Møde i Institutforum 20. april 2019

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Visioner for Institut for Biomedicin
  Thomas G. Jensen orienterede om sin genansættelse som institutleder de næste seks år og redegjorde for de visioner, han har for instituttet i den kommende periode.
  Institutforum drøftede herefter visionerne. Institutforum synes det er vigtigt, at der er plads til både små/store forskningsgrupper, rekruttering er vigtig og det samme er karrieremulighederne for de nuværende ansatte på instituttet.
  Det blev foreslået at øge CESU´s kontakt til instituttet og deres udbud af kurser med relevans for undervisere på Biomedicin, det kan være med til at opkvalificere underviserne på Biomedicin.
  Der bør desuden sikres midler til kompetenceudvikling/rejser for undervisere der ønsker at opkvalificere sig eller hente inspiration til undervisningen i udlandet. De studerende efterlyser flere studenterundervisere/brug af forskningsårsstuderende i undervisningen.
  Institutforum lagde vægt på at i forhold til trivsel på arbejdspladsen handler det i høj grad om at lytte til medarbejderne.
 3. Understøttelse af diversitetskultur på Biomedicin
  Instituttet ønsker at understøtte en diversitetskultur. Institutforum diskuterede hvordan dette bedst kan gøres og et bud kan være at styrke samarbejdskulturen på tværs af instituttet.
 4. Rekruttering
  Orientering om rekrutteringsprocessen. Der er kommet mange kvalificerede ansøgere til de opslåede VIP-stillinger.
  Institutforum foreslog at reducere kravene til ansøgninger. De tager i dag meget lang tid at lave og med de brede opslag af stillinger må det formodes, at mange medarbejdere bruger meget tid på at søge.
 5. Meddelelser
  Ingen
 6. Eventuelt
  Intet