Nyhedsbrev / Newsletter September 2023

Nyheder og information fra instituttet / News and information from the department

See English version below

Kære alle
I denne første udgave af nyhedsbrevet efter sommerferien kan I blandt læse mere om en række spændende arrangementer, der er på tapetet i den kommende tid – som den vigtigste står IKM’s 50-års fødselsdagsfejring d. 2. oktober. Derudover er der åbent for tilmelding til årsmøder i flere af universitets forskningsnetværk, ny information om kommerciel rådgivning til forskere og meget andet. Rigtig god læselyst.

Institut for Klinisk Medicin inviterer til 50-års fødselsdagsfejring d. 2. oktober
Som allerede annonceret før sommerferien kan IKM fejre 50 års fødselsdag den 2. oktober. Det markeres ved både et videnskabeligt symposium og ved et socialt arrangement om aftenen, hvor alle ansatte er inviterede. Der bliver snarest udsendt mere information med tilmeldingskrav til alle medarbejdere og jeg glæder mig til at se jer til begge arrangementer den 2. oktober.

Vil du være med til at gøre Institut for Klinisk Medicin bedre?
IKM genopliver Institutforum. Vil du være med til at gøre IKM bedre, så har du som medarbejder mulighed for at bidrage gennem arbejdet i Institutforum. I løbet af efteråret vil der komme yderligere information om valg osv. Så hold øje med mailen.

AU samler kommerciel rådgivning til forskere i The Kitchen
Rådgivning og støtte til forskere om kommercialisering og immaterielle rettigheder er fra og med denne måned samlet i AU’s iværksætterhub The Kitchen i Universitetsbyen.  Det betyder, at man fremover kun skal henvende sig ét sted for at få hjælp til at omsætte forskning til forretning. Ændringen sker som led i arbejdet med at styrke organiseringen af støtte til forskningsområdet. I kan læse mere om tilbuddet på universitetets medarbejderhjemmeside

Kom til årsmøde og ny workshop i Det kardiovaskulære netværk
Det kardiovaskulære netværk på Health holder årsmøde den 4. oktober 2023 og lancerer samtidig et nyt initiativ, som skal styrke arbejdet med at søge ekstern finansiering til forskning i hjerte-kar-sygdom. Både årsmødet og den nye workshop er gratis og åbent for alle med interesse for hjertesygdom i bred forstand. På programmet i år er bl.a. temaer som overvægt, motion og forskelle mellem køn. Læs mere i artiklen ”Netværk supplerer årsmøde med workshop om fondsansøgninger”. Her kan du også tilmelde dig årsmødet senest d. 17. september og workshoppen til og med d. 27. september.

Der er også årsmøde i Det translationelle cancernetværk
Den 19. september 2023 inviterer cancernetværket til sit første årsmøde, hvor forskere fra alle institutter samles til en dag i cancerforskningens tegn.  Til arrangementet kan du få indblik i den nyeste kræftforskning, og der er planlagt et bredt program med keynote-præsentationer fra professor Sarah-Maria Fendt fra KU Leuven i Belgien og professor Mads Melbye, der er forskningschef i Kræftens Bekæmpelse. Find hele programmet her.

Netværket om personlig medicin er klar med stor international konference
Også Netværket om personlig medicin afholder snart sit årsmøde, der i år har fået vokseværk. Til efteråret træder en storstilet international konference nemlig i stedet for årsmødets sædvanlige format og samler førende eksperter fra både ind- og udland til et todagesmøde på Moesgaard Museum d. 24-25. oktober. Find hele programmet, og tilmeld dig på konferencens hjemmeside.

Bliv klogere på dyrevelfærd i forskningsverdenen
Dyrevelfærdsudvalget på Health afholder d 30. november et seminar om forskellige aspekter af dyreforskning. Seminaret vil være interessant og relevant for teknisk personale, studerende, ph.d.-studerende, postdocs, seniorforskere og alle andre, der benytter dyrefaciliteterne ved Aarhus Universitet i deres arbejde. Program og tilmelding vil være tilgængelig snarest, og der opfordres til at holde høje med Dyrevelfærdsudvalgets hjemmeside for opdateringer.

Få støtte til dit næste forskningsprojekt – søg AUFF NOVA
Har du et dristigt og nytænkende forskningsprojekt i støbeskeen? Så kan du søge støtte til at realisere projektet fra Aarhus Universitets Forskningsfond. Ansøgningsfristen for AUFF NOVA er 15. september.I 2023 er rammen for AUFF NOVA 40 mio. kr. og består af to bevillingstyper: Små projekter (op til 600.000 kr. med en varighed på 1-2 år) og store projekter (op til 2,5 mio. kr. med en varighed på 3-4 år). Læs mere om AUFF NOVA.

