Referat af AMO-møde 11. marts 2015

Til stede: Peder Søndergaard Madsen, Rikke Nielsen, Majken Sand, Christian V. Westberg, Steen Torben Nedergaard, Anne Lillevang, Lone Overgaard, Olav Michael Andersen, Anja Aagaard Danneskjold Pedersen, Ulla Dansberg Petersen, Jani Kær, Charlotte Christie Petersen, Uffe B. Skov Sørensen, Bettina Bundgaard, Tina Fuglsang Daugaard, Heidi Schou Knudsen, Anni Mandrup Høeg (referent).
Fraværende: Debbie Winther Lemming.

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt.
 2. Præsentationsrunde.
 3. Nedsættelse af LAMU udvalg (bilag 1).
  Det blev kort drøftet, hvor mange medlemmer LAMU skal have med udgangspunkt i det udsendte materiale fra AU HR Arbejdsmiljø. Her er det angivet at et LAMU som udgangspunkt består af en formand + to arbejdsledere og to arbejdsmiljørepræsentanter. Der var ønske om et større LAMU, således at minimum alle grupper blev repræsenteret i LAMU. Det blev aftalt, at hver gruppe udpeger et LAMU-medlem og en LAMU-suppleant, samt at denne udpegning måtte revurderes såfremt at gruppernes valg ikke gav en balance mellem arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter.
  Herefter samledes hver gruppe kort og aftalte, hvem der udpegedes. Da det ikke gav den ønskede balance mellem arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter, justerede én af grupperne deres valg.

  Slutresultatet blev således:

  Gruppe

  LAMU-medlem

  LAMU-suppleant

  Vest, Biokemi

  Anja Aagaard Danneskjold Pedersen

  Olav Michael Andersen

  Vest, Fysiologi/Biofysik

  Steen Torben Nedergaard

  Anne Lillevang

  Syd

  Majken Sand

  Rikke Nielsen

  Dyrestald

  Ulla Dansberg Petersen

  Jani Kær

  Øst

  Tina Fuglsang Daugaard

  Charlotte Christie Petersen


  Peder Madsen er som daglig arbejdsmiljøleder på instituttet formand for udvalget.

 4. Valg af medlemmer til FAMU (bilag 2).
  Efter en kort drøftelse blev Majken Sand valgt sammen med Peder Madsen.

 5. Årlig arbejdsmiljødrøftelse (bilag 3).
  Arbejdsmiljødrøftelsen er foretaget i det afgående LAMU, men forelagdes det nye LAMU mhp drøftelse og evt. justering.

  Følgende rettes:
  - Det beskrevne ergonomi-besøg i dyrestaldene er ikke foretaget i 2014, men planlægges gennemført i 2015
  -Fokus på nærved ulykker skrives ind for 2015 inspireret af drøftelser på andre niveauer i arbejdsmiljøorganisation.

 6. Biosikring.
  Steen Nedergaard er blevet biosikringsansvarlig ifm at 4 grupper på Fysiologi har ansøgt Center for Biosikring og –Beredskab (CBB) om tilladelse til at arbejde med kontrolbelagte stoffer. Da CBB forlanger at den biosikringsansvarlige er i nærhed af der, hvor der arbejdes med de kontrolbelagte stoffer, kan Steen ikke være biosikringsansvarlig for andre bygninger. Når der derfor måtte være behov for at søge tilladelser i andre bygninger skal der derfor udpeges yderligere biosikringsansvarlige.

  CBB har været på kontrolbesøg og har herefter imødekommet de fremsendte ansøgninger. Tilladelsen er 5-årig, men alle ændringer ift den oprindelige ansøgning indebærer at der skal genansøges.
  Da vi alene køber – og ikke selv fremstiller – de kontrolbelagte stoffer og det kun er i mængder under en angiven grænseværdi, så er der en reduceret indberetningspligt (alene ved køb, salg og bortskaffelse).
 7. Evt.
  Majken foreslog at AMOs medlemmer kommer med forslag til emner for det fælles møde.

  Næste LAMU-møde indkaldes ift de planlagte møder i FAMU (ligger efter).