Møde i Samarbejdsudvalget 18. september 2020

Til stede: Thomas G. Jensen, Morten Schallburg Nielsen, Thomas Juhl Corydon, Per Höllsberg, Birgitte M. Christensen, Bertha Mortensen, Steen Vang Petersen, Inger Merete Petersen, Ulla Vosegaard Als, Esben Boel, Jani Kær, Gitte Biller, Helle Damkier, Peter Bjerge.
Fraværende: Anne Flensborg, Stinne Ravn Greisen, Agnete Larsen, Erling Damma
Sekretrariat: Christoffer Madsen Raben (referent).

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden blev godkendt
 2. Godkendelse af referater
  Referat blev godkendt
 3. Status på håndtering af aktiviteter under covid-19 på instituttet
  Status er at der arbejdes fortsat efter retningslinjerne, faglige aktiviteter fortsætter med videomøder, afstand m.v. Ved sidemandsoplæring er retningslinjen fortsat, at man skal bruge værnemidler, hvis man er nødt til at være tættere end én meter.
  Der opleves en udfordring med værnemidler, hvor afdelinger modtager færre værnemidler end bestilt. På sigt kan risikoen være, at vi ikke kan lave det arbejde vi skal, hvis vi ikke modtager tilstrækkeligt af de fornødne værnemidler. Det kan være nødvendigt at prioritere, hvem der skal have ret til værnemidlerne, hvis lageret svinder ind.
  Ud fra instituttets udmeldinger og retningslinjer, forventes det fortsat at den enkelte medarbejder bruger sin sunde fornuft og selv træffer beslutninger om hvorvidt møder m.m. skal være fysisk eller kan klares på anden vis.
  Thomas G. orienterede om, at kortidsansatte tidligere fik mulighed for at søge om penge til forlængelse på baggrund af corona-nedlukningen. Det udmøntede sig i forlængelser til ca. 15 kortansatte, svarende til 1-2 måneders forlængelse for hver medarbejder.
  Udvalget drøftede herefter øget arbejdspres i dyrestalden, samt udfordringer med at studerende stimler sammen indenfor under dårligt vejr, hvor en mulig løsning kan være, at sætte telte op, hvor de kan opholde sig, fremfor at søge ind i bygningerne.
 4. Forventningsafstemning i forhold til varsling om tilbagevenden efter hjemsendelse
  LSU drøftede forventningsafstemning mellem medarbejder og daglig leder, blandt andet i forhold til mails sendt sent på eftermiddagen omkring varsling om tilbagevenden efter hjemsendelse. Thomas G. understregede at det ikke forventes at man læser mails uden for normal arbejdstid, og man er forstående på instituttet for, at man ikke har set en mail fra fredag eftermiddag, før mandag morgen. Hvis der kommer en stor udmelding fra regeringen omkring retningslinjer eller tilsvarende, kan man med fordel tjekke sin mail inden man møder ind dagen efter, da man må forvente at AU vil melde ud på baggrund af dét.
 5. Økonomi
  Thomas G. orienterede om økonomien. De eksterne midler vokser, og der indhentes flere midler på Biomedicin end hidtil. Forbruget stiger især fordi ansættelser på DR4 stiger. Der arbejdes på at finde mere plads, såsom i Bartholin, men det tager år at renovere.
  De interne midler har været relativt stabile over en periode. Økonomien for 2020 ser ud til at nå det budgetterede, trods Covid-19 og udgifter til renovering. Der var frygt for mindre økonomi fordi færre studerende forventedes at ville bestå, men det ser ikke sådan ud. Udgift til husleje er lidt lavere end forventet, muligvis grundet færre udgifter til energi. Samtidig har der været færre lønudgifter til VIP-ansatte end budgetteret, da nogen har rykket ansættelse ud til private firmaer.
  Der kigges på pladsfordelingen på instituttet, der pt. er ujævnt fordelt. Der opleves pladsmangel i dyrestalden, samt på 2-3. etage i Skou. På sigt overvejes det om der skal etableres ekstra dyrestaldsfaciliteter, fx i Bartholin.
 6. Status/evaluering på den afsluttede årlige lønforhandling
  De årlige lønforhandlinger blev afsluttet primo juni og Thomas G. gav en kort status. Instituttets HR-partner, Dagmar, fik nyt job – uden for AU - inden forhandlingerne var gennemført og derudover besluttede AC-organisationerne at forhandle samlet, hvilket havde indflydelse på den forholdsvis sene afslutning af årets lønforhandling.
  Grundet Covid-19 blev forhandlingerne i år gennemført virtuelt, og der var blandede holdninger til, om det kan være en mulighed at gennemføre forhandlingerne virtuelt fremover. Den samlede ramme var op til 0,5% af lønsummen og instituttet udmøntede med undtagelse af et mindre beløb den samlede ramme. Alle resultater og afslag, til dem, der havde søgt, blev fremsendt af HR via e-boks inden sommerferien. Ud af 75 medarbejdere der enten selv havde søgt om lønforbedring, eller var indstillet af ledelsen, var det muligt at give lønforbedring til ca. 60 medarbejdere ved instituttet.
  Kriterier for de årlige lønforhandlinger næste år.
  Udvalget gav udtryk for at der var oplevet en positiv proces ifm. lønforhandlingen, og vurderede at der ikke er behov for at revidere kriterier for lønforhandling på nuværende tidspunkt.
 7. Drøftelse af planer for virksomheder på instituttet
  LSU drøftede planerne for virksomheder på instituttet, både nuværende samt de, der ønsker at flytte ind. Thomas G. bemærkede at jo flere vi tager ind, desto mere presset bliver vi på kvadratmeterne. Virksomhederne er uafhængige af og bor ikke på instituttet, men betaler for at bruge faciliteterne. For nuværende er der 3 store firmaer tilknyttet, hvoraf ét flytter ud inden for de næste måneder.
  Planen er at omfanget af firma-aktiviteter på instituttet ikke skal øges, men snarere nedbringes. Instituttet vil gerne hjælpe firmaerne i gang, men det er ikke tanken at de skal forblive knyttet til instituttet. Etablering af start-ups skaber private arbejdspladser og spiller godt sammen med strategien om samarbejde. Aktiviteten giver desuden en bonus til budgettet.
 8. Dato for SU-kursus
  Der afholdes SU-kursus for udvalget d. 4. november 2020, kl. 9-16.
 9. Eventuelt
  Udvalget drøftede mulige punkter til næste dagsorden:
  Fokus på instituttets strategi og AU’s overordnede strategi. MUS kan bruges til at få instituttets strategi ned på medarbejderniveau, så medarbejder kan se sig selv i den, og udvikle sig i tråd med strategien.
  Rekruttering: vi skal tænke instituttets strategi + diversitet og ligestilling ind i arbejdet omkring de brede opslag
  Økonomi: Inviter Kenneth Kronow med til, at gå i dybden med økonomien 

Thomas G. takkede for et godt møde