Møde i Samarbejdsudvalget (ekstraordinært) 15. april 2021

Møde i Samarbejdsudvalget (ekstraordinært) 15.04.2021

  Til stede: Thomas G. Jensen; Thomas Juhl Corydon; Bertha Mortensen; Steen Vang Petersen; Inger Merete Paulsen; Stinne Ravn Greisen; Gitte Biller; Agnete Larsen; Erling Dammand; Esben Boel; Anne Flensborg, Birgitte M. Christensen.
Fraværende:  Per Höllsberg; Morten Schallburg Nielsen; Jani Kær   
Suppleanter (modtager også mødeindkaldelse og bilag, koordinerer selv vedr. deltagelse i mødet): Rikke Nielsen; Karina Vestergaard Nielsen; Ulla Vosegaard Als; Helle Hasager Damkier; Peter Bjerge; Bettina Grumsen; Rikke Nielsen 
Sekretrariat: HR-partner Pia Lind Lunau Kristensen    

 

 1.  Covid-19-opdatering om genåbning af AU/Institut for Biomedicin
  I mødeindkaldelsen var udsendt seneste Nyhedsbrev fra Universitetsledelsen og link til medarbejder-coronasiden.
  Thomas bød velkommen til mødet, der i dag skal handle om de ændrede regler for fremmøde. Institut for Biomedicin vil søge at administrere fornuftigt og pragmatisk ift. reglerne. Fra den 6. april er reglerne ændret til følgende:
  ”Efter aftale med nærmeste leder kan følgende medarbejdere møde ind på universitetet fra den 6. april: Thomas oplyste, at det nu fremgår af retningslinjerne, at de 72-timer må fortolkes som følger: ” Hvis testen er taget for mere end 72 timer siden, kan testkravet alligevel opfyldes, hvis man jævnt fordelt over de seneste syv dage – for eksempel dag 1 og dag 4 – har fået taget to negative COVID-19-tests.”
  jf. hjemmesiden: https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/retningslinjer-for-test/

  Pia orienterede om, at hun har været i kontakt med teknisk chef Conor Leerhøy (Bygningsservice) inden dette møde, idet Per Höllsberg har fremsendt spørgsmål, om hvorvidt det er muligt at få testfaciliteter i fx Skou-bygningen, nu da alle skal testes regelmæssigt inden man må komme på arbejde – og svarende til det, der tilbydes undervisere på gymnasier. Per har tilføjet, at det kan medføre rigtig meget tabt arbejdstid at stå i kø ved testcentrene.
  Som svar herpå oplyser Conor, at der bliver etableret flere test-enheder, fx på Dale's, i Matematisk kantine og i tvillinge-auditoriet. Der forventes at kunne kommunikeres herom i starten af næste uge. Conor oplyser samtidig, at de nye test-enheder kun er et supplement til de allerede eksisterende testmuligheder, og at man som medarbejder og studerende ikke kan forvente, at de nye test-faciliteter kan tilgodese test af alle AU-medarbejdere og studerende.
  Pia oplyste, at juraen er klar på dette område. Det fremgår af hjemmesiden, ” For at leve op til myndighedernes krav om test og for at sikre et trygt studie- og arbejdsmiljø vil studerende og medarbejdere, der ikke kan fremvise relevant dokumentation, blive bedt om at forlade campus, indtil den rette dokumentation kan fremvises.” Det betyder samtidig, at der kan have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis man ikke lader sig teste, og ikke kan dokumentere via lægeerklæring, at man er undtaget herfra.
  Bertha oplyste, at der har været drøftet i HSU, og da det er et krav fra arbejdsgiver, så må medarbejderen også lade sig teste i arbejdstiden.
  Pia supplerede med, at det er et af de spørgsmål LSU kan blive nødsaget til at drøfte løbende, hvis det viser sig, at det er vanskeligt at blive testet eller der er lange køer for at blive testet, herunder at de nye selvpodningstestcentre alene kan ses som et supplement, og at det derfor kan give mening for nogle medarbejdere fortsat at lade sig teste tæt på deres hjem og uden for arbejdstiden.
  Generelt er der lige nu en opfattelse af, at køerne er mindst rundt omkring, hvis man kan lade sig teste i løbet af dagen på hverdage.
  - Undervisere og andre medarbejdere, der varetager funktioner, som er en forudsætning for, at de studerendes aktiviteter på campus kan gennemføres.
  - Forskere inkl. ph.d.-studerende, der har behov for fysisk adgang til universitetet som en del af deres forskning.
  - Medarbejdere, der varetager kritisk drift af f.eks. laboratorier, klinikker og forskningsinfrastruktur, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt.”

