Referat af AMO-møde 15. december 2015

Til stede: Peder Søndergaard Madsen, Rikke Nielsen, Majken Sand, Christian V. Westberg, Steen Torben Nedergaard, Anne Lillevang, Lone Overgaard, Olav Michael Andersen, Anja Aagaard Danneskjold Pedersen, Ulla Dansberg Petersen, Jani Kær, Charlotte Christie Petersen, Uffe B. Skov Sørensen, Bettina Bundgaard, Tina Fuglsang Daugaard, Heidi Schou Knudsen, Debbie Winther Lemming, Anni Mandrup Høeg (referent).

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Winnie Toft informerer om handsker
  Ikke refereret.
 3. Status på APV
  104 problemer er løst uden handleplan, 109 er tilknyttet en handleplan. Der er 18 problemer som mangler at blive adresseret, det blev aftalt at deadline herfor er til førstkommende LAMU.
  Generelt er der tilfredshed med APV-værktøjet, men der blev bl.a. nævnt:
  - Det er svært at videresende problemer (handleplaner må slettes først)
  - Nogle medarbejdere er tilknyttet forkert adresse, hvorfor problem dukker op hos forkert arbejdsmiljøgruppe
  Problem med lugtgener i Biofysik ønskes rejst i FAMU og overfor ledelsen, da det vurderes lokalt at indsatsen går for langsomt, problemet omfang taget i betragtning.
 4. ArbejdsmiljørundgangDer var enighed om, at det er relevant med en arbejdsmiljørundgang, uanset at der lige har været en APV. Rundgangen får alle grupper til at skærpe opmærksomheden på sikkerheden og følge op på at nye medlemmer kender reglerne. Ligeledes giver rundgangen en mulighed for at følge op på problemer fra APV’en.Arbejdsmiljøgrupperne har enten lavet rundgangen eller planlægger den inden jul/i januar.
  Skemaet Bartholin anvender, sendes ud med referatet til inspiration. I den seneste runde har forskningsgrupperne selv udfyldt inden rundgangen.
 5. Arbejdsmiljødrøftelse
  Forslag til 2016-mål fremsendes til Peder. Udkast drøftes på næste LAMU-møde.
  Det skal indføjes, at der er aftalt en evaluering af den nye struktur efter et år.
 6. Evakuering, beredskab og hjertestartere
  Ift evakueringsøvelse så er det tidligere udmeldt at disse kommer i 2016. Nu meldes det, at vi evt. i stedet kan anmode om en øvelse (Anders Moestrup kontaktes). Øvelserne bliver varslet af hensyn til muligheden for at undgå at lave kritiske forsøg mv den dag, de afholdes. Lokalt skal man tjekke om evakueringsinstrukserne er opdaterede. Hertil blev bemærket, at det må være en central opgave – hvordan ved vi lokalt om materialet er opdateret? Peder og Anni vil følge op herpå og melde tilbage.

  FAMU har endvidere afgjort, at det lokalt skal afgøre om der indkøbes hjertestartere. Det blev kort drøftet, hvorvidt hjertestartere er en god idé eller om pengene f.eks. er brugt bedre på førstehjælpskurser. Der var ikke enighed om spørgsmålet.
 7. Rengøring og håndværkere
  Ift rengøring er der rundsendt en beskrivelse af, hvad vi kan forvente. Herudover blev der drøftet, hvordan situationen er i de forskellige områder. De fleste steder løses specifikke problemer ved en kontakt til enten rengøringen direkte eller til deres leder Bente Levisen. Der er ikke længere årlig hovedrengøring, men der kan for specifikt areal aftales en grundig rengøring. Et enkelt sted meldte om flere uløste problemer.
  Det blev bemærket at ved udskiftninger i rengøringen, kan information om, at de ikke må tørre borde af i laboratorier, gå tabt. Vi må så gøre dem opmærksom herpå, når vi ser brud på reglerne.

  Derefter var der en drøftelse af manglende advisering om håndværksarbejde i bygningerne, der larmer, støjer eller på anden måde forstyrrer arbejdet, medarbejdernes trivsel mv. Ledelsen opfordredes til at tage dette problem op med Bygningsservice.
 8. Fortov og stier
  Der blev fremsat ønske om at der ryddes sne/saltes (eller hellere spredes grus) tidligere om morgenen ved vores bygninger. Sag tages med til ledelsen mhp at de rejser den overfor Bygningsservice.
 9. Status på ’ code of conduct’
  LAMU har udarbejdet et udkast til ’code of conduct’, der er forelagt af ledelsen til drøftelse i LSU. Foranlediget af, at LSU var delt i spørgsmålet om en ’code of conduct’ er en god idé, og at der kommer en ny personalepolitik primo 2016, har ledelsen besluttet ikke at gå videre med forslaget til lokal ’code of conduct’. Der forventes at komme et afsnit i den nye personalepolitik, der fastlægger nogle fælles ’normer’ for hele AU.
 10. Eventuelt
  Der ønskes et fast årligt førstehjælpskursus, der oprettes tilmelding til i webshop. Anni Høeg bekræftede – at hvis institut bevilliger et årligt kursus – så vil sekretariatet stå for det praktiske med tilmelding mv efter nærmere aftale.

  Det blev rejst, at der i APB’erne i KIROS som regel ikke er angivet affaldsgrupper. Dette foranledigede en længere drøftelse af brugen af mere eller mindre individuelt tilpassede sorteringsnøgler. Peder opfordrede til, at grupperne søger hjælp fra Cathrin (Trine) Guldager Sørensen. Når der er afklaring, kan information om korrekt bortskaffelse tilføjes til APB’erne.

  Det blev drøftet, hvorvidt der findes regler på AU for at gå på trapper med glasvarer.
  Der gør der ikke. AMO vil opfordre til at man benytter rulleborde og elevatorer for at minimere risikoen for et uheld.

  Det blev drøftet, om der skal indkaldes punkter til LAMU-møderne fra alle medarbejdere eller alle AMO-medlemmer og om dagsordener/referatet skal gøres bedre tilgængelige. Det blev besluttet: AMO-medlemmer opfordres til løbende at fremsende emner til Peder (der holdes jo møder hvert kvartal), dagsordener sendes til alle AMO-medlemmer og lægges på medarbejdersiden.

  Foranlediget heraf blev drøftet, at det generelt er svært at finde information på AUs hjemmeside – også om arbejdsmiljø. Det er ofte bedst at google. I øvrigt informeredes om Cathrin (Trine) Guldager Sørensens sider på au.dk:http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/fysiskarbejdsmiljoe/sikkerhedsraadgiverfunktionen/

  Arbejdsmiljøgruppen i Bartholin er blevet opmærksomme på, at der har været brandtilsyn og vi har modtaget påbud om fjernelse af rulleborde fra gangarealer (flugtveje). Det ønskes afklaret, hvorfor info herom ikke automatisk er tilgået arbejdsmiljøgruppen. Ledelsen bedes afklare dette evt. ved henvendelse til Bygningsservice.