Møde i Institutforum 19. juni 2019

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Drøftelse af indsatser på baggrund af seneste APV
  TGJ orienterede om baggrunden for APV og gennemgik resultaterne: (https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/apv-rapporter-2019/health/)
  Et særligt fokusområde bliver udvikling af karrieremuligheder for faste VIP.
  Instituttet ligger på gennemsnittet hvad angår vold, trusler og seksuel chikane. Alle former for chikane er uacceptabel og medarbejdere opfordres til at henvende sig til ledelsen eller TR, hvis man oplever mobning eller anden krænkende adfærd.
  TGJ ønsker at flere deltager i de faglige netværk på tværs af forskningsgrupperne, herunder f.eks. seminarerne, for at styrke samarbejdet og sammenhængskraften på instituttet. En idé er at lægge seminarerne i kantinen i Skou-bygningen og servere en sandwich til deltagerne. Det blev diskuteret om det vil lægge for meget beslag på kantineområdet, men der var opbakning til at prøve idéen af.
 3. Sociale arrangementer på Biomedicin
  Skou-bygningen giver gode muligheder for at afholde sociale og faglige arrangementer, der styrker kendskabet på tværs af grupper og bygninger. Der arbejdes med flere forskellige typer af arrangementer og Institutforum opfordrede til at man inddrog medarbejderne i at arrangere forskellige former for sociale sammenkomster, gerne med faglige indslag.
 4. Erfaringsudveksling i forbindelse med flytningen
  Institutforum roste planlægningen og mente at flytningen generelt var godt planlagt.
  Det blev foreslået, at arrangere rundvisninger  for nye medarbejdere som en del af et introprogram. TGJ redegjorde for sin idé om med jævne mellemrum at invitere nyansatte til en uformel velkomst sammen med institutlederen. En rundvisning kunne indgå heri.
  Det blev foreslået at man ved næste flytning flytter fællesfunktioner først og at man sikre kontinuerte udmeldinger omkring hvornår faciliteterne i de nye bygninger står klar til brug.
  Der blev foreslået en analog ”Ris og ros kasse”, som man en gang havde i Bartholin.
  Der blev efterlyst en liste over hvem man skal skrive til med forskellige problemer vedr. bygningerne og ibrugtagningen.
 5. Eventuelt
  Intet