Møde i Undervisningsudvalget 14. juni 2017

Til stede: Helle Prætorius (formand), Jesper Skovhus Thomsen, Christian Bjerggaard Vægter, Mogens Andreasen, Morten Skovgaard Jensen, Per Höllsberg, Ulf Simonsen, Jacob Giehm Mikkelsen.
Anni Mandrup Høeg (referent).  

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Besøg fra AU Studier v/Henriette Noe(vikar for Mette Dreimstrup)
  Henriette indledte punktet med at omdele en oversigt over de projekter, studieadministrationen pt. arbejder med (vedhæftes referatet). De vil gerne involvere/inddrage os, men de vil samtidigt ikke kvæle os i informationer. Herefter var der en nærmere drøftelse af vores nuværende ønsker til dem:
  Vedr. digital eksamen: Fagene havde en lidt forskellig oplevelse af omfanget af problemer – og har da også implementeret digital eksamen forskudt – men der var bl.a. følgende ønsker:
  - Der mangler én samlet information til studerende og eksamensvagter (men et andet udvalgsmedlem roste samtidigt den hjemmeside som allerede findes)
  - De studerende skal have svar fra studieadministrationen på deres spørgsmål, ellers går de til underviserene med dem
  - Der skal altid være IT-medarbejder tilstede den første time af eksamen, for der opstår mange tekniske problemer/spørgsmål
  - Der skal være en positivliste for brugen af software (der blev dog samtidigt på mødet spurgt om det er realistisk, idet der er mange programmer, de har mange funktionaliteter og de opdateres løbende)
  Herefter var der en kort drøftelse af de studerendes evaluering af kurserne. Problemerne er især lav svarprocent og for generelle spørgsmål. Studienævnet vil via at bruge evalueringerne på møder mellem kursusledere og semesterrepræsentanterne skabe interesse for at svare på spørgsmålene. Derudover må fagene betragte evalueringskonceptet som obligatorisk på tværs af fag og uddannelser på AU. Lokal evaluering står det frit for at lave.
 3. Ændringer i medicinuddannelsen
  Hvert medlem af udvalget kom med et kort indlæg. Der blev bl.a. sagt:
  På Karolinska er bachelor bygget således op, at fokus først er på det raske menneske, derefter på det syge
  Vi går allerede i dag nogenlunde fra det raske til det syge, og fra det små til det store – der kan være bedre integration mellem fagene, men fagene skal bevares
  Mere akademisk
  Fordybelse kommer, hvis der kan skabes større sammenhæng og der er tid = mikro og makro skal ligge parallelt og over to semestre(som før)
  Mere praktisk – bruge klinik og øvelser – for at få en forståelse for det at være læge
  Undervisningsformen forelæsning + holdtimer – er det godt nok? Lærer de nok?
  Færre ubevidste/uønskede overlap, mere sammenhæng/rød tråd
  Fysiologi-øvelser
  Fysiologi over to semestre gerne parallelt med eller sammen med Biokemi
  Ikke nødvendigvis Fysiologi over to semestre gerne parallelt med eller sammen med Biokemi, men sammenhæng mellem fag (gennem fx cases/store sygdomme, som diskuteres med nye vinkler i alle fag)
  Der var undervejs i drøftelsen og til sidst refleksioner ift at fagene næppe vil kunne ekspandere. Det er mere realistisk at fagene skal omlægge indenfor deres nuværende ECTS for at leve op til ambitionerne beskrevet i visionspapiret eller bliver beskåret for at give plads til nye elementer. Sådanne nye elementer kunne spille sammen med bacheloropgaven.
 4. Status ift mol.med. v/Jacob Giehm
  Statusrapport mol. med.: Det ser fornuftigt ud, bortset fra frafald – især på 1. år. I 2015 har det været på 31%. Det er naturligvis skuffende, især idet man på denne uddannelse trækker virkelige gode studerende. Det er drøftet, hvad frafaldet skyldes og hvor man kan sætte ind. Herunder at mulige kommende studerende, førend de vælger uddannelsen, skal have bedre information om bl.a. hvad uddannelsen fører til af jobmuligheder. En del af problemet kan også være, det er for mange ’fællesfag’ fra ST som ikke er målrettet molekylær medicinere og for lidt medicin.
