Møde i Institutforum 12. september2018

Til stede: Alice Knudsen, Anette Thomsen, Anne Flensborg, Annette Gudmann Hansen, Inger Merete S. Paulsen, Janne lebeck, Jeppe Prætorius, Jørgen Andresen, Kasper Munch Lauridsen,  Marina Romero-Ramos, Martin Roeslgaard Jacobsen, Mogens Andreasen, Steen Vang Petersen, Thoms G. Jensen, Morten Pless (referent).
Afbud: Dorte Hermansen, Lone Sunde, Merete Kjær.

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.
 2. Instituttets strategi
  Thomas redegjorde for strategiens opbygning og sammenhængen til fakultetets og universitetets strategier. Medlemmerne af institutforum havde herefter mulighed for foreslå initiativer under strategiens fire overskrifter: Infrastruktur, forskning, undervisning og rekruttering.
  Infrastruktur:
  Klasse 3 corefacilitet
  Torsdagste, wine and cheese eller andre sociale arrangementer evt. målrettet bestemte grupper. - - - Overvej frekvensen, fx månedligt
  Bedre oversigt over forskellige tekniske kompetencer evt. database på hjemmesiden.
  Corefacilitet for adfærdsstudier
  Massespek/cytometri til FACS-core
  Laserscanning cytometer
  Klasse-3 FACS
  Forskning:
  Synliggør den innovation der finder sted på instituttet
  Oprette Proof of Concept lab
  Samarbejde med start-ups om udstyr
  Fokus på udvikling af forskningsområderne (evt. rekruttering) – hvad bliver det næste store område? Husk at tænke nyt.
  Undervisning:
  Sociale og faglige arrangementer for studerende
  Rekruttering:
  Hvordan tiltrækkes de studerende til forskningen
  Mere fokus på modtagelse af nye medarbejdere
  Talentudvikling af dem vi allerede har, fx ledelses og projektledelseskurser. Synliggørelse af muligheder for lektorer. Planer for alle medarbejdere.
  Kompetenceudvikling.
  Supervision af PhD-studerendes undervisning
 3. Campus 2.0
  Institutforum drøftede inputs til høringen fra Universitetsledelsen vedr. udviklingen af Campus 2.0
  Opholdssteder til de studerende både studiepladser og opholdssteder.
  Skabelse af gode laboratoriemiljøer
  Lokaler til fase 1 kliniske forsøg
  Pladser til start ups inden for life sciences, måske kan start ups medfinansiere. Få Novo fonden indover.
  Infrastruktur der muliggør pakkelevering på trods af trafikbegrænsninger
  Private cafeer
  Man burde tænke undervisningsfaciliteter til store hold ind i planen.
  International børnehave
  Lokalestørrelse
  Udendørs fitness og grill
  Overdækket cykelparkering
  Vedvarende energi og bæredygtighed.
 4. Status på opførelsen af Skou Bygningen og flytteprocessen
  Morten redegjorde kort for byggeriets stade og udskydelsen af starten af indflytningen til uge 46.
  Institutforum bemærkede, at udskydelsen af flytningen kan give problemer på grund af juleferien. Nogle forskningsgrupper kan f.eks. være afhængige af udstyr, der først flyttes meget senere end gruppen selv på grund af julen.
  Institutforum havde flere spørgsmål til den praktiske gennemførelse af flytningen. Herunder bestilling af flyttefolk til specialudstyr samt flytning af frysere og kemikalier. Morten tager spørgsmålene med hjem og de vil blive besvaret i den generelle flytteinformation fra instituttet.
 5. Udpegning af medlemmer til rådgivningsudvalg i forbindelse med opslag af institutlederstillingen
  Steen Vang Petersen
  Mai Marie Holm
  Mette Madsen
  Morten Skovgaard Jensen
  Kasper Munch Lauridsen
  Inger Merete S. Paulsen
 6. Udpegning til akademisk råd
  Janne Lebeck indstilles til den ledige plads i Akademisk Råd
 7. Eventuelt
  Parkering er igen et problem i universitetsparken. Der ses igen ofte folk der parkerer på AU’s pladser uden at de har et ærinde på AU. Institutforum opfordrede til at der tages fat i de ansvarlige for parkeringssystemet, så det sikres, at det kun er ansatte på AU, der kan parkere på pladserne.
  Flere efterlyste en licens til softwaren Prism. Morten undersøger priser og muligheder.