Møde i Samarbejdsudvalget 4. marts 2020

Til stede: Thomas G. Jensen, Morten Schallburg Nielsen, Thomas Juhl Corydon, Birgitte M. Christensen, Bettina Grumsen (for Bertha Mortensen), steen Vang Petersen, Inger Merete Paulsen, Anne Flensborg,Esben Boel, Jani Kær, Gitte Biller, Agnete Larsen, Erling Dammand.
Fraværende: Per Höllsberg, Rasmus H. Olesen.  
Andre deltagere: Dagmar Brøndt Kjær, Kenneth Kronow.

DAGSORDEN:

 1. Konstituering af nyt LSU
  Dagmar sikrer, at der udgår besked fra HR til alle LSU-medlemmer og suppleanter, hvis ikke der er modtaget blanketter ift. ind- og udtræden fra LSU.
  Bertha har tilbudt at fortsætte som næstformand, hvilket et enigt LSU valgte hende til.
  Der er ikke ønsker til ændringer i forretningsorden.
  Dagmar fratræder sin stilling og vil ikke fremadrettet fungere som sekretær for LSU.
  Kursus til LSU-medlemmer blev drøftet. Der var enighed om, at det er en fordel, hvis hele LSU kan deltage samlet evt. på instituttet. Suppleanterne vil gerne deltage. Dagmar sikrer, at hendes efterfølger følger op på dette.
 2. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden blev godkendt
 3. Vedtagelse af årsplan for 2020
  Formatet er tilpasset efter planen blev drøftet i december måned 2019.
  Der er fejl med henvisning til Dagmars o-drev. Dagmar fjerner denne henvisning.
 4. Økonomi
  Thomas gennemgik udsendt årsregnskab 2019 for Institut for Biomedicin. Instituttets forretningscontroller, Kenneth Kronow deltog og besvarede spørgsmål.
  Formatet på regnskabet og de enkelte poster er ikke noget, der er besluttet på Biomed, det er besluttet på AU og Fakultetet. Der er vedtaget en fælles kontoplan på landsplan.
  Formatet skal gerne sikre, at der kan sammenlignes på tværs af institutter mv.
  Om regnskabet generelt kan siges, at der arbejdes i to regnskaber, ét fsva. delregnskab 1 og 2, der dækker over ”interne institutpenge”, dvs. basismidler og indtægter fra undervisningen, og ét fsva. delregnskab 4 og 5, der dækker over eksterne midler. De to forskellige økonomier er tæt forbundne men må behandles forskelligt.
  Der kommer flere og flere eksterne midler. Der er mange forskere, der henter bevillingerne. Disse midler benyttes især til ansættelser på eksterne midler på instituttet.
  Overordnet kan det siges, at økonomien ser fredelig ud. Det hænger sammen på trods af, at der er forandringer i undervisning og byggeprojekter. Underskuddet i 2019 er ca. 4 mio. I denne ”store” økonomi, er dette et mindre minus og ikke bekymrende.
  På trods af stigninger i husleje og andre poster balancerer økonomien blandt andet grundet meroptaget af studerede.
  Der er vækst på de eksterne midler men de interne forbliver nogenlunde som det har været som tidligere – også selvom der kommer flere studerende.
  De 66 mio. ”bygningsomkostninger” er husleje. Huslejen er steget ca. 11 mio. årligt grundet indflytning i Skou i løbet af 2019. Huslejen forventes at stige yderligere, da Skou bebos hele 2020 og de kommende år. Der er taget højde for dette i budget 2020. Der betales på fakultetet gennemsnitshusleje. Man betaler altså det samme pr. m2 uanset hvilken bygning der benyttes. Omkostningerne til Skou-bygningen rammer dermed bredt på fakultetet.
  Overhead blev drøftet. Overhead-indtægterne står regnskabsteknisk i det udsendte materiale som minus 13. Det betyder, at der er en indtægt fra DR4-5 til DR1-2 på ca. 13 mio.
  Det er ikke alle eksterne midler der er overhead på.
  Lundbeck-fonden har der ikke tidligere været overhead på. De igangværende bevillinger har ikke overhead, men de kommende vil få 10%.
  Indtægterne fra overhead er det samme i 2019 som i 2018. Man havde ønsket at overhead-midler var steget sammen med stigningen i eksterne midler, men stigningen i eksterne midler kommer primært fra fonde, der ikke giver overhead.
  På trods af at overhead altså ikke er steget, hænger økonomien sammen.
  Der er hentet 147 mio. kr. hjem til instituttet i eksterne midler i 2018 mod 134 mio. kr. i 2017. Der budgetteres med en yderligere stigning frem til 2020.
