Møde i Undervisningsudvalget 21. september 2015

Til stede: Ole Bækgaard Nielsen (formand), Annemarie Brüel, Christian Bjerggaard Vægter, Mogens Andreasen, Morten Skovgaard Jensen, Per Höllsberg, Steffen Junker, Ulf Simonsen.
Anni Mandrup Høeg (referent).

DAGSORDEN:

  1. Drøftelse af Undervisningsudvalgets målsætning, arbejdsform og mødekadence
  2. Drøftelse af emner, som Biomedicins Undervisningsudvalg kunne arbejde med første år
  3. Drøftelse af emner, som kunne indgå i Undervisningsudvalgs årshjul
  4. Evt.

Ad 1
Mødet indledtes med en kort præsentationsrunde i forbindelse med hvilken Ole Bækgaard nævnte, at de studerende var tiltænkt plads i udvalget, men ved henvendelse til Medicinerrådet var det afklaret, at de pt ikke ønskede at sende repræsentanter.

Herefter blev dagsordenen godkendt og mødet indledtes med en kort motivering af dagens dagsorden: Formålet med mødet er af få afklaret, hvordan udvalget skal arbejde, herunder om udvalget kan overkomme at tage initiativer og komme med forslag eller det overvejende skal reagere på henvendelser og forslag fra ledelse og omverden.

Der var enighed om at udvalget skal være proaktivt, og at det kan lade sig gøre, hvis opgaverne prioriteres, og der findes en effektiv arbejdsform. Mødekadencen kan godt være ca. 3 møder pr semester, afhængigt af hvor meget forberedelse hvert møde forudsætter. Næste møde planlægges til om en måned. Udvalgets sekretær starter med at sende en doodle-forespørgsel på mulige datoer.

Ole Bækgaard foreslog konkret, at der på hver møde arbejdes med emne(r) fra et aftalt årshjul og udvalgte prioriterede emner, samt orienteres fra de enkelte fag. Når et udvalgt emne tages op, kan der indtil næste møde nedsættes en mindre arbejdsgruppe, som inden næste møde skal komme med et konkret udkast til forslag. Herefter kan udkastet drøftes, tilrettes og gøres klar til fremsendelse til den relevante modtager.

Det blev bemærket, at det er vigtigt at tænke inddragelse af de lokale teams ind i processerne. Samt at ét af dilemmaerne i udvalgets arbejde bliver på den ene side at ville tænke på tværs af fagene og på den anden side også bevare den faglige integritet.

Der udarbejdes udkast til referat af hvert møde af udvalgets sekretær indenfor ca. 1 uge, og der sendes herefter ud til kommentering med en frist på ca. 2 uger. Først derefter udarbejdes det endelige referat, som udover at tilsendes udvalgets medlemmer, også gøres tilgængeligt på medarbejdersiden.

Der blev under punktet spurgt ind til og drøftet, hvilke kontekst udvalget arbejder i: Står vi foran reformer initieret udefra af bachelordelen af medicinuddannelsen?

Ingen var parat til at give et helt entydigt svar på spørgsmålet, idet følgende er tilfældet: Da kandidatuddannelsen blev ændret blev der også justeret i bacheloren (for nogle fag) og følgegruppen lagde ikke op til flere ændringer. Studienævnet arbejder konkret heller ikke med ændringer. Det er til gengæld dog således, at der bl.a. fra prodekanen for undervisning på HE, ønskes mere plads til fordybelse på studiet. Konkret er der overvejelser om, hvordan tid til forskningsår kan findes i det samlede medicinstudie (bachelor + kandidat), således at de studerende ikke forsinkes så meget, hvis de vælger forskningsåret, at vi mister færdiggørelsesbonussen.

Der var i udvalget enighed om, at uanset tiltagene udefra, så står instituttet bedst ved selv at have bud på udvikling af undervisningen på bacheloren, herunder bedre koordinering fagene imellem. Der blev skabt et potentiale ved sammenlægning af de institutter, der står for størstedelen af bacheloruddannelsen, som vi skal indfri.

Ad 2
Drøftelserne af punkt 1 gled over i punkt 2. Der blev således foreslået at udvikling af fælles mål for hvad de medicinstuderende skal have med fra deres bachelor bliver den vigtigste opgave, sammen med en tilhørende strategi for hvordan målene nås. Der blev argumenteret for, at hvis vi har det, så vil der være en række andre foreslåede drøftelser der bliver nemmere, herunder drøftelser af ressourcefordeling. Mål og strategi skal udarbejdes bl.a. med fokus på øget fordybelse, mere anvendelse af IT og andre aktuelle krav til udvikling af undervisningen. Det blev nævnt, at der findes rapporter om hvad fremtidens læge skal kunne, som kan inddrages i arbejdet. Der kan også tages udgangspunkt i fagenes individuelle målbeskrivelser og disse kan sammenskrives. Det blev nævnt som argument for at starte her, at det kan modvirke det manglende fokus, der opleves ift undervisning i fagmiljøerne efter sammenlægningen af institutterne.

Forespurgt om vi kan udsætte opgørelse af undervisningsomfanget, hvis vi arbejder med fælles mål og strategi, var der flere der tilkendegav, at det er vigtigt at skabe transparens nu. Emnet er genstand for mange uhensigtsmæssige mytedannelser. Det vil endvidere kræve nogle drøftelser at afgøre, hvordan det skal opgøres.

Der blev peget på drøftelse af skabelse af incitamenter til at undervise som et tredje vigtigt emne. Der opleves et skred i opbakningen til undervisningen, og det skal drøftes, hvordan det gøres mere prestigefyldt; f.eks. ved at give mere økonomisk støtte fra instituttet til undervisere eller ved andre former for påskønnelse af god undervisningsindsats. Udvalget ønsker også at forholde sig til fritagelse fra undervisning, herunder de konsekvenser én VIPs fritagelse har for de øvrige undervisere.

Endelig blev der kort drøftet, hvorvidt det vil være for snævert at fokusere på bacheloren på medicinstudiet, når udvalget dækker alle kurser, instituttet har, herunder kurser på andre uddannelser og på kandidatdelen. Der var enighed om, at da bacheloren på medicinstudiet er langt den største målt på studerende og indtægter er det rimeligt nok at starte her.

Ad 3
Her blev nævnt evalueringer.

Ad 4
Morten Skovgaard blev valgt som næstformand. Han og Ole Bækgaard laver dagsorden til næste møde på basis af bl.a. dagens drøftelser.