelon til sikkerhedsskilte til Skou-bygningen, og designet blev velmodtaget.
  Brandskiltning hører ind under Anders Moestrup.
 6. Omstrukturering af arbejdsmiljøgrupper
  Spørgsmålet er hvordan grupperne skal omstruktureres? Det er målet, at der er en arbejdsmiljørepræsentant på alle etager. Vi afventer, hvordan det udvikler sig efter flytningen.
 7. APV i forbindelse med flytning
  Flytte APV (Fysisk) skal laves senest 4 uger efter alle er flyttet ind.
 8. Arbejdsmiljødrøftelse 2018 (bilag 4)
  Til orientering. Evakueringsøvelsesvarighed ½ time pr. bygning.
 9. Kompetenceplan 2018 (bilag 5) og kompetenceplan 2019 (bilag 6)
  Kompetenceplanen opdateres med manglende oplysninger.
  Vi har fået følgende kommentar fra Anne Lillevang, som desværre ikke kunne være med på mødet:

  Jeg ville godt lige være kommet med et indspark på mødet ift. det jeg har skrevet på kompetenceplanen omkring akademifaget "Coaching i organisationer", som jeg har bestået. 
  I en coachingsamtale mellem to personer stiller coachen spørgsmål til en fokusperson, som har et emne eller en problemstilling hun eller han gerne vil arbejde hen imod at blive bedre til. Coachen forholder sig neutralt til problemstillingen. 
  Undervejs i samtalen reflekterer fokuspersonen over de spørgsmål, der bliver stillet. Optimalt set kan coachen bidrage med et puf i en anden retning end den vanlige - en forstyrrelse, der gør at fokuspersonen får andre idéer og tanker end sædvanligt og måske får lyst til at handle anderledes end sædvanligt.
  Jeg håber på, at kunne holde flere coaching-samtaler i fremtiden. Jeg har allerede haft nogle trænings-samtaler med medlemmer af AMO - og hvis I tre har lyst til at bidrage med noget på mødet, er det helt fint med mig.
  Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om livsstils-coaching. Det skal være en problemstilling, der er relateret til arbejdet og noget man gerne vil arbejde frem mod at blive bedre til.
  Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig. Jeg håber på at være tilbage i starten af det nye år.
  Jeg håber I får et godt møde - jeg håber på et mundtligt referat fra min AMG.
 10. Evt.
  Når sikkerhedsreglerne ligger på hjemmesiden skal dette meldes ud på email.
  Sikkerhed i forhold til tyveri. De mange tyverier har skabt utryghed, når der arbejdes sent, så man skal have øget opmærksomhed på ikke at lukke nogen ind, som ikke har ærinde i bygningerne.
  Medarbejder ID skal bæres synligt. I Skou vil gæster få lyserøde navneskilte.