Møde i Undervisningsudvalget 9. december 2015

Til stede: Ole Bækgaard Nielsen (formand), Annemarie Brüel, Christian Bjerggaard Vægter, Mogens Andreasen, Morten Skovgaard Jensen, Per Höllsberg, Steffen Junker, Ulf Simonsen.
Anni Mandrup Høeg (referent).

DAGSORDEN:

 1. Teamspecifik bemanding
 2. Diskussion af undervisningsteams som selvkørende enheder
 3. Vores input til lektormøde senere på måneden
 4. Diskussion af klagesvar i forbindelse med eksamenen
 5. Eventuelt

Ad 1
Ole Bækgaard havde sammen med dagsordenen sendt en foreløbig opgørelse af nøgletal for antal undervisere og antal undervisningstimer i hvert fag. Ole indledte mødet med at motivere hvorfor, udvalget skal beskæftige sig med emnet. Nemlig at ledelse og kollegaer forventer at udvalget forholder sig til balancen mellem undervisning og undervisningsressourcer i fagene. Herefter gennemgik han opgørelsen og stillede to spørgsmål:

 • Kan vi lave en opgørelse?
 • Og i givet fald hvordan melder vi så ud herom til vores kollegaer?

Der var enighed om at opgørelsen er et stort skridt i den rette retning, men at tallene endnu ikke er gode nok til at sende ud, da der er følgende problemstillinger/specifikke fejl i opgørelserne:

 • Der er aktiviteter, der ikke er talt med – og som det kan overvejes bør tælle med, hvis det kan opgøres på en fornuftig måde (eksempelvis eksamen, bacheloropgaver)
 • Der bør udmeldes, hvor meget DR4-ansatte adjunkter og lektorer efter ledelsens opfatte skal undervise, og de bør herefter tælle med den brøk (uafhængigt af om de enkelte teams så udnytter ressourcen)
 • Ift DR4-ansatte blev der også drøftet, at de på den ene side bør tælle med, da de udgør en ressource og er medfinansieret af instituttet, på den anden side kan det være problematisk at tælle dem med, da deres tilknytning er tidsbegrænset og et team derfor ikke kan baseres herpå og de kræver ofte supervision, hvilket gør nettoeffekten lille/mindre.
 • Det blev drøftet om fritagne fra undervisningen skal modregnes i årsværkene – de er der jo, men ledelsen har bare besluttet, at de ikke skal bidrage i en periode og lagt opgaverne over på resten af teamet. I den eksisterende opgørelse over årsværk er personer kun medregnet med den brøk, de er forpligtede til at bidrage til undervisningen.
 • Der bør skelnes mellem forskellige typer D-VIP
 • Mandeår skal være årsværk
 • Der blev kort drøftet, hvorvidt post doc og ph.d. skal tælle med, men her varierer det endnu mere, hvordan de bidrager til undervisningen, hvilket bl.a. kan henføres til sprogkundskaber, ligesom de ikke kan eksaminere

Fagene bekræftede dog samtidigt at nøgletallene for deres respektive områder – med forbehold for de påpegede problemstillinger – så nogenlunde retvisende ud.

Videre konkluderes det – igen under forbehold for at der skal arbejdes videre med opgørelsen - at der tilsyneladende ikke er den store forskel i undervisningsbelastning mellem fagene opgjort pr VIP.

Den videre plan er:

A)    en kvalificering af opgørelsen.

B)    en foreløbig tilbagemelding til ledelse.

C)   en orientering af kollegaer i form af at referatet fra mødet udsendes/lægges på medarbejdersiden.

Ad 2
Ole Bækgaard indledte punktet med at sige, at når der ikke er afsat midler i budgettet til ansættelse af ’vikarer’ ved langtidssygdom, barsel og anden fravær fra undervisningen, så falder det tilbage på teamet at få tingene til at hænge sammen ved fravær.

Hertil blev bemærket, at så må ledelsen også betragte aftaler med enkelte VIP om fritagelse pga. f.eks. centerledelse, som en kollektiv aftale med hele teamet. Fritages én belastes de resterende af mere undervisning.

Der blev fremsat forslag om at institutmidler (annuum) fordeles mellem dem, der underviser.  Det ville være optimalt, hvis det var attraktivt at deltage i undervisning, fremfor at var en opgave, der blev pålagt.

I forlængelse af drøftelsen af frikøb kom en drøftelse af forskydning af aftalt undervisning fra lektorer/professorer til ph.d. og post doc. Der var enighed om,  at de faste VIP ikke individuelt må overlade deres undervisning til deres ph.d. og post doc. Ph.d. og post doc skal varetage aftalt undervisning (ofte afgrænses til holdundervisning og øvelser). Begrundelsen herfor er, at undervisningen skal holde et fagligt niveau, og vi står overfor akkreditering, hvor det er vigtigt at vi kan stå inde for, at de centrale dele af undervisningen forestås af faste VIP, således som vi har beskrevet i akkrediteringsmaterialet.

Heraf udsprang så en drøftelse af om teamlederne har de nødvendige kompetencer til at løfte deres opgaver og ansvar. Der blev efterlyst en præcisering fra ledelsen af teamledernes beføjelser. Ole Bækgaard vil udarbejde udkast hertil, men inddrage Per Höllsberg, idet der også bør tages højde for akkrediteringskravene til vores organisering.

Ad 3
Mogens Andreasen klargjorde, at oplæggene kort skal fortælle, hvad fagene underviser i og hvordan. Oplæggene følges af en drøftelse af forslag til integrering/koordinering i mindre grupper. Der blev ikke besluttet at bruge en fælles skabelon for oplæggene.

Ad 4
Ole Bækgaard orienterede om, at i forbindelse med besvarelse af evt. klager er det vigtigt, at der refereres til formuleringerne i karakterbekendtgørelsen og til læringsmålene. Hverken foreslået læsning/pensum eller evt. udvidede målbeskrivelse må inddrages i besvarelsen i klagesager.

Ad 5
Ole Bækgaard sender en mail til teamlederne om, at de skal finde tre-fire VIP (blandt adjunkter, lektorer og professorer i deres team) til scoring af miniinterviews i forbindelse med kvote 2 optagelse. Det bliver 6. juni. På sigt kan vi evt. også sende post doc og ph.d.-studerende til aktiviteten, men første gang mener institutledelsen, at vi skal sende ’faste’ VIP.