Møde 15-01-2020

Møde i Institutforum 15. januar 2020

Deltagere: Anette Thomsen, Anne Flensborg, Annette Gudmann Hansen, Janne Lebeck, Jeppe Prætorius, Jonathan Yde, Jørgen Andresen, Kasper Munch Lauridsen, Lone Sunde, Marina Romero-Ramos, Martin Roelsgaard Jakobsen, Mogens Andreasen, Steen Vang Petersen,Thomas G. Jensen, Morten Pless (Referat).
Fraværende: Dorte Hermansen, Gitte Fynbo Biller.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Start-Up virksomheder på Biomedicin
  Thomas redegjorde kort for de virksomheder, der i øjeblikket er på Biomedicin og for de udsendte retningslinjer fra DTU.
   Der er opbakning til at Biomedicin hjælper nye virksomheder på vej, men det er nødvendigt med nogen retningslinjer, så man undgår problemer, f.eks. med vejledning af PhD-studerende, ansvarlig forskningspraksis og rettigheder til forskningen.
  I forhold til retningslinjerne fra DTU mener Institutforum, at det er godt med de forskellige konstruktioner, men at det samtidig er vigtigt med fleksibilitet i håndteringen, da virksomhederne er meget forskellige og ikke altid passer ned i forud definerede kasser.
  Det er vigtigt, at der laves klare aftaler med VIP der ansættes i virksomheder mht. undervisningsforpligtelse mv., så der kan planlægges i de enkelte undervisningsteams.
 3. Budget 2020 (bilag følger)
  Thomas G. Jensen orienterede om budgettet for 2020. Budgettet balancerer, men det er stramt og der er væsentlige usikkerheder. På trods af en stor stigning i eksterne midler er overheadindtægterne ikke fulgt med, hvilket presser basismidlerne. Vi har de kommende år en stor stigning i huslejen, som er indarbejdet budgetterne. Omkring 2022 forventes indflytning i den renoverede Bartholin Bygning, hvilket vil betyde en stor ekstra omkostning til flytteudgifter og inventar i det år. Instituttet arbejder på hvordan vi kan sørge for rum i budgettet til flytteudgifterne. Meroptaget, den nye studieordning og den øgede interne censurs betydning for budgettet blev drøftet. Hvis instituttet ikke havde fået meroptaget og ændret på censuren ville budgettet have set værre ud.
  Lønomkostningerne i budgettet er stabile men på grund af forventede fratrædelser arbejdes der målrettet med planer for rekruttering af nye VIP og Thomas G. Jensen orienterede om rekrutteringsstrategien og processen.
 4. Instituttets eksterne hjemmeside
  Instituttets eksterne hjemmeside har to målgrupper: Eksterne forskere og fonde. Det er to målgrupper, der kan være svære at nå med den samme kommunikation. Forskere vil ofte være interesserede i mere videnskabeligt og detaljeret indhold end fonde. Det forsøges balanceret ved at have lettere artikler på forsiden og mere dybdegående artikler på forskningsgruppernes sider.
  Det blev foreslået at gøre mere ud af ”livet på Biomedicin” og fortælle mere om alle de ting der foregår af både social og faglig karakter. Instituttet vil i samarbejde med HE-Kommunikation og med inddragelse af VIP på instituttet arbejde videre med siderne i den kommende tid.
 5. Eventuelt
  Intet