Referat af SU-møde 25. februar 2013

Thomas G. Jensen, Bettina W. Grumsen, Anne Marie Bundsgaard, Morten Schallburg Nielsen, Helle Høier (suppleant for Bertha P. Beck Mortensen), Inger Merete Skrubbeltrang Paulsen (suppleant), Claus Bülow Knudsen, Anne Flensborg, Zitta Glattrup Nygaard, Helle Christiansen, Helle Damkier, Steffen Junker, Peter Holm-Nielsen, Bertha P. Beck Mortensenm Thomas Corydon, Ole Bækgaard Nielsen.
Fraværende: Per Höllsberg.
Øvrige deltagere: Bo Søgaard Sanden, HR; Anni Mandrup Høeg (ref.)

DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering om instituttets økonomi og drift v/institutlederen (herunder status psykisk APV-proces)
 3. Høring MUS-koncept – LSU skal aflevere høringssvar direkte til HSU senest 28/2
 4. Lønforhandling 2013, særlige formål og indsatsområder. Kriterierne anvendt i 2012 fastholdes på fakultetsniveau. Hvad vil vi på instituttet?
 5. Drøftelse af kriterier, der skal anvendes ved vurderinger af, hvem der skal afskediges ved ophør af finansiering. Jf. delpolitik om uansøgt afsked i personalepolitikken
 6. Godkendelse af revideret retningslinje for ansættelse (TAP)
 7. Godkendelse af reviderede retningslinjer for lån af institutbiler
 8. Status på arbejdsgruppe som arbejder med introduktion
 9. Drøftelse af ændring af behandling af TAP kursusansøgninger – i dag er der fire ansøgningsfrister, skal det i stedet være løbende vurdering?
 10. Orientering fra HSU og FSU
 11. Eventuelt

Ad 1
Dagsorden godkendt.

Ad 2
Økonomi: Regnskabet for 2012 forelægger ikke endnu, men der er indikationer på at det bliver bedre end ventet ved udgangen af 3. kvartal. Det er primært driftsudgifterne som har udviklet sig uventet. Regnskab 2012 giver ikke anledning til umiddelbare ændringer i budget 2013.

AUs økonomi: Jf. budgettet er AU økonomisk presset af følgende tre udviklingstendenser:

 • Faldende afregning pr studerende (effektiviseringskrav)
 • Øget konkurrence om forskningsmidler
 • Øget konkurrence om kontrakter om myndighedsbetjening

Det betyder bl.a. at der vil komme mere fokus på, at der er reel udgiftsdækning i de projekter der søges om eksterne bevillinger til – især dem uden overhead.

Psykisk APV: Rapporterne er nu offentlige og arbejdet med at udarbejde handleplaner begynder nu, bl.a. i en lokalt nedsat kontaktgruppe. Thomas G. Jensen har bl.a. bidt mærke i: Generelt trivsel, men også at mange har problemer med stress og arbejdspres. Instituttet skiller sig negativt ud ift at mange VIP er bekymrede over fremtidsudsigterne.

Seniorsamtaler: Påbegyndt i første omgang med medarbejdere på 64+ år

Møder første halvår: Planlagt 4 husmøder (heraf er et afholdt), 2 VIP-møder, heraf et temamøde om undervisning, institutmøder mv. Åbning af neuro initiativ fejres 5. marts med arrangement i Aulaen.

MUS-samtaler: Skal afholdes i efteråret, men inden da skal ledere klædes på til dem.

Etablering af netværk for nye adjunkter og lektorer: Under etablering med henblik på at medvirke til at nye får en bedre start i deres nye rolle.

Byggeri: Efter ombygning og nybygning vil der være én dyrestald + evt. faciliteter til korttidsforsøg to andre steder. Tidsplan for byggeri er fortsat uafklaret.

Center for fænotypering: Er under etablering. Der vil blive opslået 1 evt. 2 stilling(er) finansieret af strategimidler.

Institutforumvalg: Valg er overstået og der er indkaldt til første møde 4. april, hvor forummet skal konstituere sig.

Ad 3
Formandskabet fik følgende input til høringssvaret:

Ang. arbejdsgangene med indtastning i IT-system: Det blev på den ene side problematiseret, at kravet om at medarbejdere skal indtaste i IT-system kan få medarbejdere til at fravælge MUS, samt give et forskelligt afsæt for opfølgning på MUS. På den anden side blev der fra en leder fremhævet at lagringen i et IT-system, gør det mere overskueligt for ledere som skal afholde mange samtaler. Der blev drøftet alternativer – f.eks. at andre kan indtaste skemaer udfyldt i hånden, men det ville give et problem med fortrolighed. Måske skal der kunne skannes og uploades i systemet?

Ang. ledere uden råderet over kursusmidler: Det blev drøftet, hvorvidt det er et problem, at medarbejdere skal have MUS med nærmeste leder uden økonomisk råderum. Enighed om at det er vigtigt at melde ud, hvordan det håndteres i samtalerne. Thomas G. Jensen understregede at det ikke må være det centrale i MUS-samtaler.