  Kursusbeskrivelser er blevet godkendt: De sidste fire kursusbeskrivelser for de faste fag i den nye studieordning er blevet godkendt, selvom der måske resterer noget arbejde på kurserne. Kursus Molekylær Cellebiologi III er blevet til et kombineret fysiologi og farmakologi kursus med hovedvægt på nyre og intestial fysiologi som lægger op til den større farmakologi del. De studerende i studienævnet ønsker i øvrigt bedre titler på flere kurser. Vedr. valgfag så er der fire forslag studienævnet gerne vil udbyde, men det afhænger nu af institutlederne at afgøre, om de vil afsætte ressourcerne hertil.
  Valgfagene er: 5-10 ECTS dyreforsøgskursus ved Frederik Dagnæs-Hansen (Biomedicin), 10 ECTS Kursus i Udviklingsbiologi ved Karin Lykke-Hartmann (Biomedicin), 10 ECTS Metabolismekursus ved Nils Magnusson (Klinisk) og Niels Jessen (Biomedicin), 5 ECTS Epidemiologikursus ved Deirdre Cronin (Klinisk).
 5. Drøftelse af bachelorprogram, herunder sikring af flere underviseres deltagelse (både faste VIP og DR4-ansatte)
  Tove Christensen deltog som gæst på mødet under dette punkt og indledte med at skitsere to problemstillinger, der knytter sig til manglende kapacitet på bachelorprogrammerne:
  1) Tovholderne på nogle kurser har for få VIP tilknyttet, og de får ikke altid ja, når de spørger kollegaer om de vil deltage, hvilket sætter grænser for hvor mange studerende, der kan tages imod – og det betyder også at de deltagende VIP får flere bachelorstuderende
  2) De studerende får ind imellem hverken deres 1. eller 2. prioritet, år de vælger bachelorprogram
  Derfor foreslås det, at det kræves at alle VIP skal være tilknyttet et eksisterende program eller får oprettet et nyt (forudsætter godkendelse i Studienævnet).
  Der var fuld tilslutning til forslaget i udvalget og det fungerer allerede således i nogle teams.
  Drøftelserne fortsatte ift hvordan man forholder sig til, at bachelorprogrammerne ikke er knyttet til teamene. Neuro-programmet kunne f.eks. trække en del VIP fra Biokemi-teamet, hvis det ikke var aftalt, at de skulle blive i Biokemi-teamets program. Det ville gøre det svært at tage imod 30 studerende. Det var enighed om at svaret her er at tilpasse antallet af studerende til antallet af VIP’er på programmet.
  Det blev foreslået, at udvide bacheloreksamen med en kort oral fremlæggelse som vil indgå i den samlede bedømmelse. Dette for at motivere de studerende til at deltage mere aktivt i journal club o.lign. Det opleves således, at interessen for de tværgående aktiviteter som journal clubs falder henover semestret. Måske skal der ændres noget, således deltagelse heri opprioriteres. Der blev dog også talt imod, at fællesaktiviteterne skal opprioriteres. Der er jo netop her tale om en selvstændigt projekt, der bør være forskellig fra den anden undervisning. Konklusionen blev, at der alene pga drøftelserne af ændringerne af medicinuddannelsen, ikke bør puttes kræfter i en ændring af bacheloropgaven nu.
  Endelig blev det drøftet, om der kan etableres et ’program generale’ hvor der udbydes individuelle vejlederforløb uden fællesaktiviteter. Her kunne de forskere der ikke synes de passer ind i et eksisterende program være. Men der eksisterer allerede muligheden for ’individuelle bacheloropgaver’.
  En mere dybdegående drøftelse af post docs deltagelse i bachelorprogrammet(og anden undervisning) og supervisionen ifm dette blev udskudt. Tovholderne fortsætter med inddragelse af post doc m.fl. som planlagt.
 6. Eventuelt