  Tilsagn om eksterne midler er højere, end hvad der er forbrugt. Der står pt. Uforbrugte midler på instituttet på ca. en halv milliard. Forbruget på de eksterne midler forventes at af den grund at stige til omkring 200 mio om året.
  Budget 2020 står over for en revision.
  Thomas forklarede, at han har budgetteret med en stigning i lønudgifterne på DR1-2 til nyansættelser, idet det er nødvendigt med flere undervisere pga meroptaget og mere intern eksamination. Birgitte Mønster og Thomas holder møder med de forskellige undervisningsteams om hvordan af  den nye studieordning og det øgede optag bedst kan håndteres.
  Det går overvejende godt i dyrestalden. Der er travlhed, og stigning i indtægter fra dyrestalden. Det er et mål at priserne i dyrestalden afspejler den reelle pris på aktiviteterne i dyrestalden.
  Et spørgsmål der blev rejst er om mindre grupper komme i klemme? Tidligere var dyreforsøg meget billigere og visse steder gratis.
 5. Optakt til de årlige lønforhandlinger
  Dagmar orienterede om processen for de årlige lønforhandlinger. Forhandlingerne på Biomedicin finder sted i maj måned 2020. Der udsendes resultater i umiddelbar forlængelse af forhandlingerne. Lønnen forhandles oftest fra 1. april, hvorfor tillæg vil tildeles med tilbagevirkende kraft.
  Alle forhandlinger vil blive foretaget i 31.3.2012 niveau – bortset fra engangsvederlag der vil være i aktuelt niveau. Som udgangspunkt er alle tillæg pensionsgivende. Dog er engangsvederlag ikke pensionsgivende.
  Dekanen har truffet beslutning om, at lønforhandlingsbudgettet for 2020 er op til 0,5 % af lønsummen til kvalifikations- og funktionstillæg, omklassificeringer samt til engangsvederlag.
 6. Opfølgning på MUS
  Der er flere der har spurgt på hvordan ser det ud på instituttet. Blandt andet dekanatet har bedt om en redegørelse.
  Der har løbende været udsendt orienteringer og beskeder om MUS ud i nyhedsbreve. Thomas har her pålagt alle at afholde MUS. I november blev alle bedt om at henvende sig til Jeannette i fald de ikke var tilbudt eller havde holdt MUS. Jeannette modtog 15 henvendelser. 412 MUS-samtaler er blevet tilbudt/afholdt.
  Det er aftalt, at man ikke behøver at bruge systemet AUHRA.
  Materialet vedr. MUS på hjemmeside giver et godt udgangspunkt for samtalen. Flere ledere har formået at sende folk afsted med en følelse af styrket selvtillid.
  MUS og karriereveje for midlertidigt ansatte blev drøftet. Thomas forklarede, at viceinstitutledere og centerledere afholder mus med disse ansatte. Alle kan dog komme til Thomas for en karrieresamtale. Thomas oplever at flere og flere benytter sig af dette.
  MUS-samtalerne kalder på en vis struktur, der dog ikke må blive så snærende, at samtalen ikke føles let og fri.
  GDPR-sikkerhed og udfordringer ved ikke at anvende AUHRA blev drøftet. Nyt HR-system afventes
 7. Arrangementer på Instituttet
  Der afholdes interne arrangementer på instituttet, f.eks. institutdag, husmøder og lign. Det blev drøftet om disse alle opleves relevante. Alle arrangementerne opleves hver især givende. Særligt institutdagen var der begejstring for. Institutdagen i efteråret 2020 forventes at blive kombineret med besøg af advisory board.
  Husmøderne der afholdes halvårligt, kan til tider opleves om en gentagelse af, hvad der har stået i nyhedsbrevet. Formen på husmøde i Skou-bygningen, skal gentænkes, da kantinen ikke er et godt sted.
  Dekanen og prodekaner kommer på besøg på instituttet ultimo marts måned.
 8. Eventuelt
  Der er ekstraordinært FSU d. 9/3.
  Arbejdsgruppen på fakultetet, der bla har bestået af biomedicinere, har indstillet til røgforbud på AU.
  Der har været ekstraordinært LSU på Klinisk Medicin og der er sparerunde i gang. Hvilke konsekvenser det får for Biomedicin er endnu ikke vist.
  Der er ikke fundet en lokal TR for DM på instituttet. Det er dog et fælles håb, at der vælges en. Olav Berthelsen vil deltage i de årlige lønforhandlinger på instituttet.
  Highlights fra FSU og HSU
  LSUs medlemmer opfordredes til selv at orientere sig i referaterne.
  FSU-materiale findes her:
  http://health.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/samarbejdsudvalg/
  HSU-materiale findes her:
  https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/hsuny/