Møde i Institutforum 10. januar 2018

Deltagere: Alice Knudsen, Anette Thomsen, Anne Flensborg, Inger Merete S. Paulsen, Steen Vang Petersen, Lone Sunde, Marina Romero-Ramos, Janne Lebeck, Dorthe Hermansen, Martin Roelsgaard Jacobsen, Annette Gudmand Hansen.
Afbud: Jeppe Prætorius, Caroline Winther Boye.

DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Budget 2018
  3. Flytteplaner
  4. Ny studieordning for Medicinuddannelsen
  5. Eventuelt

Ad 1
Godkendt.

Ad 2
Thomas G. Jensen (TGJ) orienterede om den økonomiske situation på instituttet.

Fokus er især på delregnskab 1, som er instituttets almindelige drift. I de sidste to år har der været balance eller overskud på instituttets drift, og det ser ud til, at kommer et overskud på mellem 7 og 10 mio. kr. i 2017. Instituttet forventer at få lov til at overføre overskuddet, så det kan anvendes i forbindelse med de udgifter, der kommer i forbindelse med byggeriet af Skou Bygningen. 

På de eksterne midler er der en stigning i overheadindtægterne, og niveauet er flot i forhold til de andre institutter på fakultetet, men ikke så højt som f.eks. institutter på ST. Der er stadig en opgave i at blive bedre til at tiltrække fondsmidler med overhead. 

Økonomien omkring opførelsen af Skou Bygningen og renoveringen af Bartholin er fortsat et væsentligt usikkerhedsmoment i instituttets økonomi. For at mindske de faste udgifter til husleje og forbedre byggeøkonomien i Skou Bygningen er det besluttet ikke at gennemføre renoveringen af Anatomi som planlagt, men i stedet fraflytte bygningerne efter renoveringen af Bartholin. Beslutningen vil give en samlet besparelse på Biomedicin på ca. 9 mio. kr. årligt. 

Dekanen har indkaldt til nye dialogmøder om økonomien, hvor der skal udarbejdes nye budgetter for 2018 til 2021. Der er fokus på at få balance i økonomien efter byggeprojekterne. Balancen er ikke helt opnået endnu, og vi må forvente at skulle være økonomisk tilbageholdende i de kommende år.  Der bliver fokus på øget inddækning fra eksterne midler og ansættelse af PhD-studerende på eksterne midler. 

Institutforum drøftede forskellige tiltag, der kan forbedre instituttets økonomi. Der blev bl.a. peget på øget ekstern finansiering af teknisk personale, opkrævning af  bench fees og flere spinout virksomheder der kunne finansiere dele af instituttets drift. Herudover blev benchmarking i forhold til andre institutter og udarbejdelsen af den nye rekrutteringsplan kort drøftet. 

Ad 3
TGJ orienterede om flytteplaner og fortætning.

Det blev drøftet hvad der skal ske med dyrestaldene efter overtagelsen af Skou Bygningen. På den ene side er der mulighed for effektiviseringer ved kun at have én dyrestald, men på den anden side kan der være problemer med overførsel af dyr fra de gamle stalde til den nye, ligesom det at have en dyrestald tæt på forskningsmiljøet af nogen bliver set som en fordel. Spørgsmålet vil bliver afklaret på et senere tidspunkt i forbindelse med planlægningen af flytteprocessen.

Ad 4
TGJ orienterede kort om oplægget fra studienævnet om en ny studieordning.        

Ad 5
Fakultetets kommunikationsafdeling har revideret instituttets eksterne hjemmeside med præsentation af bl.a. forskere og forskningsaktiviteter. Hjemmesiden drøftes på det næste møde i Institutforum.

De PhD-studerendes mulighed for at få computer blev diskuteret. Der blev spurgt om IT-afdelingen kan installere standardprogrammer på medarbejderes private PC’ere, som de bruger arbejdsmæssigt. Morten Pless vil undersøge spørgsmålet.