Møde i Undervisningsudvalget 16. marts 2016

Til stede: Ole Bækgaard Nielsen (formand), Annemarie Brüel, Christian Bjerggaard Vægter, Mogens Andreasen, Morten Skovgaard Jensen, Per Höllsberg, Steffen Junker, Ulf Simonsen.
Anni Mandrup Høeg (referent).

DAGSORDEN:

  1. Diskussion af revideret beskrivelse af instituttets undervisningsorganisation. Skrivelsen har tidligere på året været i en kort høring blandt udvalgets medlemmer
  2. Diskussion af revideret opgørelse over undervisning, der nu medtager bachelorprojektet og eksamen (resultater, kvalitet, hvad skal den bruges til?)
  3. Diskussion om inddragelse af DR4-medarbejdere - hvordan, hvor meget?
  4. Orientering om og diskussion af initiativ fra CESU. CESU ønsker at igangsætte et formelt initiativ rettet mod udvikling af undervisningen, der baserer sig på efteruddannelse af udvalgte VIPere til ambassadører
  5. Kan UU fremstille en årlig liste med rekrutteringsanbefalinger? Som et led i øget medarbejderinddragelse i forbindelse med ansættelser overvejer institutledelsen om Undervisningsudvalget kunne bidrage gennem en årlig fælles udtalelse vedrørende forestående behov for rekruttering af lærere
  6. Eventuelt

Ad 1
Ole forelagde den udsendte beskrivelse for udvalget med den bemærkning, at ledelsen er bekymret for om den klarere placering af opgaver, ansvar og kompetencer hos teamlederne, der er sket, gør det muligt at fastholde det kollektive ansvar for undervisningen? Samtidigt har det jo været nødvendigt af hensyn til akkrediteringskrav og som svar på ønske fra teamledere om et klarere mandat.

Spørgsmålet blev drøftet, men der var enighed om at bruge beskrivelsen og så se, hvordan det går. Teamlederne vælges jo også af og blandt teamet - om end ledelsen skal godkende valget. Teamet kan pege på en anden teamleder, hvis samarbejdet ikke fungerer.

Ad 2
Opgørelsen er blevet udvidet med bacheloropgaver (kun medicin) og eksamen (tidsforbrug beregnet ud fra KU-norm).

Der var enighed om at opgørelsen er blevet mere retvisende, men der påpeges stadig mangler ift at opgørelsen skulle afspejle alle undervisningsopgaver, ligesom opgørelser af undervisere for flere fag fortsat mangler endelig afklaring/opnåelse af konsensus om antal. Per Höllsberg gjorde endvidere opmærksom på, at der i Studieadministrationen kan oplyses, hvilke normer der er fastsat for vore eksamener.

Der blev drøftet hvilke veje, der er herfra:
a) Udvidelse af opgørelse med flere aktiviteter og yderligere validering af lister over undervisere, der indgår i beregning, herefter forelæggelse af tal for undervisere (enten i absolutte tal eller fremstillet relativt) og derefter evt. anvendelse af tal til anbefaling af rekrutteringsstrategi til ledelsen

b) Ingen – eller begrænset – yderligere arbejde med opgørelsen og overdragelse til ledelsen at udmelde den beregnede undervisningsbelastning til underviserne og drage konklusioner ift rekruttering

Argumenterne for/imod de to veje fremad:

Ad a) Opgørelsen skal forbedres hvis den dels skal fremstå troværdig for underviserne og dermed stoppe mytedannelserne om undervisningsbelastningen på andre fag, dels kunne bruges til at fordele stillinger.

Ad b) Arbejdet med opgørelsen kan blive uendeligt og vil underviserne alligevel finde oversigten troværdig? Kan undervisningsbelastningen alene være bærende for rekrutteringsbeslutninger? Og kan/skal det være udvalget og ikke ledelsen, der konkluderer på tallene – kan det være et kollegialt anliggende?

Ole Bækgaard vil drøfte den videre vej med ledelsesgruppen.

Ad 3
Ledelsen har besluttet at indføre en fast praksis således der ved nye ansættelser på adjunkt og lektorniveau på eksterne midler, altid ved opslag præciseres i opslag og overfor bevillingshaver, at der skal undervises. Der skal som minimum undervises 50% af det en institutfinansieret VIP underviser. Teamlederen orienteres om nyansatte, der skal bidrage med undervisning i deres fag af sekretariatet, der har overblik over ansættelser. Der må tages forbehold for, at der findes centre mv, der har andre aftaler for deres ansatte.

Det blev kort drøftet, at der må undervises på engelsk, hvis det er skrevet ind i studieordning.

Ad 4
Der blev under punktet drøftet, at der ønskes en mere decentral forankring af udviklingen af undervisningen; fagene i tæt samarbejde med Studienævnet. Derfor besluttedes også at næste møde for undervisningsudvalget skal være et temamøde i maj efter akkrediteringsrapporten er modtaget om udvikling af undervisningen.

Der vil blive behov for at drøfte bl.a. hævning af det akademiske niveau - forskningsbasering, sikring af sammenhæng – og progression – i fagene på bachelordelen.

Ad 5
Drøftelsen blev taget under punkt 2.

Ad 6
De nye ansættelsesprocedurer for VIP på Health indebærer, at der skal ske mere formaliseret medinddragelse ved opslag af karrierestillinger. Derfor har hele undervisningsudvalget fået et opslag af en stilling som MSO professor i makro anatomi til kommentering. Det konkrete opslag blev kort drøftet – ligesom flere allerede skriftligt har kommenteret herpå. Undervisningsopgaven og kravene til kompetencer for at løse opgaven vurderes at være for løst beskrevet. Det blev – pga tidsnød – meget kort drøftet, at der generelt ønskes opslag hvor undervisning står mere centralt og er bedre beskrevet. Der blev nævnt muligheden af at udvalget kunne formulere minimumskrav/-tekst til opslag.