Referat af AMO-møde 2. december 2020

Til stede: Anne Lillevang, Rikke Nielsen, Bettina Bundgaard, Charlotte C. Pedersen, Heidi Knudsen, Helle Jakobsen, Jakob Harslund, Steen Torben Nedergaard, Majken Sand,  Tina Drejer, Tina Fuglsang, Peder S. Madsen, Thomas G. Jensen
Fraværende: Fraværende: Anja Prudnikova, Uffe B.S. Sørensen, Karina Vestergaard Nielsen, Olav Michael Andersen
Ulla Vosegaard Als deltog som referent

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt.
 2. AU Klimastrategi og rumtemperatur (bilag 1)
  Der blev spurgt ind til, om CO2-indholdet bliver målt. Det er der ikke umiddelbart kendskab til, men Conor kan spørges, for indeklimaet skal selvfølgelig være i orden. Klimastrategien er et godt tiltag, men man skal - nogle steder - måske indstille sig på, at man skal klæde sig varmere på.
 3. Håndtering af kemikalieaffald i Skou bygningen
  Sikkerhedsrådgiver Cathrin (Trine) Guldagers runde i alle labs vedr. håndtering af kemikalieaffald blev afbrudt pga. covid-19-nedlukningen. Peder vil kontakte hende m.h.p. at runden kan færdiggøres i december. (Peder har efter mødet talt med Trine, hun melder datoer ud før jul og kommer så på besøg efter nytår)
  Vedr. kemikalierummet, så oplyser Charlotte Christie Petersen, at det ikke fungerer optimalt i kemikalierummet i Skou. Brugere mærker ikke deres affald korrekt og stiller affald på hylden i stedet for selv at deponere det i fadene. Fadene skal også være bedre mærket, så der ikke opstår tvivl om, hvilke fade er de rigtige at bruge. Faste fraktioner skal brugerne selv pakke. Z-affald skal man ikke selv pakke. I Vest pakker Anne Lillevang. Det undersøges, hvem der pakker det i Skou. Muligvis Fortum.
  Den øverste hylde bør sløjfes, da der er risiko for at vælte affaldet ned over sig, når det fjernes.
  Emnet tages videre på et internt møde i Skous AMO-gruppe.
 4. Handskepolitik – ensretning i alle bygninger
  Et hurtigt arbejdende udvalg bestående af Tina Fuglsang, Bettina Bundgaard og Tina Drejer nedsættes. Udvalget udarbejder et udkast til en retningslinje som skal gælde for alle bygninger, og som kan tilføjes instituttets generelle sikkerhedsregler.
 5. Isotoper
  Peder informerede om, at der er kommet nye, skrappere regler vedr. isotoper og ansøgninger om tilladelser til at arbejde med isotoper. Biomedicin har endnu ikke fået godkendt en ansøgning efter den nye lovgivning. Som det fungerer nu, så lukker SIS ikke laboratorierne ned i første omgang, men giver frister til, hvornår tilladelser skal være i orden, fx har Jens Peter Andersen fået en frist ultimo februar 2021 til at få sin tilladelse i hus. Forhåbentligt lykkes det, så de gode erfaringer kan videregives og flere tilladelser kan komme i hus.
  Når tilladelserne er i hus skal arbejdsgange nok ændres, så de tilpasses de nye regler.
  Anatomi har ikke haft besøg.
  Afmeldte isotoplaboratorier vil også få en afgift det år, som de afmeldes.
 6. Arbejdsmiljødrøftelse
  Rundgang vedr. sortering affald/kemikalieaffald i alle bygninger ved Sikkerhedsrådgiver for farligt gods Cathrin Guldager Sørensen færdiggøres tilføjes arbejdsmiljødrøftelsen.
 7. Kompetenceplanen
  Er opdateret ellers ingen kommentarer.
 8. Valg til AMO
  Opstillingsperioden er 6. december – 8. januar 2021. Der plejer ikke at være kampvalg, men der opfordres til at opfordre sine kolleger til at stille op.
 9. Erfaringer vedr. corona – oplæg ved Jeannette Madsen og diskussion i grupper
  Jeannette Madsen fremlagde hovedpunkterne fra den survey, der blev gennemført i juni i forbindelse med evaluering af instituttets håndtering af coronasituationen. Hun orienterede om, at undersøgelsen havde til formål at undersøge tilfredsheden vedr. instituttets håndtering af coronasituationen, at give alle muligheden for at ytre sig, at skabe et rum for refleksion samt at lære af situationen. Undersøgelsen viste en generel tilfredshed, hvor der ikke var den store forskel på tværs af anciennitet og stillingskategori. Der var en lille tendens til, at dem med lavest anciennitet var lidt mere tilfredse, samt at postdocs var lidt mindre tilfredse end de øvrige stillingskategorier. Ca. halvdelen af respondenterne fremhævende kommunikation, ledelseskoordinering og planlægning som noget, der fungerede godt, mens ca. en tredjedel mente, at der var plads til forbedringerne ift. kommunikation og planlægning, hvis vi skulle stå i en lign. situation. Ift. individuelle tiltag for den enkelte i en lign. situation, fremhævede flere bl.a. bedre kontakt til kollegaer og leder, bedre prioritering og større accept af situationen.
  Efter oplægget blev mødedeltagerene opdelt i tre grupper, der hver især skulle diskutere, hvad vi som institut og arbejdsmiljøgruppe kan lære, dels af undersøgelsen, dels af egne oplevelser og erfaringer. De punkter, som grupperne kom frem til var:

  - Psykisk arbejdsmiljø: Endnu mere fokus på at hindre utryghed, ensomhed og stress, bl.a. ved at have en struktur for, hvordan vi sikrer understøttelse af fx internationale medarbejdere uden meget netværk i Danmark samt for, hvordan vi generelt kan hindre utryghed.
  - Kommunikation: Relevant, understøttende og rettidig kommunikation er afgørende i situationer som ”coronasituationen”. Forbedring af kommunikation kunne evt. være en udvidelse til flere platforme, hvor den enkelte også har mulighed for at selv at være opsøgende ift. nyeste tiltag. Derudover er det vigtigt, at nærmeste leder er synlig og tilgængelig, samt at der hurtigt etableres en alternativ tydelig mødestruktur, når det fysiske møde ikke er muligt.
  - Fleksibilitet og smidighed ift. planlægning er afgørende, da det kan koste mange ressourcer, hvis systemet bliver for tungt. Her kan man evt. overveje inddragelse af relevante personer, således at man får etableret et system, der, inden for rammerne, er så brugervenligt som muligt.
 10. Evt.
  Thomas takkede AMO for det vigtige arbejdsmiljøarbejde de har lavet i det forløbne år, som har været en hård tid.
  Charlotte Christie Petersen oplyste, at de gerne vil holde det obligatoriske lab kursus med fysisk        tilstedeværelse, med tilmelding i Conference Manager, så deltagerantallet kan styres.