  Det er en forudsætning, ”at alle, der kommer på campus, kunne fremvise en negativ COVID-19-test. Fra den 6. april vil der være opdaterede retningslinjer for adfærd på campus på corona-sitet, og retningslinjer vil være synlige i bygningerne.”
  Thomas oplyste endvidere, at der er forskellig praksis på universitetet ift. kontrol af test. På NAT har man feks hyret et vagtselskab, der kontrollerer alle inden de går ind i bygningerne. På Health har man besluttet, at Bygningsservice forestår stikprøvekontrol af såvel medarbejdere som studerende. Ift. GDPR- og jura er der undersøgt, at det er lovligt at foretage denne kontrol.
  Thomas gentog, at reglerne vil blive tilstræbt administreret ud fra en pragmatisk og fornuftig tilgang, og så alle ikke skal være politibetjente for alle.
  LSU havde en oplevelse af, at ingen endnu har oplevet at skulle fremvise dokumentation for test.

  LSU drøftede udfordringen omkring, hvis man ikke har fået sit (PCR-)testsvar, hvordan kan man så dokumentere, at man er testet.
  Thomas oplyste, at hvis man kan se en test-historik, så vil det formentlig ikke give anledning til yderligere. Hvis en stikprøve viser, at man ikke får foretaget test, så vil Thomas blive orienteret og vil da tage kontakt til medarbejderen.

  LSU drøftede om alle bioanalytikere og laboranter forventes at være tilbage i fuldt omfang. Thomas oplyste, at det afhænger af opgaven. Opgaver, der kan udføres hjemmefra skal fortsat det, men opgaver der kræver tilstedeværelse i laboratoriet må nu udføres forudsat test og overholdelse af øvrige retningslinjer.

  LSU drøftede de nye selvpodningstestcentre. Hvor kommer de til at ligge etc.?

  LSU drøftede, om der er konsekvenser af evt. manglende testning.
  Thomas supplerede, at restriktionerne bygger på tillid til, at alle lever op hertil.

  LSU drøftede, om det er den rigtige løsning, at det er Bygningsservice, der forestår stikprøvekontrollen. Det kan give ubehagelige situationer mellem to AU-medarbejdere – medarbejderen fra Bygningsservice og den medarbejder der bliver kontrolleret - der evt. kender hinanden. Her kunne løsningen med et vagtselskab sikre, at en sådan situation ikke opstår.
  Thomas vil gerne bringe det op igen ved næste beredskabsmøde.

  LSU drøftede, om man kan lade sig teste i arbejdstiden.
  Der var ikke noget til evt. og Thomas afrundede mødet og takkede for deltagelse. Der vil formentlig allerede i dag blive sendt supplerende information ud fra Thomas iht. drøftelserne på dagens LSU-møde.

  HR og institutleder har aftalt, at det for god orden skyld præciseres i referatet, at: "Medarbejdere skal være parate til at fremvise relevant dokumentation for nærmeste leder, som har ansvar for at sikre, at medarbejdere overholder kravet om test.” , jf. https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/retningslinjer-for-test/ - dokumentation skal kunne fremvises på forespørgsel.

  Det er således den daglige ledelse, der har ansvaret ift. medarbejdere - Bygningsservice kan derudover foretage stikprøvekontrol af medarbejdere og studerende.