Møde i Samarbejdsudvalget 7. marts 2019

Til stede:  Thomas G. Jensen, Thomas Juhl Corydon, Morten Schallburg Nielsen, Birgitte Mønster Christensen,  Bertha Mortensen (næstformand), Per Höllsberg, Bettina Grumsen, Inger Merete Paulsen, Anne Flensborg, Esben Boel, Steffen Junker, Helle Damkier, Claus Bülow Knudsen
Fraværende: Dorte Hermansen, Rasmus Olesen. 
Andre deltagere: Dagmar Brøndt Kjær (referent).

 

 1. Dagsorden godkendt
 2. Visioner for Instituttet
  Thomas er blevet genansat for 6 år med mulighed for forlængelse på yderligere 3 år. Thomas fremlagde sine visioner for instituttet.
  Visionerne står på skuldrene af et sundt fundament, da:
  - Vi publicerer flot,
  - Vi har flere studerende end før,
  - Flere eksterne midler,
  - Flere forskningscentre,
  - Flotte priser (Igen i år en eliteforskerpris).

  Vore stillinger er MEGET eftertragtede – til de sidste to faste stillinger var der til hver mere end 90 rigtigt gode ansøgere.
  Vi har en sund økonomi pga fortætning, økonomisk fokus og ansvarlighed samt det øgede optag af medicinstuderende – en sund økonomi vi kan basere en yderligere fremgang på.
  Den helt overordnede vision er, at Instituttet skal blive et internationalt anerkendt fyrtårn for biomedicinsk forskning og uddannelse. Dette skal opnås ved, at særligt at fokusere på 4 områder: Forskning, uddannelse, erhvervssamarbejde og internt på instituttet. Thomas uddybede herefter, hvad ovenstående stiller af nye krav til Thomas selv og ledelsen, og hvordan medarbejderne fremover opleve Thomas som leder.
  LSU drøftede i forlængelse af Thomas’ tale tenure track lektorer. DEA har rejst det oprindelige forslag om at indføre tenure track lektorer på universiteterne. Med tenure track lektorer kan der skabes en ny synlig karrierevej ift. at opnå professorat. Forslaget er ikke rejst for at udfase de almindelige professorer, men det kan måske forventes, at mso-professoraterne vil blive udfaset over tid.
  LSU rejste spørgsmål om, hvorvidt alle forskningsgrupperne skal vokse og hvordan.
  Grupperne kan vokse gennem almindelig vækst eller fusioner. Det blev påpeget, at flere bevillinger er lettere at opnå som en større grupper, og at der er ydet flest nobelpriser til grupper på 7-8 deltagere. En nylig Nature-artikel påpeger at en divers sammensat gruppe giver de bedste forskningsresultater, og fortsætter med en uddybning om, at nyskabende forskning oftest skabes i mindre grupper.
  Thomas’ vision om at støtte de der underviser glædede LSU. Thomas blev spurgt til, hvordan han forestiller sig, at dette kan ske. En mulighed kan være, at der er nogle penge, der kan søges af den enkelte underviser/undervisningsteamet. Dekanen har tidligere haft en sådan ”pulje”. Alternativt kan det være ekstra annuum. Belønning skal tænkes godt igennem, så der skabes det rette incitament. Thomas vil gerne dialog om, hvordan der kan gøres noget særligt for undervisere. Hvordan skabes bedst anerkendelse til de, der før noget ekstra for undervisning. Der er i forvejen forskellige priser til forskerne, men ikke så mange til undervisere. Det er en svær problemstilling at løse, da der er kultur for, at det er forskning, der er meriterende og en universitær karriere derved skabes på baggrund af forskning.
 3. Økonomi, bilag 1, regnskaber 2018
  Thomas fortalte, at regnskabstallene for 2018 er pæne, men at budgettallene for 2019 er der fortsat en vis usikkerhed om.
  Særligt vedr. DR1:
  Færdiggørelsesbonus og ståmidler er faldet. Undervisningsindtægter er således samlet set faldet. Der åbnes formentligt op for, at studerende kan holde op til 3 års pause. Det håbes, at det vil sikre, at de bachelorstuderende gør bachelordelen færdig, førend de holder pause i studiet. Differencen i husleje skyldes forsinkelse i byggeriet. Overheadindtægterne er mindre end budgetteret. På trods af udsvingene ovenfor er det samlet set gået godt.
  Særligt vedr. DR4:
  Forbrug af eksterne midler passer nogenlunde med det estimerede. Desværre med mindre overhead, muligvis fordi nye projekter har taget lidt længere tid end forventet om at komme i gang.
  Der er tilsyneladende en stigning i lønudgifterne. Dette skyldes ikke flere ansatte eller lønstigninger. Der overføres ph.d.-studerende fra forskeruddannelse til instituttet, hvorved instituttets lønudgifter stiger, hvorimod bidraget til forskeruddannelsen falder.
