Referat af første møde i Forskningsudvalget

Tid og sted: Torsdag 30. juni 2011 kl. 10 – 12 i Biblioteket, Bartholin 6. etage.
Til stede: Mette Madsen, Anders Nykjær, Poul Henning Jensen, Christian Aalkjær, Jens Leipziger, Søren Paludan, Ulf Simonsen, Birgitte Brock, Steffen Thiel, Jeppe Prætorius, Morten Nielsen.
Fraværende: Søren Nielsen, Søren Moestrup, Anders Børglum, Bent Deleuran, Thomas Corydon.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Funktionen af forskningsudvalget. Herunder relation til institutforum, SU og institutmøderne. Arbejdsform. Møde-frekvens. Mødetidspunkter. Varighed.
3. Strategi.
4. Instituttets drift, herunder sager diskuteret i institutforum.
5. Udfordringer med instituttets budget for 2012. 
6. Den administrative forandringsproces.
7. Forskellige typer af core-faciliteter.
8. Evt

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Møde-frekvens på sigt 1 gang per semester, evt. hyppigere i en periode. Generel opbakning til strategidrøftelser.

Ad 3. TGJ orienterede. Instituttet vil over de næste måneder diskutere strategi, og der er givet økonomisk støtte til processen. Forskningsudvalget vil blive benyttet til sparring, men ikke på den måde at alle strategi-diskussioner skal foregå der. Processen kan f.eks. indeholde følgende elementer: Inspiration fra søster-institutter. Diskussion af hvordan undervisningen skal organiseres. Sociale arrangementer. Skrive-grupper. Sparring med konsulent med erfaring med forandringsprocesser på forskningsinstitutioner. Processen tilstræbes så åben som muligt, men samtidig ikke uden styring, og den tilstræbes at kunne give afsæt for en frugtbar fremadrettet udvikling. Instituttet er blevet bedt om at levere input til AUs samlede strategi for 2012-2016 med deadline for vores indmelding i november i år.

Forslag om større (planlagte) møder f.eks. på Sandbjerg. Og møder med gensidig orientering af instituttets aktiviteter. Forslag om at institutleder mødes med yngre forskere uden tilstedeværelse af seniore VIPer. Nyt forslag om møder med udvalgte grupper: phd studerende, seniorforskere, laboranter, administrative medarbejdere, TAP-er i øvrigt.

Ad 4. Orientering om seminarudvalget. Hyppigheden og niveauet af institutseminar blev drøftet. Der var flere der ønskede at det første stykke tid skulle seminarerne være en introduktion af de forskellige nuværende gruppers arbejde, så alle havde mulighed for at danne sig et overblik over hvad der blev arbejdet med på Biomedicinsk Institut.

Ad 5. Punktet blev kun kort diskuteret. Der var forslag om fjernelse af tilskud til kongresrejser (som praktiseret nogle steder), for at frigive penge til annuum. Forslag om at man skal søge annuum for at gøre dette til et strategisk værktøj for institutlederen. Forslag om strategisk laborant-tildeling. Forslag om at sikre de unge forskere laborant støtte. Enighed om i den nærmeste tid at diskutere og fastlægge generelle principper for instituttets tildeling af laborantstøtte samt støtte til/betaling af servicekontrakter for fælles/åbne faciliteter/apparatur.

 

Ad 6. Kort orientering om status.

 

Ad 7. Der blev diskuteret forskellige typer af core-faciliteter. FACS og dyrestald forekom at være oplagte core-faciliteter.

 

Ad 8. Intet at berette.

 

Thomas G. Jensen