Det ønskes afklaret, hvor længe MUS-skemaerne må opbevares.

Der blev efterspurgt at medarbejdere kan bede om MUS med f.eks. institutleder/viceinstitutledere, f.eks. laboranter hvis VIP står foran pensionering.

Ad 4
Det blev drøftet, hvorvidt LSU skal supplere det prioriteringsgrundlag, der pt. er til rådighed, dvs dels FSU-papiret, dels lønaftalerne med de enkelte faggrupper og lønkataloget for VIP.

LSU har i forbindelse med sidste lønforhandling drøftet svagheder ved FSU-papiret, nemlig at mange har svært ved at se sig selv ift de nævnte kriterier.

Thomas G. Jensen gav udtryk for, at han på sigt ønsker noget fælles for instituttet. Han er inspireret af Økonomi og Planlægning som har lavet et oplæg med overskrifterne:

 • Kvalitet og produktivitet i opgaveløsningen
 • Forbedring og fornyelse ift arbejdsopgaver
 • Relevant kompetenceudvikling/faglig udvikling
 • Samarbejde med kollegaer
 • Brugerorientering

 Det blev aftalt følgende:

 • Når instituttet skal udsende information til medarbejdere i starten af april om næste ansøgningsrunde, så henvises der til praksis fra TAP-runden i efteråret + lønaftalerne. Det anføres også, at tidligere udarbejdede ansøgninger kan genfremsendes.
 • LSU går i gang med at lave eget papir om prioritering – Thomas G. Jensen kommer med oplæg til et kommende LSU-møde

Ad 5
Institutledelsen forelagde LSU, at det kan indgå som et kriterium for udvælgelse af medarbejder til uansøgt afsked, hvor en finansiering ophører.  Således at når en bevilling til et afgrænset forskningsområde f.eks. et lab borfalder, så må det i vurderingen af, hvem der skal indstilles til uansøgt afsked, indgå i vurderingen, hvor forskningen ophører. 

Fordelene vil være, at finansieringsproblemer måske i mindre grad påvirker hverdagen for det det samlede institut og afstedkommer mindre utryghed.

Ulemperne vil være bl.a. at medarbejderne vil opleve specifikke laboratorier som mere usikre end andre at være beskæftiget i, ligesom det også kan være uhensigtsmæssigt for instituttet forskningsmuligheder, hvis man frasiger sig muligheden for at omprioritere ressourcer ifm ophør af ekstern finansiering.

LSU tog oplægget til efterretning, sammen med tilkendegivelsen fra ledelsen af at man fortsat ønsker opstillet flere supplerende kriterier af den nedsatte arbejdsgruppe.

Det blev også bemærket fra LSU, at det var vanskeligt at forholde sig til kriterier, når der ikke er fremlagt et konkret finansieringsproblem.

Ad 6
Godkendt med følgende rettelser:

 • Der skal tilføjes, at institutlederen kan beslutte, at det ikke er nødvendigt, at der nedsættes et ansættelsesudvalg, som beskrevet i retningslinjerne, ud fra en samlet vurdering af opslag, forventet ansøgerfelt mv
 • Hvor der står AMIR skrives der i stedet arbejdsmiljørepræsentant
 • Under punkt 5 Ansættelsesprocedure skrives der ind, hvor HR-afdelingen varetager opgaverne

Ad 7
Godkendt med følgende rettelser:

 • Under pkt. 1 skal indføjes ”i Danmark” i linje 5
 • Under pkt. 12 skal indføjes, at det lokale sekretariat står for det administrative
 • Under pkt. 12 skal indføjes, at det lokale sekretariat skal have den underskrevne blanket

Ad 8
Arbejdsgruppen har holdt et nyt møde og fordelt en række skriveopgaver. Sidste afleveringsfrist er 2. april.

Ad 9
Medarbejdere har oplevet, at fristerne for ansøgninger om støtte til kurser har passet dårligt til tilmeldingsfristerne til kurser. Det blev derfor besluttet, at der fremover skal være behandling af ansøgninger hver 2. måned. Samt at det skal være muligt for medarbejdere at ansøge om kurser på forskud. Ved man f.eks. at der halvårligt udbydes et engelskkursus i AUs kursuskatalog med fast indhold og pris, kan man søge bevilling af dette, inden kursuskataloget er udsendt. Ulempen ved de nye regler er en tungere administrativ byrde og sværere vilkår for prioritering.

Ad 10
HSU har holdt møde ang. APV. Her blev der fremhævet nogle af de samme resultater, som Thomas G. Jensen også nævnte bl.a. stress (antallet af medarbejdere med stærke stresssymptomer er øget fra 11-16%) og mange VIP angiver problemer ifm at kombinere arbejde og privatliv (42%).

FSU har holdt ordinært møde i januar, hvor lønkataloget for VIP bl.a. blev præsenteret, og FSU har været på SU-kursus. Her blev det bl.a. drøftet, hvordan FSU bedre kommunikerer ud, hvad der foregår der.

Ad 11
Aftalt at referatet skal ud hurtigst muligt efter møderne jf. forretningsordenens frister.