  LSU udtrykte bekymring for, at der på trods af, at instituttet på trods af, at det har sparet 30 mio. kr. på huslejen kan komme ud med et underskud på 10 mio. kr. Thomas forklarede at på trods af udsigten til stigende husleje også er sket en udskydelse af modtagelsen af ekstra midler til dækning af dobbelt husleje. Budgetterne er derfor i balance, da der i de kommende år er budgetteret med store ekstra indtægter og udgifter til dækning af husleje, flytning af stald osv.
 4. status på flytning
  De første er flyttet ind i Skou-bygningen. Bl.a. er der ikke flere Biomedicinere i Viktor Albeck-Bygningen. Det er et stort arbejde at flytte, men det går planmæssigt. Der er stor hjælpsomhed og imødekommenhed folk imellem. Der er fokus på at overdrage erfaringer fra den ene flytning til den næste.
  Det er en stor flytning, der tæller ca. 300 mennesker med alle deres ting. Morten N. fortalte, at de flyttede en mandag og enkelte forsøg var i gang allerede 24 timer senere. Thomas blev opfordret til, at der i nyhedsbrevet orienteres om, hvor spørgsmål skal rettes mod.
  Der er flere forhold i og omkring selve bygningen, der fortsat arbejdes på. Der er derfor fortsat mange håndværkere i bygningen og en vis forstyrrelse må påregnes. Bl.a. forventes det, at der snarest opsættes klædeskabe. Cykelparkering står på depot og vil blive sat op, så snart det er muligt. Der er skriveborde og hylder på de enkelte kontorer. Alle bør tage deres kontorstole med.
  Der har været tale om piccoliner til at servicere de øvrige Biomedicin-bygninger. Thomas forklarede, at Morten Pless fortsat arbejder på denne løsning. Der kom en opfordring til, at der laves job-beskrivelser for piccoliner og at kollegerne i bygningerne orienteres herom, således at den enkelte ved, hvad kan man forvente og ikke forvente.
  Velfærdspulje, i form af evt. ergoterapeut, fysioterapeut, frugtordning eller lign. blev drøftet. Der er investeret i gode kaffemaskiner.
  Fakultetets sikkerhedsrådgiver har orlov. Instituttets daglige arbejdsmiljøleder, Peder, har fokus herpå. Peder kan svare på div. sikkerhedsspørgsmål. Det blev bemærket, at der på hjemmesiden er et ikke-funktionsdygtigt link til ”farligt gods”.
 5. Årlige lønforhandlinger 2019
  Der forhandles på instituttet primo april måned. Der er et fald i antallet af ansøgninger. LSU drøftede kort muligheden for at afholde årlige lønforhandlinger hvert andet år frem for hvert år. En sådan beslutning kræver enighed blandt de faglige organisationer.
 6. Endelig vedtagelse af årshjul for 2019
  Årshjulet blev vedtaget.
 7. APV 2019
  Alle opfordredes til at besvare undersøgelsen. Der er nedsat en følgegruppe og flere fra arbejdsmiljøorganisationen skal på workshops i apv-arbejdet.
  Der skal gennemføres en fysisk apv i skou-bygningen senest 3-4 uger efter de sidste er flyttet ind.
 8. Opfølgning på MUS
  Det er registreret, at der er 324 medarbejdere, der formentligt skal have en mus-samtale. Af disse er det registreret, at der mangler mus-samtaler for 240 medarbejdere. Det er ikke kendt om disse manglende 240 mus-samtaler ikke er afholdt eller afholdt men ikke registrerede. Thomas udtrykte skuffelse over, at der ikke er afholdt flere mus-samtaler. Flytning er hårdt men dispenserer ikke fra, at der skal afholdes mus-samtaler. Der skal afholdes mus-samtaler, kulturen skal ændres og Thomas vil fortsat have fokus herpå. Der er et ønske om at beholde auhra som mus-værktøj. Thomas blev opfordret til, at der skal udsendes en mail med besked om, at der skal afholdes mus-samtaler snarest og inden juni måned.
 9. Eventuelt
  Statens kompetencefond er nedlagt. En ny fond er under opbygning. Der kan læses mere her: www.denstatsligekompetencefond.dk. Der kommer formentligt mere nyt om denne fond ud i efteråret 2019.
  Bettina gjorde særligt opmærksom på, at alle med en kortere uddannelse kan få 10.000 kr i tilskud til efteruddannelse fra omstillingsfonden. Der kan læses mere her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompetencemidler/omstillingsfonden-veu/
  Anni Mandrup Høeg har hidtil været lokal tovholder på tap-pulje, men varetager efter d. 31/3 2019 ikke længere opgaven. Annis efterfølger til denne funktion skal findes, da der er enighed om at pulje og tovholderfunktionen skal fastholdes.