Møde i Undervisningsudvalget 22. februar 2018

Til stede: Helle Prætorius (formand), Jesper Skovhus Thomsen, Christian Bjerggaard Vægter, Mogens Andreasen, Morten Skovgaard Jensen, Per Höllsberg, Jacob Giehm Mikkelsen. 
Fraværende: Ulf Simonsen. Anni Mandrup Høeg (referent).

 

 1. Status revision af medicinuddannelsen
  Helle indledte mødet med at gennemgå et oplæg (som udsendes med referatet), hvori indgik Studienævnets reviderede fagfordeling på bacheloren, projektgruppens sammensætning og de foreslåede arbejdsgrupper (som skulle drøftes af projektgruppen efterfølgende).
  Tidplanen for arbejdet er færdiggørelse i 2018 (mhp ny studieordning fra studiestart sommer 2020). Arbejdsgrupperne starter op løbende, således fagene på de første semestre først drøftes, men der bliver ikke nogen større forskydning af starten for arbejdsgrupperne for fagene på de senere semestre, således som først planlagt af hensyn til sikring af koordinering af indhold og progression. Projektgruppen får en stor opgave med at sikre dette.
  Projektgruppen indkalder som led her i formændene til drøftelse af den opgave, de skal lede arbejdet med, og der bliver udarbejdet en drejebog for processen, samt afholdt et seminar for alle i arbejdsgrupperne af CESU. Formændene skal organisere arbejdet, herunder indkalde og lede møder (de får som udgangspunkt ingen sekretariatsbistand). Formændene har ingen særlig tungvejende ’stemme’ i arbejdsgruppen, men vil skulle formidle rammerne givet af Studienævnet/projektgruppen og sikre rettidige tilbagemeldinger til projektgruppen, herunder også færdiggørelse af det endelige forslag fra arbejdsgruppen.
  Der blev herefter en kort drøftelse af hvilke ressourcer, arbejdsgrupperne kan planlægge efter at anvende. Det kan dreje sig om både investeringer i udstyr og adgang til øvelseslokaler, hvis der planlægges nye øvelser, og undervisere til rådighed til at varetage undervisningen, som planlægges. Ift øvelser efterspurgte Thomas G. Jensen, at der udarbejdedes et konkret budget. Derved burde kunne afklares - inden arbejdsgruppen risikerer at have brugt al tiden til en plan, som ikke kan gennemføres – om der kan afsættes de fornødne ressourcer. Der var uenighed om, hvor tidligst instituttet skal allokere undervisere til de enkelte kurser. Argumentet for at gøre det tidligt er, at der derved ikke planlægges undervisning, som efterfølgende ikke kan dækkes, Argumentet imod er at det kan begrænse nytænkningen inden for de nye fag. Ledelsen overvejer spørgsmålet.
  Herefter var der en drøftelse af 2. semester og samlingen af ’makro’ og ’mikro’ (histologi). Jesper gjorde opmærksom på, at fagene havde udtryk ønske om at ligge parallelt men ikke være ét fag. Underviserne vil ikke kunne undervise og eksaminere i fagets fulde bredde. Det ledte til en drøftelse af eksamensformer. Per nævnte muligheden af at afholde en OSCE eksamen. Det blev problematiseret, at dette er en eksamensform som umuliggør ekstern censur. Der kan kun indhentes ekstern vurdering af de stillede opgaver, tilhørende prøver mv. Det er op til arbejdsgrupperne at foreslå eksamensformen men Studienævnet lægger op til, at der samlet set på bacheloren anvendes forskellige eksamensformer.
  Det blev under drøftelsen bragt op, at der er sammenhæng mellem eksamensformen og antallet af studerende som består. Mundtlig eksamen - således som den afholdes i ’mikro’ – gør det muligt at stille den studerende opfølgende spørgsmål og således afklare om den studerende reelt kan stoffet, selvom de umiddelbart ikke giver det rette svar. Der kan derfor blive dyrt at gå fra to eksamener med censur til en eksamen uden censur, idet der potentielt mistes mange STÅ-indtægter.
 2. Eventuelt