Referat af AMO-møde 8. februar 2018

Til stede: Steen Nedergaard, Uffe B. S. Sørensen, Anne Lillevang, Bettina Bundgaard, Helle Jakobsen, Majken Sand, Tina Drejer, Tina Fuglsang Daugaard, Rikke Nielsen, Anja Aagaard Danneskjold Pedersen, Charlotte Christie Petersen, Thomas G. Jensen (TGJ), Peder S. Madsen. Ulla Vosegaard Als deltog som referent.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt
 2. Udpegning af medlemmer til LAMU
  Følgende medlemmer blev udpeget til LAMU:
  Steen Torben Nedergaard (AL)
  Jakob Le Fèvre Harslund (AL)
  Tina Fuglsang (AMR)
  Majken Sand (AMR)
  Anja Aagaard Danneskjold Pedersen (AMR) - (Olav Michael Andersen blev på mødet udpeget til LAMU, men det giver en skæv fordeling i LAMU, fordi det er vedtaget, at der skal være 3 AMR og 2 AL repræsenteret. Olav vil derfor i stedet for fungere som suppleant under Anjas fravær.)
  Peder S. Madsen fortsætter som daglig arbejdsleder
  Thomas G. Jensen er formand
 3. Udpegning af medlemmer til FAMU
  Følgende medlemmer blev udpeget til FAMU
  Majken Sand og Peder S. Madsen
 4. Orientering om flytteplaner
  Thomas G. Jensen orienterede om status på flytningen. Der blev efter jul meldt ud, at flytteplanerne er ændret og nye planer er nu i høring. Det er et svært puslespil, hvor alle skal have ordentlige forhold, og det arbejdes der på. Han opfordrede til, at kommentarer og forslag til flytteplanerne sendes til Anni Høeg. Der er offentlig indvielse den 8. oktober. Flytningen skal efter planen ske i okt./nov. Anatomi skal først flytte til Skou bygningen, når Bartholin er renoveret. De laboratorier, som lige nu står tomme på Anatomi, skal renoveres, så de kan fungere og de fysiske arbejdsforhold derved forbedres, indtil Anatomi flytter til Skou bygningen.
  De små dyrestalde lukker, idet det er den nye store stald i Skou bygningen, som skal bruges. Det vil dog være muligt at lave dyreforsøg i de øvrige bygninger. Der vides ikke på nuværende tidspunkt hvilke typer dyreforsøg, som det vil være muligt at gennemføre.
  Undervisningsfløjen i Bartholin Bygningen skal ikke renoveres, men det forventes at undervisningen kan gennemføres, mens renoveringen af den øvrige bygning finder sted.
  Der blev spurgt ind til fortætningsgraden, og TGJ oplyste, at der vil være 12-14% mindre plads i Skou bygningen, end vi har nu. Når Bartholin Bygningen er færdigrenoveret vil fortætningen også der være 12-14%. Det kan være svært at se på tegningerne, hvordan fordelingen reelt er, men folk fordeles jævnt og medarbejdere er velkommen til at kommentere på det. Det forventes, at når Skou bygningen er taget i brug vil der være meget, som skal bygges om og tilpasses.
  Der er supportlaboratorier i Skou bygningen, og der opfordres til at sætte sig ind i hvilke typer der.
  Der blev spurgt ind til, hvordan AMO-grupperne skal fordeles? Umiddelbart skal det sikres, at der er AMO-repræsentanter i alle bygninger, og ikke kun i Skou bygningen, efter at flytningen har fundet sted.
  Der blev også udtrykt bekymring for om der vil være kontorarbejdsplads, hvor TR og AMO- repræsentanter kan have fortrolige samtaler, samt opbevare materialer fx mapper. En løsning på dette kunne være at booke mødelokaler eller med kort varsel at se om man kan finde et ledigt lokale. En anden mulighed kunne være at opfordre til, at man stiller sit enmandskontor til rådighed, når det står ubenyttet. TGJ nævner, at man måske også vil kunne finde lagerplads på 5. sal, som er tekniketage. Det blev understreget, at det er vigtigt, at evt. skabe/lokale kan aflåses, pga. personfølsomme oplysninger.
  Charlotte Christie Petersen skriver til Anni Høeg om muligheden for at få stillet et aflåst lokale til rådighed.
 5. Graviditetspolitik
  I Nyhedsbrev 81, er den nye graviditetspolitik nævnt og der linkes til AMOs information på nettet. TGJ foreslår, at Anne Lillevang skriver et kort afsnit om det i næste nyhedsbrev, som kommer ultimo februar. Det vil hun gøre.
 6. Status på sikkerhedsregler for Skou bygningen
  Tina Fuglsang oplyser, at graviditetspolitikken er kommet med i sikkerhedsreglerne. Vaccinationspolitikken er ikke med endnu, men Peder kunne oplyse, at den er på vej, og skulle være på dagsordenen på næste FAMU-møde. Der efterlyses ligeledes telefonnumre på ”de blå mænd”, som flytter med i Skou bygningen – både vores egne men også fra bygningsservice, som pt har til huse på Tandlægeskolen. Det er endnu ikke afklaret, hvor der er plads til værksteder og hvem der skal tage sig af hvad. Det blev understreget, at det er vigtigt, at der vil være nogen, som man kan ringe til, så straksløsninger er mulige ligesom i dag.
  Klassifikation af laboratorier: Miljøstyrelsen og arbejdstilsynet er inviteret på besøg, så de kan få syn for sagen, og på den måde starte klassificeringen, så den går hurtigere igennem. Anni har lavet en masterplan.
  Der skal laves en detaljeret flytteplan, så de enkelte flytninger ikke tager 3 mdr. Vi pakker selv tingene sammen, flyttefolk flytter tingene, og vi pakker selv ud.
  Kemikalier flyttes på trækvogn, idet det er den nemmeste og sikreste måde og kræver ingen transportdokumenter
 7. Evt.
  Bekendtgørelse om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling. Peder oplyste, at der bliver udsendt en forklarende tekst fra FAMU vedr. bekendtgørelsen.
  Geigertællere blev diskuteret, om man kunne regne med dem, når de aldrig bliver kalibreret. Der er forskellige geigertællere, nogle med digitalt display og andre uden. SIS tjekker ikke om tællerne virker, når de er på besøg. SIS laver kun aftørringsprøver.
  Der har været forslag om, at LSU og arbejdsmiljø skal holde møder sammen. TGJ mener ikke de skal slås sammen, da arbejdsopgaverne er meget forskellige og de fungerer bedst hver for sig. Dog kan det være relevant med samarbejde ved fælles problemstillinger.
  FAMU og FSU holder møder sammen hver anden gang.
  Det blev besluttet, at der skal være kaffe/te og kage, når der holdes møde i AMO.