Referat af AMO-møde 6. december 2017

Til stede: Peder Søndergaard Madsen, Anne Lillevang, Bettina Bundgaard, Charlotte Christie Petersen, Heidi Schou Knudsen, Majken Sand, Rikke Nielsen, Steen Torben Nedergaard, Jakob Harslund, Anna Prudnikova, Olav Andersen. Anni Mandrup Høeg deltog som referent. 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.
 2. Kort orientering om justering af AMO-organisation – Institutleder Thomas G. Jensen træder ind som leder af LAMU
  Peder Madsen fortsætter som daglig arbejdsmiljøleder og som medlem af LAMU. 
 3. Drøftelse af udkast til Sikkerhedsregler for Skou-bygningen (som på sigt bliver gældende alle steder)
  Det blev aftalt, at LAMU lægger en tidsplan for vedtagelse af endelig sikkerhedsregler, og at AMG i den forbindelse får en deadline for indmeldinger af ændringer, inden et endeligt udkast skal i høring.
  Der var en kort drøftelse af om reglerne for ’gæste-håndværkere’ for klassificerede labs er tilgængelige. Det var den foreløbige konklusion, at reglerne formodentlig er skiltet ved rummene, men at der derudover også altid bør være inddragelse af lokale håndværkere når eksterne arbejder i disse rum. Der tjekkes op lokalt efter mødet.
 4. Planlægning af forestående valg til AMO
  Der blev aftalt følgende procedure, såfremt det bliver nødvendigt med kampvalg til AMO:
  - Valg foretages på møde, som indkaldes af ledelsen – det skal fremgå af indkaldelsen, hvad der kræves for at være stemmeberettiget
  - De lokale TR anmodes om at fungere som neutrale mødeledere og stemmetællere
  - Ledelsen forsyner TR med lister over stemmeberettigede før mødet, men der fortages kun tjek af stemmeberettigede, såfremt nogen på mødet anmoder om det
  - De stemmeberettigede omfatter alle ansatte i området fraset medarbejdere med personaleledelse såsom gruppeledere
  -Kandidater til AMO får på mødet 5 minutter til at præsentere sig selv, deres mål med at ville deltage i AMO-arbejdet – eller hvad de ellers vil bruge deres tid til
  - Der stemmes herefter skriftlig – hver fremmødt får en ’stemmeseddel’ og skal stemme ved at skrive navnet på én af kandidaterne på sedlen
  - Den eller de – afhængigt af om der skal vælges 1 eller 2 – som får flest stemmer er valgt, ved stemmelighed trækker TR lod
  Det blev på mødet drøftet, hvordan LAMU nedsættes. Der var enighed om at gøre som sidst dvs at de udpegede arbejdsmiljøledere og de valgte arbejdsmiljørepræsentanter mødes og aftaler sig frem til en repræsentant fra hver AMG til LAMU, således at der i alt bliver 2 arbejdsmiljøledere og 3 arbejdsmiljørepræsentanter som repræsenterer arbejdsmiljøgrupperne i LAMU. Ud over disse 5 er den daglige arbejdsmiljøleder og institutlederen medlemmer af LAMU.
 5. Diskussion af hvilke opgaver, AMO skal løse
  Der blev under punktet henvist til de opgavebeskrivelser, som findes på AUs hjemmeside: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/valgprocessen/
  Der var derudover bl.a. en drøftelse af den konstante udfordring med at sikre en sikker adfærd, herunder at der ryddes op i f.eks. vejerum. Det opleves, at der mangler introduktion af nyansatte og denne vurderes forringet i takt med at der er færre laboranter/bioanalytikere ansat.  Det ledte til en drøftelse af hvad der skal være fællesopgaver – skal der f.eks. være en ugentlig rengøring af vejerum - og hvem der er til at løse disse. Ledelsen opfordres til at forholde sig til, hvordan fællesfunktionerne skal indrettes i Skou i god tid inden indflytning.
 6. Arbejdsmiljødrøftelse 2018
  Der kommer nogle nye/ændrede opgaver ift beredskab, som evt. skal tilføjes.
  Dokumentet godkendtes i øvrigt.
 7. Kompetenceplan 2018
  Godkendt.
 8. Eventuelt
  Der skal snart forelægge vaccinationsretningslinjer.

  Ledelsen blev opfordret til at tage op med AU HR Arbejdsmiljø, at det er nærmest umuligt at finde arbejdsmiljøuddannelse på engelsk. Hvilket er stærk utilfredsstillende, idet vi netop har et stort ønske om at få involveret vores engelsksprogede kollegaer i arbejdsmiljøarbejdet.