Formalia

På institutter med mere end 25 ansatte er det obligatorisk for institutledere at nedsætte et Samarbejdsudvalg (jf. Samarbejdsaftale for AU (endnu ikke underskrevet) §8 Etablering af samarbejdsudvalg på institutniveau / vicedirektørniveau / centerniveau (LSU).

Overordnet formål og krav til samarbejdsudvalg er fastsat i Personalestyrelsens Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner  - her i uddrag:

Formål  

  • At fastlægge rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi.
  • At fastlægge personalepolitiske rammer som fremmer kompetenceudvikling og som skaber lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens målsætning.
  • At medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø

Udover at supplere og understøtte samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i  hverdagen, stilles der krav om, at A- og B-siden i Samarbejdsudvalget holder hinanden informeret om relevante forhold på arbejdspladsen, og at disse drøftes.

Sammensætning af SU
SU er sammensat af en formand, en næstformand, en A-side og en B-side.

A-side medlemmer er udpeget af ledelsen/formanden.
B-side medlemmer er valgt/udpeget af de forhandlingsberettigede organisationer.
Næstformanden er udpeget af B-siden.
Formanden er født medlem (= institutlederen).

Ledelsen skal informere om

  • Arbejdspladsens seneste udvikling og den forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation
  • Arbejdspladsens aktuelle situation og den forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse, især i forbindelse med strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng.
  • Andre beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold.
  • Udbud og udlicitering.

SU’s arbejdsområder i uddrag
Personalepolitik, kompetenceudvikling, trivsel, sygefravær.