Møde i Undervisningsudvalget 26. oktober 2017

DAGSORDEN

Til stede: Helle Prætorius (formand), Jesper Skovhus Thomsen, Christian Bjerggaard Vægter, Mogens Andreasen, Morten Skovgaard Jensen, Per Höllsberg, Ulf Simonsen, Jacob Giehm Mikkelsen.
Tove Christensen deltog i 1. punkt som kursusleder for bacheloropgaverne. Anni Mandrup Høeg (referent).

 1. Revision af medicinuddannelsen – drøftelse af hvilke temaer, instituttet skal anbefale indarbejdes i kommissoriet
  Punktet refereres ikke, idet der i stedet på baggrund af drøftelserne laves et udkast til aflevering til Studienævnet i forhold til, hvilke emner, instituttet, ønsker indgår i kommissoriet for revisionen af medicinuddannelsen. Helle Prætorius udarbejder dette og sender det i høring i udvalget inden 6.11.2017, hvor der holdes et fællesmøde med Folkesundhed. Efter indarbejdelse af eventuelle nye input modtaget i høringen og på mødet kan materialet sendes til Studienævnet i uge 45.
  Det blev kort drøftet, om alle teamledere behøver at deltage i mødet 6.11.2017, i betragtning af hvor langt, vi er med en besvarelse. Helle vil tale med Niels Trolle om mødet og melde tilbage.
 2. Drøftelse af skriftligt oplæg fra institutledelsen ift principper for fordeling af undervisningen på instituttet
  Der var opbakning til de kommentarer, Christian Vægter havde sendt til udkastet, og det blev aftalt, at der rettes til herefter. Herunder skal der tilstræbes en forenkling/sammenskrivning og fejl i oversættelsen fra dansk til engelsk skal rettes. Dernæst sendes den reviderede udkast i en ny skriftlig høring. Det forventes ikke at behøves drøftet på et kommende møde.
  Det blev også drøftet, hvorvidt der er behov for en angivelse af hvor stor en andel af en medarbejders tid som skal bruges til undervisning, idet nogle medarbejdere ikke frivilligt byder ind på undervisningsopgaver. Der var delte meninger herom. Ledelsen har hidtil foretrukket en model, hvor man lokalt kollektivt fordeler opgaver mellem sig efter ledelsen har orienteret teamlederne om, hvem de har til rådighed i teamet. Fagene gav udtryk for forskellig oplevelse af, i hvorvidt man kan – og vil – pålægge kollegaer opgaver ud fra det mandat, man som teamleder er givet – og de principper, ledelsen nu har udmeldt for fordeling af undervisningen.
  Der blev også mere overordnet drøftet om der overhovedet er behov for disse principper. Mindst et fag gav dog udtryk for, at de der lokalt har en berettigelse.
 3. Kort orientering fra Helle Prætorius ift status på tiltag ift deltagelse i bachelorprogram mv. og ny procedure for undervisningsevaluering
  Den aftalte mail vedr. deltagelse i bachelorprogrammerne er sendt ud og der meldes tilbage. Der kommer flere vejledere i spil nu.
  Vedr. evaluering blev tidligere anførte problemer ved den nuværende form bragt op igen. Primært at spørgsmålene ikke virker specifikke og dermed dels ikke motiverer til at besvare dem, dels ikke giver afgørende viden om fagets undervisningspræstation. Der var dog en positiv holdning til, at de studerende får et medansvar for evalueringen ifm den nye proces. Evaluering tages op igen senest om et år.
 4. Eventuelt
  Under eventuelt blev henvendelse fra underviserne i makroanatomi om at have observatørstatus i undervisningsudvalget drøfet. Der var konsensus om, at hver fagteam leverer en repræsentant i form af kursusansvarlige. Der er en række fagmoduler der består af flere fagentiteter, hvorfor afvigelse fra dette kan danne præcedens og udvide undervisningsudvalget betragteligt.