Møde i Institutforum 19. december 2018

Til stede: Alice Knudsen, Lone Sunde, Anette Thomsen, Annette Gudmann Hansen, Inger Merete S. Paulsen, Janne Lebeck, Jeppe Prætorius, Jørgen Andresen, Kasper Munch Lauridsen,  Marina Romero-Ramos, Martin Roelsgaard Jacobsen, Mogens Andreasen, Steen Vang Petersen, Thoms G. Jensen, Morten Pless (referent).
Afbud: Dorte Hermansen, Merete Kjær, Anne Flensborg.  

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt
 2. Budget 2019
  Budgetter ser ud til at være i balance i de kommende år, men der er væsentlige usikkerhed omkring udgifter til byggeri og flytninger. Som følge af meroptaget på medicinuddannelsen forventes det at alle undervisningsgrupper kan udvides. Opslaget af hhv. en lektorstilling og en professorstilling har fået mange ansøgninger.
  Der arbejdes på en ny økonomimodel for fakultetet. Biomedicin deltager i arbejdet, det er ikke meningen at modellen skal betyde store forskydninger mellem institutterne. Der forventes en stigning i størrelsen af de eksterne midler.
 3. Ændret organisering af forskningen på Biomedicin
  Instituttets forskning vil fremover blive opdelt i fire forskellige forskningsområder med hver sin forskningskoordinator. Søren Paludan bliver udpeget som viceinstitutleder for forskning, og bliver en del af institutledelsen. Organiseringen svarer til den struktur, der er på undervisningsområdet med undervisningskoordinatorer for hvert fag, der overordnet ledes af viceinstitutlederen for uddannelse. Det er stadig ønsket at bevare instituttets flade struktur med kort afstand fra medarbejderne til institutledelsen.
  Titlen ”forskningskoordinatorer” og arbejdsopgaverne, herunder deres ledelsesbeføjelser blev drøftet intensivt. Funktionsbeskrivelse udarbejdes sammen med beskrivelse af de fire områder.
 4. Orientering om flytteprocessen
  Bedste bud på opstart af flytteprocessen er pt. starten af marts. Tidspunktet afhænger bl.a. indregulering af bygningens ventilation og opstart af dyrestaldsfaciliteterne. Der er oprettet en side på medarbejderhjemmesiden med information om flytningen. Der gives besked senest fire uger inden flytningen påbegyndes.
 5. Instituttets og fakultetets prioriteringer for 2019
  Punktet er en opfølgning på drøftelsen fra sidste møde i Institutforum om strategi. Følgende initiativer forventes videreudviklet, igangsat eller udbygget:
  - Grant writers – korrektur af ansøgninger betalt af instituttet
  - Fokus på overhead eller anden inddækning i ansøgninger
  - Summer Schools
  - Rekrutteringsplan: Mindst to brede opslag på to forskellige niveauer hvert år
  - Fastansatte forskere på barselsorlov tilbydes post. doc. under barselsorlov
  - Støtte til udlandsophold med familien
  - Medarbejderudviklingsplan for alle
  -Joint post doc recruitment
  - Innovation: Proof of concept koncepter samt plads
  - Exitstrategi for succesfulde innovationsprojekter
  - Alle seminarer skal på den eksterne hjemmeside
  - Udvikling af netværk mellem mindre forskningsgrupper
  - Fortsat effektivisering af administrationen
 6. Meddelelser
  Som følge af flere indbrud i biler og indbrud i bygninger blev sikkerheden i Universitetsparken diskuteret. Institutledelsen vil tage sikkerhedsspørgsmålet op med dekanen samt opnormere den sikkerhedsrundering, der foregår i parken i en periode.
 7. Eventuelt

Intet