Ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalget 24. april 2020 (via Skype for Business)

Til stede: Thomas G. Jensen, Morten Schallburg Nielsen, Thomas Juhl Corydon, Birgitte M. Christensen, Per Høllsberg, Bertha Mortensen, Steen Vang Petersen, Inger Merete Paulsen, Ulla Vosegaard Als (for Anne Flensborg), Esben Boel, Jani Kær, Gitte Biller, Agnete Larsen, Erling Dammand, Rasmus H. Olesen.
Fraværende: Anne Flensborg.
Andre deltagere: Christoffer Madsen Raben.

1. Delvis genåbning af instituttet
Thomas G. indledte mødet med, at redegøre for planerne om delvis genåbning. Efter den indgåede aftale mellem Danske Universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet, kan 400 medarbejdere på AU vende tilbage til forsknings-laboratorierne. For Institut for Biomedicin betyder det, at 52 medarbejdere kan arbejde på samme tid i laboratorierne fordelt på instituttet. De 52 medarbejdere fordeles ud på 11 enheder: Biofysik, Anatomi, Fysiologi samt 8 fløje på de 4 etager i Skou bygningen.

Ledelsen har tidligere sendt mail ud på instituttet med henblik på, at få overblik over hvilke medarbejdere, der ønsker adgang til faciliteterne i forbindelse med den delvise genåbning. På baggrund af tilbagemeldingerne har institutledelsen regnet på, hvor meget tid hver enkelt forskningsgruppe har til rådighed i laboratorierne. Her er det gruppernes egen opgave at prioritere fordelingen af tid ift. de forsknings-laboratorieaktiviteter, der er væsentlige grunde til at prioritere. Universitetsledelsen har besluttet, at laboratoriearbejde kun kan ske i tidsrummet 07-23.

Instituttet skal hele tiden kunne fortælle Forskningsministeriet, hvem og hvor mange der er på arbejde, også fordelt på stillingskategori. Det løses ved etablering af online bookingsystem, som forventes implementeret snarest muligt. Det er udelukket, at arbejde i laboratorierne inden dette er implementeret.

Det er endnu uafklaret, om forskningsårsstuderende må være i laboratorierne. Det er muligt for specialestuderende, hvis det aftales med Thomas G. Dyreforsøg aftales med Jakob Harslund.

Udvalget drøftede herefter fordelingen af de 52 medarbejdere. Thomas G. tilføjede at der er tale om 52 medarbejdere ekskl. kritiske personer såsom håndværkere og dyrepassere, og medarbejdere involveret i coronaforskning. Dette medførte et spørgsmål om man, via booking systemet, kan man se hvem der er på arbejde, således at man fx kan aftale at spise frokost udenfor, med passende afstand. Dette var der ikke klarhed over, men Thomas G. bemærkede at ledelsen kun kan se hvem der er kommet ind, men ikke som har forladt bygningerne, da dette ikke kræver adgangskort.

Der var udbredt interesse for, at man bedst muligt udnytter den tid der er til rådighed i laboratorierne, og at man vil oplyse områdekoordinator hvis man er færdig før tid, således at andre kan komme til. For at sikre at alle ved hvem områdekoordinatorerne er, vil deres navne blive sendt ud med et nyhedsbrev i uge 18.

Thomas G. spurgte herefter LSU om holdningen til, at arbejde på skæve tidspunkter. Der var opbakning til dette, under forudsætning af, at man snakker om det i, og koordinerer på tværs af forskningsgrupperne. Tilsvarende var der opbakning til at man viser hensyn til hinanden, særligt hvis nogen føler sig utrygge. Der var tilslutning til, at man vil gøre hvad man kan for at hjælpe hinanden på tværs af grupperne. Vigtigheden af at tage dialogen om utryghed med sin nærmeste leder blev understreget, og der var opbakning til, at Thomas G. sender en mail ud omkring dette.

Dernæst diskuterede udvalget bestilling af nødvendige varer. Udfordringen er i øjeblikket, at postrummet er fyldt, og der er ikke klarhed over hvornår det kan tømmes. Man bør stærkt overveje om det er nødvendigt, eller om man kan låne ved naboen, inden man bestiller varer.

Udvalget drøftede herefter:

  • at det ville være relevant med et akutnummer, man kan ringe til, i tilfælde at man løber ind i problemer.
  • at der er ikke forventes mere undervisning i dissektionsfaciliteterne i dette semester
  • at alle der opholder sig i instituttets bygninger, skal overholde retningslinjer om afstand, afspritning m.m.
  • at spørgsmål vedr. krav om mundbind, samt andre foranstaltninger i dyrestalden, skal henvendes til Jakob Harslund
  • at man ikke kan begynde at arbejde lige så snart man har booket tid. Thomas G. skal i første omgang sige go.

Afslutningsvist diskuterede udvalget behovet for ekstra rengøring under den delvise genåbning. Der lægges ikke op til yderligere rengøring end sædvanligt. Rengøringen afslutter deres arbejde i laboratorierne inden kl. 7. Det blev præciseret at man udelukkende må bruge laboratorierne. Det er ikke tilladt at opholde sig i kontorerne, da disse ikke rengøres under genåbningen.

Thomas G. takkede for et godt møde og ønskede udvalget god weekend.