Har du en idé til et internationalt samarbejdsprojekt?
Circle U.-alliancen tilbyder midler til videnskabelige medarbejdere og studerende, som drømmer om at starte internationale samarbejdsprojekter. Til og med d. 15. oktober har du chancen for at lande midler til udvikling gennem Circle U.’s Seed Funding Scheme 2023. Videnskabelige medarbejdere og studerende fra alliancens medlemsuniversiteter kan ansøge om midler til en lang række formål med den ene betingelse, at projekterne inkluderer deltagere fra mindst tre af medlemsuniversiteterne. Læs mere om puljen og dine muligheder for at søge i artiklen ”Nu kan du søge midler til internationalt samarbejde”.

Seks fulde ph.d.-stipendier uddeles på IKM
Seks ud af de otte dygtige ph.d.-studerende, som Health tildeler fulde stipendier i denne uddelingsrunde, kommer fra Institut for Klinisk Medicin. Stort tillykke til jer alle – og til jeres ph.d.-vejledere.

I kan læse mere om alle de nytilkomne ph.d.-studerende og deres projekter i artiklen ”Health uddeler fulde stipendier til otte forskere”.

Med venlig hilsen
Jørgen Frøkiær


Dear all
In this first edition of the newsletter after the summer break, you can read about a variety of exciting events scheduled for the coming months. The most significant of these is IKM's 50th-anniversary celebration on October 2, 2023. This will be marked by both a scientific symposium and a social evening event, and all employees are invited to participate. More information with registration details for both events will be sent out soon, and I look forward to seeing you all on October 2.

Would you like to contribute to making the Department of Clinical Medicine better?
IKM is reviving the Department Forum, and as an employee, you have the opportunity to contribute to improving DCM through your involvement in the Department Forum. Elections will be announced shortly, and you will hear more about this later.

AU centralizes commercial advice for researchers in The Kitchen
From this month onwards, advice and support for researchers on commercialization and intellectual property rights are consolidated in AU's entrepreneurial hub, The Kitchen, located in the University City. This means that you will only need to contact one place in the future to get assistance in translating research into business ventures. This change is part of efforts to strengthen the organization of support for the research area. You can find more information about this offering on the university's employee website.

Join the annual meeting and new workshop in the Cardiovascular Network
The Cardiovascular Network at Health is hosting its annual meeting on October 4, 2023, and simultaneously launching a new initiative aimed at strengthening the pursuit of external funding for cardiovascular research. Both the annual meeting and the new workshop are free and open to anyone interested in cardiovascular diseases in a broad sense. This year's program includes topics such as obesity, exercise, and gender differences. Read more in the article "Network Supplements Annual Meeting with Workshop on Grant Applications." You can also register for the annual meeting by September 17 and the workshop by September 27.

There is also an annual meeting in the Translational Cancer Network On September 19, 2023
The Cancer Network is hosting its first annual meeting, bringing together researchers from all departments for a day dedicated to cancer research. The event will provide insights into the latest cancer research, featuring keynote presentations by Professor Sarah-Maria Fendt from KU Leuven in Belgium and Professor Mads Melbye, the research director at the Danish Cancer Society. Find the complete program here.

The Personalized Medicine Network is ready for a major international conference
The Personalized Medicine Network is also hosting its annual meeting, which has grown significantly this year. Instead of the usual format, a large-scale international conference will take place in the fall, bringing together leading experts from both home and abroad for a two-day meeting at Moesgaard Museum on October 24-25. You can find the entire program and register on the conference's website.

Learn more about animal welfare in the world of research
On November 30, the Animal Welfare Committee at Health is organizing a seminar on various aspects of animal research. The seminar will be of interest and relevance to technical staff, students, PhD students, postdocs, senior researchers, and anyone else using animal facilities at Aarhus University in their work. The program and registration will be available soon, and it is recommended to check the Animal Welfare Committee's website for updates.

Get support for your next research project – apply for AUFF NOVA
Do you have an ambitious and innovative research project in the pipeline? You can apply for support to realize your project from Aarhus University's Research Foundation (AUFF). The application deadline for AUFF NOVA is September 15. In 2023, AUFF NOVA has a budget of 40 million DKK and consists of two grant types: small projects (up to 600,000 DKK with a duration of 1-2 years) and large projects (up to 2.5 million DKK with a duration of 3-4 years). Read more about AUFF NOVA.

Do you have an idea for an international collaboration project?
The Circle U. Alliance offers funding to scientific staff and students who dream of initiating international collaboration projects. Until October 15, you have the opportunity to secure funding for development through Circle U.'s Seed Funding Scheme 2023. Scientific staff and students from the alliance's member universities can apply for funding for a wide range of purposes, with the condition that the projects involve participants from at least three of the member universities. Read more about the fund and your application possibilities in the article "Now You Can Apply for Funding for International Collaboration."

Six full Ph.D. scholarships awarded at IKM
Out of the eight talented Ph.D. students awarded full scholarships in this round of allocations, six come from the Department of Clinical Medicine. Congratulations to all of you and your Ph.D. supervisors. You can read more about all the newly recruited Ph.D. students and their projects in the article "Health Awards Full Scholarships to Eight Researchers."

Best regards
Jørgen Frøkiær

Oops, an error occurred! Code: 20240420115753fd8aa82d