Møde i Samarbejdsudvalget 3. juni 2019

Til stede:  Thomas G. Jensen, Thomas Juhl Corydon, Morten Schallburg Nielsen, Birgitte Mønster Christensen,  Bertha Mortensen (næstformand), Per Höllsberg, Bettina Grumsen, Inger Merete Paulsen, Anne Flensborg, Esben Boel, Steffen Junker, Helle Damkier, Claus Bülow Knudsen,  Dorte Hermansen, Rasmus Olesen.
Fraværende: Steffen Junker. 
Andre deltagere: Dagmar Brøndt Kjær (referent).  

 

 1. Dagsorden godkendt.
 2. Økonomi, orientering ved Thomas G. Jensen
  Der er som bilag 1 udsendt ØR1, 2019.
  Thomas G. orienterede om, at økonomien på trods af store flytteudgifter hænger fornuftigt sammen. Flytteudgifter udgør ca. 6 mio. til gengæld spares der lidt på husleje, da indflytning i Skou blev udskudt. Økonomien til renovering af bygning 1180 er indregnet i de 6 mio. kr. i flytteudgifter.
  Morten N. forklarede, at øvelserne er flyttet ud af bygningen og flere grupper er flyttet ind. Autoklaveforhold er flyttet til bygning 1160. En større gruppe flytter i uge 24.
  Der arbejdes intenst pt. på at klargøre VAB til klinisk farmakologi. Klinisk farmakologi skal på sigt til Skejby, men flytter nu til VAB. Det er desværre nødvendigt med indflytning i VAB uanset at der bruges midler til istandsættelse og kræfter på flytning for en begrænset periode.
  Der etableres pt. øvelsesgang i bygning 1160. Hvordan øvelsesgangen skal bruges efter de tre kendte semestre er ikke helt afklaret. Vi kender ikke den nye studieplan, men formentligt skal gangen anvendes efterfølgende.
  Forbruget af eksterne midler er steget, hvilket i sig selv er godt. Dog er de forbrugte eksterne midler med mindre overhead end ønsket.
  Adspurgt forklarer Thomas, at bygningsfolk og værkstedsfolk fortsat er ansat på og dermed ”udgiftsføres på” instituttet.
  LSU efterspurgte kontoplaner for de 4 forskningssøjler samt til værksted. Kontoplaner muliggør økonomistyring.
  Thomas G. er enig og vil sende forespørgsel til Økonomi. 
 3. MUS
  Thomas og det resterende LSU er enige om, at MUS er vigtigt. Der er ikke forståelse for, at mus ikke prioriteres i de enkelte grupper. Der skal afholdes mus en gang årligt, og vurderes af LSU som en god anledning til at tale sammen uden ”hverdagen” forstyrrer.
  Proces for mus, herunder afrunding af mus-året 2018-2019 og opstart af mus-året 2019-2020.
  LSU enedes om, at Biomedicin fremadrettet skal følge fakultetets mus-årshjul. Det vil sige, at den årlige MUS i gangsættes i august og forventes afsluttet i december måned.
  Mus 2018-2019 har været udskudt pga. flytning og der er flere steder mus ikke er blevet afholdt. Da mus-runden opstartes i august måned, kan de enkelte der endnu ikke har afholdt mus vælge at aflyse mus 2018-2019, således at der ikke afholdes mus to gange inden for en kortere periode.
  Thomas vil orientere om afrundingen af mus-runden 2018-2019 i nyhedsbrev. Det aftaltes videre, at der orienteres ved den årlige opstart af mus-runden, ligesom der i nyhedsbrevet sendes ”remindere” om, at mus-runden er i gang og alle opfordres til at afholde mus. Dertil vil de enkelte på egne mus blive pålagt at afholde mus med egne folk efterfølgende.
  Temaer til kommende mus.
  Der var i LSU enighed om, at det er ønskeligt med øget frihed i mus-samtalen. Der var videre enighed om, at der i 2019-2020 med fordel kan ske anvendelse af stress-folder i mus-samtalen. Folder findes her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/stress/
  Fremtidsplaner for den enkelte bør berøres i mus-samtalen. Der vil i den kommende tid være øget fokus på on-boarding.
 4. APV, fysisk og psykisk – resultater af undersøgelsen
  Thomas G. orienterede kort om processen på instituttet. Der er afholdt dialogmøder og følgegruppen vil nu samle op på indholdet af rapporter og alle input og udarbejde handleplan. Der vil være fokus på, at lave en kort overskuelig handleplan.
  Tidsplan for APV findes her: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/APV/APV_20 19/Tidsplan_til_hjemmeside_070219.pdf
  Rapporter findes her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/apv-rapporter-2019/health/
 5. Arbejdsmiljøstatistik for det forgangne år
  Dagmar gennemgik kort arbejdsmiljø-årsrapporten for 2018. Det kan give et skævt billede at sammenligne sig direkte med andre institutter, da der på Biomedicin har været et fokus på at registrere fravær og på opfølgning på sygefravær. Et fokus det ikke vides, om der har været andre steder.  LAMU vil også gennemgå rapporten , og tiltag forventes taget i LAMU, hvis det findes nødvendigt. Evt. tiltag i LSU skla derfor koordineres med LAMU. Både sygefravær inkl. langtidsfravær (30 dages sammenhængende fravær) og sygefravær fraregnet langtidsfravær er faldende på Biomedicin i årene 2016-2017-2018.
  Der er ikke store udsving i brugen af psykologisk rådgivning. Brugen af psykologisk rådgivning kan læses på flere måder. Instituttet har som sådan ikke et mål om at nedbringe brugen af psykologisk rådgivning, da det kan være medvirkende til at den enkelte har det bedre på arbejde, kan nedbringe sygefraværet og måske helt forebygge sygdom. Der har på instituttet været et fokus på at udbrede kendskabet til ordningen.
  Årsrapport for 2018 findes her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoestatistikker/ , BILAG Arbejdsmiljøstatistik 2018 Årsrapport FAMU FSU 
 6. Status/evaluering på den afsluttede ordinære lønforhandling + kriterier for de ordinære lønforhandlinger næste år
  De årlige lønforhandlinger på instituttet er næsten gennemført. Der var ros til processen fra alle involverede. Instituttet har udmøntet næsten hele rammen på de 0,7% af lønsummen.
  Der er fortsat et ønske om ændring af resultatskema, således at resultat står først i tilbagemeldingerne. Dagmar formoder, at det lykkes at få denne ændring implementeret i 2020.
  Det prioriteres, at der gives tilbagemeldinger til alle, der har indstillet sig selv til forhandlinger. Der er fakulteter, der ikke sender afslag. En praksis der ikke ønskes implementeret på HE.
 7. Eventuelt
  Alle der er flyttet/flytter opfordres til at få ændret adressen i pure mv. det kan være problematisk at finde hinanden, hvis ikke data holdes opdateret. Der skal blot sendes besked til sekretær Ulla Als, der vil sørge for, at adresse mv. opdateres.